Nieuws

Lees hier het actuele nieuws van Treeport.

 

 

De jaarkalender voor 2020 is bekend en staat nu ook online. Voor iedereen in te zien, voor leden een handig overzicht van de activiteiten.
Woensdag 22 januari houdt Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert UA haar ledenvergadering.
V.a. 17.00 uur zijn leden welkom bij de openbare presentatie die gegeven wordt over zaken doen in China.

V.a. 18.00 uur is het buffet voor Treeportleden geopend.
Om 18.45 uur is de presentatie van de heer Roger van Engelgem. Hij zal met zijn persoonlijke ervaringen verder ingaan op zaken doen in China en Australië.
Vanaf 19.30 uur staat formele deel van de Algemene Leden Vergadering op het programma.

Wie nog geen vergaderstukken heeft ontvangen, kan deze per mail opvragen via david@treeport.eu, of telefonisch 076-5995000.

Om leerlingen in het beroepsonderwijs een goede aansluiting te geven op de praktijk, streven we naar meerdere bedrijfsbezoeken per jaar. Het liefste mogen de leerlingen dan ook nog eens de handen uit de mouwen steken, of krijgen ze iets te zien dat normaal voor anderen verborgen blijft. Ook dit najaar zijn er weer diverse bezoeken geweest.

Voordat de studenten met een opdracht vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert gingen verkennen, kregen ze een rondleiding bij CLTV over het koelen en bewaren van producten. Erik Bastiaansen vond tijdens deze drukke dagen nog tijd om een presentatie en een rondleiding te geven over zijn bedrijf.  

      

Na een ontvangst met koffie en de presentatie werden ook de koelcellen en de installaties bekeken.
Indrukwekkend, mooi om te zien, waren enkele reacties van de studenten. 

 

“Wat wil je zijn: kweker, ondernemer of beide?” Met deze vraag opende Leon Hereijgers van vaste planten kwekerij De Noordhoek zijn gesprek met de boomteeltstudenten op 5 december op het bedrijf. 
In het gesprek gaf Leon aan hoe belangrijk het is om ook de ondernemersvaardigheden goed te beheersen. Het gaat niet alleen om het kweken, maar zeker ook het efficiënt met mensen, planten en materiaal om kunnen gaan. Een rondje over de kwekerij met uitleg over hoe hij dat aangepakt heeft, hoorde daar ook bij. 

      
 
De actualiteit werd zeker niet vergeten: Leon en Diana vertelden over het plantenpaspoort en de studenten kregen uitleg over het vernieuwde etiket wat er vanaf 14 december bij de planten moet zitten. 
Een goed verhaal van twee gedreven ondernemers en niet alleen interessant voor de bedrijfsopvolgers, maar ook voor de studenten die nu nog aangaven alleen te willen werken in de boomteelt. Mochten ze ooit een eigen bedrijf gaan beginnen, dan heeft Leon in ieder geval een aantal mooie tips gegeven.


 
Beide bedrijven willen we graag bedanken voor de hartelijke ontvangst en de goede rondleidingen en presentaties.

Eind december waren de leerlingen weer te gast bij Treeportleden. Ditmaal lag het accent op het thema vermeerdering. Daarover meer in de nieuwsbrief van januari.
Bij de jaarlijkse bijeenkomst van Bijenlandschap West-Brabant heeft ook Treeport Zundert, net als gemeente Zundert, het bijenconvenant getekend. Met die ondertekening onderschrijven we het belang van een goede leefomgeving waarin ook bijen en andere bestuivende insecten kunnen floreren.

Bijen zijn immers essentieel voor het behoud van flora en fauna. De boomkwekerij als sector die juist die flora en fauna zo'n warm hart toedraagt en er zelfs de bedrijvigheid op baseert, kan en wil uiteraard niet om onderschrijving van het belang van een goed bijenlandschap heen. De ondertekening van het convenant is daarvan een mooie symbolische handeling die we bijna vanzelfsprekend vertalen naar de dagelijkse praktijk in het kweken van onze producten.

Het inzaaien van de diverse bloemenmengsels, het plaatsen van nestkasten voor diverse vogels, mechanische onkruidbeheersing en kweken van bijenvriendelijke gewassen zijn daarvan concreet zichtbare resultaten. Samen met de werkgroep Agrobiodiversiteit zullen we onze inzet nog duidelijker naar voren gaan brengen en daar waar mogelijk ook nog helpen verbeteren.

