Coƶperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

NVWA controleert tussen 23 mei en 3 juni landelijk op juiste toepassing gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen uitvoeren. Voor deze inspecties zal gebruik worden gemaakt van drones en een helicopter. De NVWA vindt het belangrijk dat telers zich beter aan de wettelijke voorschriften gaan houden en mogelijke risico’s voorkomen.

Man met drone controleert planten
Beeld: ©NVWA

Voor alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gelden zowel algemene als middel-specifieke voorschriften om veilig gebruik voor mens, dier en milieu te garanderen. Uit toepassingsinspecties uitgevoerd door de NVWA in vorige jaren blijkt dat niet alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen deze voorschriften of de toepassingsvoorwaarden naleven. Het nalevingspercentage onder geïnspecteerden lag in 2020 op 71% en in 2019 op 69%. Door dat niet-naleven ontstaan onacceptabele risico’s voor mens, dier en milieu.

Voorschriften voor telers

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is een aantal algemene voorschriften – waaronder regels voor driftreductie - opgenomen om het milieu te beschermen. Zo moet bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek worden gebruikt waarbij een driftreductie wordt bereikt van tenminste 75%. Bij het spuiten in de buurt van sloten en open water moet een zogenoemde kantdop op de spuitmachine worden gebruikt.

Naast deze algemene voorschriften kunnen er in het wettelijke gebruiksvoorschrift van een gewasbeschermingsmiddel aanvullende toepassingsvoorwaarden gelden. Al deze voorschriften zijn er op gericht om ongewenste verspreiding van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel te voorkomen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.


Floriade Symposium Circular Greenhouse


Dinsdag - Donderdag 
17 - 19 may 2022

 Stuur je mooiste foto’s in voor de Bijenlandschap Fotowedstrijd 2022!

In Zuid-Holland wordt al voor het zevende jaar op rij door Groene Cirkel Bijenlandschap een fotowedstrijd wedstrijd georganiseerd. Vanaf dit jaar mogen ook de Bijenlandschappen van WestBrabant (www.bijenlandschapwestbrabant.nl) en Zeeland deelnemen aan deze wedstrijd. Van 14 mei tot 14 juni kan iedereen zijn of haar prachtigste foto’s insturen van een bij, een bijentuin of een bijenlandschap. Wie meedoet aan deze fotowedstrijd heeft de kans om een prijs te winnen, maar nog belangrijker: stelt de ingezonden foto’s beschikbaar voor communicatie-uitingen van de Bijenlandschappen. Zo steunt de inzender op een leuke en waardevolle manier dit project.

Vanaf 14 mei is de fotowedstrijd online. Je kunt dan je mooiste foto’s uploaden via de website van Groene Cirkel Bijenlandschap Zuid-Holland en delen via de sociale media. Vooraf is het alvast mogelijk om de spelregels door te lezen. Volg de nieuwsbrief van het Groene Cirkel Bijenlandschap en houd de website Bijenlandschap.nl in de gaten voor informatie over de start en voortgang van de wedstrijd! Je kunt ons ook volgen op Facebook. Voor iedere regio zal uiteindelijk een enthousiaste en deskundige jury bepalen welke 3 bijenfoto’s, per regio, een prijs winnen.

Nog even een weetje: sommige zweefvliegen lijken precies op bijen. Het verschil is goed te zien aan de antennes: zweefvliegen hebben kleine knotsjes als antennes; bijen hebben lange antennes. En wespen hebben wespentailles. Foto’s van zweefvliegen en wespen, hoe fraai ook, worden door de jury niet meegenomen in de beoordeling.

Meer weten over de verschillen tussen vliegen en bijen:
Hoe herken ik een bij? – Bestuivers

De jury ziet je mooiste foto’s deze lente graag tegemoet. We wensen iedereen weer veel succes!

Gezonde vezelvolle potgrond, lokaal geteeld.