Op de foto coördinator Bijenlandschap West Brabant Riny van Empel (rechts) en bijenambassadeur René Lazeroms (links naar Riny). Verder de aanwezige ondertekenaars vanuit diverse geledingen met o.a. Treeport Zundert en ook wethouder Kok namens gemeente Zundert (midden achter).
Op herhaald verzoek geven we vandaag nog aandacht aan de Treeportbijeenkomst van 31 juli 2019. Die dag stond de Demonstratie Robotisering mechanische onkruidbestrijding op het programma. Het verslag vindt u hier!Op 30 september waren een aantal bos en haagplantsoen kwekers die veel zaaien, bij elkaar om  samen te spreken over de ontwikkelingen die iedereen heeft gemaakt in de afgelopen jaren op het gebied van onkruidbestrijding op zaaibedden. Deze groep kwekers komt voort uit het PT koepelproject dat in 2016 is afgerond. Ondanks dat er voor de zaaibeddengroep  daarna geen project heeft doorgelopen is de ontwikkeling gelukkig niet stil blijven staan.

Op deze middag hebben we vooral gekeken naar waar we nu staan. De aanwezige kwekers hebben de afgelopen jaren vooral gekozen om de zaaibedden voor het zaaien te branden met een infrarood brander. De reden hiervoor is, is dat het effect ervan goed is en dat de brander te huur is. Er is echter verschil in branders. De brander waar we mee begonnen zijn en die te huur is via Parasolboom, is een enkele brander. De brander waar Lex mee rijdt is een brander van de nieuwe generatie en heeft een dubbele brander, waardoor de capaciteit hoger ligt. Vanaf nu is dit type brander ook te huur bij de Bruijn Mechanisatie B.V. in Zundert. Wanneer u deze brander wilt huren, kunt u contact opnemen met Silvan. Op dit moment worden er ook testen gedaan om opstaand onkruid af te branden, terwijl er al is gezaaid. In dat geval zal de rijsnelheid hoger liggen dan wanneer er nog niet is gezaaid.

Bij de Rutven is gestoomd. Stomen is een techniek die de temperatuur op een diepere laag in de grond krijgt, zodat onkruidzaad op enkele centimeters in de grond ook wordt afgedood. Daardoor is het effect langduriger dan bij  branden. Het is echter een duurdere methode, maar een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting.

Verder  hebben we met elkaar gekeken naar de toekomst van het middelenpakket en kwamen tot de conclusie dat de mogelijkheden met herbiciden beperkter wordt. Om die reden is de wens uitgesproken om als groep vaker bij elkaar te komen, maar ook om de groep uit te breiden met kwekers die zaaien en die ook willen meedenken en doen in de uitdaging die voor ons ligt. Het gaat om bouwen aan de toekomst. 

Ben jij kweker die (veel) zaait in de vollegrond, lid van Treeport is en/of bereid lid te worden en wil je meedenken en doen met deze groep, dan kun je je aanmelden bij John Dictus (06-53925667) of Simon van Houwelingen (06-45178757)
Woensdag 6 november ontvingen wij het bericht via de mail dat er sinds 3 oktober een nieuwe beleidsregel voor grondwateronttrekkingen ter inzage ligt bij het waterschap. Deze nieuwe regel houdt kort gezegd in dat de huidige vergunningen van glastuinbouwbedrijven en bedrijven met containerteelt komen te vervallen. Omdat in de regeling vergeten is een overgangstermijn te benoemen, mogen deze bedrijven vanaf het moment van ingaan van de regel uitsluitend nog beregenen als ze in het bezit zijn van een bedrijfswaterplan. Dit beleid is provinciebreed. Vanuit Treeport is daags erop een zienswijze ingediend, ter behartiging van de belangen van onze leden.

In onze zienswijze hebben we aangegeven dat het ons duidelijk is dat ondernemers die op 14 november niet voldoen aan de eis van het bedrijfswaterplan, voor een acuut probleem komen te staan. Wellicht dat zij het zeer snel op kunnen lossen, maar dat daarmee mogelijk voorbij gegaan wordt aan de intentie van de nieuwe regel. Wij hebben verzocht een overgangstermijn in te stellen die op zijn vroegst eindigt op 1-1-2021. Dat verschaft ons de gelegenheid om ten eerste een goede inventarisatie te maken van de gevolgen van de regel en ten tweede samen met betrokken ondernemers te bekijken wat er het beste gedaan kan worden.

De coördinatie van deze en verdere actie is in handen van de werkgroep Water. Uiteraard zullen we dit onderwerp ook bespreken tijdens het bezoek op 3 december van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta.

Voor meer informatie: david@treeport.eu