 
Half april heeft Treeport bericht gehad dat ons (eerste) onderzoeksproject “Gezonde vezelvolle potgrond, lokaal geteeld” mede opgesteld vanuit de innovatiekring LTO is goedgekeurd door de RWB (Regio West Brabant) vooor een financiele bijdrage van 50.000 euro.
De RWB is een samenwerking van 16 regionale gemeentes om onze regio economisch te versterken, en vanuit het Onderzoek en Ontwikkelfonds ondersteunen ze ons onder andere op de beleidsvelden Verduurzamen economie, Ruimte, Agrofood & biobased en groei MKB. 
 
Ons doel is een onderzoeksprogramma op te zetten, waarbij wij in de regio de haalbaarheid willen uittesten van zelf in de regio te kweken vezels, die door boomkwekers en rood fruit sector gebruikt kunnen worden in Substraten.
Hiermee kunnen akkerbouwers jaarlijks vezelgewassen oogsten en hebben zij zekerheid om deze oogst te kunnen leveren aan de andere lokale (boom)kwekers, die m.b.v. de (deels ook regionale) potgrondindustrie een per teelt afgestemd substraat mengsel maken ten behoeve van veenvrije (of veenarme) potgrond met lage CO2 footprint.
 
Waarom dit project?
Veel boomkwekers gebruiken nu veen, wat niet duurzaam is en van ver moet komen. Van ver, betekent moeilijkheden met leveringen als er een schip dwars ligt in het SUEZ kanaal (veel nu gebruikt alternatief cocos-substraat komt uit Sri-Lanka). Klanten vragen nu of in de nabije toekomst om minder of geen veen meer te gebruiken bij de teelt. Er zijn alternatieve vezels maar niet veel, niet lokaal en met een hoge footprint of LCA (Life Cycle Analysis). En als laatste, maar als kweker zijnde de belangrijkste, reden: Kunnen we vezels gebruiken met dezelfde goede aspecten als veen, maar die ook bijdragen aan een goed en actief bodemleven?
 
Wie gaan dit project uitvoeren?
Groeibalans en Valorisatielab VARTA gaan samen met Treeport, Rewin en het kennisteam van Delta Agrifood Business de teeltproeven opzetten en volgen. Het is opgeknipt in twee delen: jaar 1+2, en daarna jaar 3+4+5.
 
Wat gaan we doen? 
  • We gaan 4 nieuwe vezel gewassen bewerken bij Valorisatielab VARTA tot vezels welke we aldaar analyseren en kwalificeren om deze door te mengen in zo gezond mogelijke substraten.
  • Op 4 Treeportkwekerijen met 4 verschillende referentiesierteeltproducten voor een bredere plantgroep kweken we telkens de planten op, welke we uitgebreid volgen, testen en analyseren op fysisch-, nutrienten-, plantsap- en weerbaarheidsaspecten.
  • In jaar 3+4+5 gaan we deze 4 nieuwe vezelgewassen ook zelf grootschaliger verbouwen op akkerbouwlanden op de zuidelijke zandgronden (en evt. de kleigronden) van West Brabant.
 
De financiering voor jaar 1+2 is nu rond en we kunnen van start. Vernieuwend is dat we vanuit de innovatiekring, SAMEN met ondernemers en specialisten Groeibalans en VARTA gaan onderzoeken. Je moet daarin open staan en durven delen, maar je hebt de onderzoeksfocus op de businesscase en niet op alle interessante zijtakjes. Pragmatisch, wetenschappelijk aan de slag, met respect voor ieders echte bedrijfsgeheimen, komen we verder.
 
Binnenkort meer nieuws over welke vezels zijn ingezet in welke gewassen en bij wie.

Tot 1 juni mag in drie zuidelijke regio's van de provincie Noord-Brabant geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De grondwaterstanden zijn daar, ondanks de vele gezamenlijke inspanningen om water vast te houden, onder de grenswaarde gezakt. De Brabantse waterschappen besloten dit om de grondwatervoorraad te beschermen. Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen of grasland vanaf dat moment beregend mag worden met grondwater. Zij kijken hiervoor naar de actuele grondwaterstanden. Deze voorjaarsregeling voor grasland geldt van 1 april tot 1 juni. 

In het werkgebied van Brabantse Delta geldt het verbod voor de regio Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Loon op Zand, Dongen, Oosterhout, Breda, Goirle en Tilburg-West. Hieronder en op onze website vind je een kaart met daarop het exacte gebied waarvoor het verbod geldt.
In de beschermde gebieden (waar sprake is van vergunningplicht) geldt overigens sowieso tot 1 juni een onttrekkingsverbod uit grondwater voor graslandberegening.

Klik op de afbeelding voor het bericht dat we ontvingen vanuit waterschap Brabantse Delta.
Tijdens de startbijeenkomst van de Zundertse innovatiekring rond weerbaar telen is afgesproken dat we twee praktische onderwerpen aan gaan pakken:
  1. lokaal geteelde veenalternatieven voor containerteelt
  2. druppelirrigatie in vergelijking met haspelberegening

Startbijeenkomst
Op donderdagavond 28 maart vond de startbijeenkomst plaats van de innovatiekring die Treeport Zundert, Groeibalans Teelt & Onderzoek en LTO Vakgroep gezamenlijk in boomkwekerijregio Zundert starten. Tijdens de bijeenkomst was een achttal ondernemers en Treeportleden aanwezig om te brainstormen over onderwerpen die zij vooraf hadden aangedragen. Ook René van Gastel (GroeiBalans Teelt & Onderzoek) was daarbij aanwezig. Hij is bij deze innovatiekring aangesteld als leidende teeltadviseur.

Lokaal geteelde veenalternatieven
De kwekers in deze innovatiekring willen aan de slag met veenalternatieven die bij voorkeur lokaal/regionaal als een gewas worden geteeld. Daarna zou zo’n gewas geoogst en verwerkt kunnen worden om als potgrondbestanddeel te kunnen dienen. Voorwaarde is dat planten kwalitatief goed erin te kweken zijn.
Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het doormengen van hennepvezel, of van Miscanthus giganteus (olifantengras). Wellicht is ook biomassa van Salix (knotwilg) mogelijk.

Efficiënter watergeven 
Daarnaast willen de kwekers in de Zundertse innovatiekring bekijken wat het effect is van beregeningsmethoden op de stressbestendigheid, anders gezegd de weerbaarheid, van gewassen in de vollegrond. Het idee is om druppelirrigatie te vergelijken met haspelberegening. Deze laatste methode leidt tot stress in het gewas. Door de (grote) hoeveelheid en de (lage) temperatuur van het water dat met een haspel wordt gegeven, staat een gewas 2 dagen stil in de groei, zo werd gesteld op de startbijeenkomst.

Overige onderwerpen
Op de startbijeenkomst zijn nog enkele andere praktische onderwerpen ter sprake gekomen. Daaronder duurzamer onkruidbeheer middels robotisering. Binnen Treeport werken kwekers al enkele jaren samen in een werkgroep rond mechanische onkruidbestrijding, waarin ze al verregaande stappen hebben gezet. Bovendien ligt duurzaam onkruidbeheer en robotisering reeds onder de loep in de Boskoopse innovatiekring. Praktijkkennis die daar zal worden opgedaan, zal worden uitgewisseld met andere innovatiekringen in de sector.

Meer informatie kan worden gevraagd via info@treeport.eu en/of 076-5995000.


Kinderen planten 2.750 jonge bomen op Business Centre Treeport 

         

ZUNDERT – Vandaag, 16 maart, is het de jaarlijkse Boomfeestdag. De gemeente Zundert en Business Centre Treeport planten vandaag met basisschoolleerlingen zo’n 2.750 bomen op Business Centre Treeport. Deze viering is in op maat naar de grote Nationale Boomfeestdag op 16 november in de gemeente Zundert.  

Zo’n 120 leerlingen van de groepen 6 en 7 van de St. Antoniusschool, de Sint Bavoschool en St. Jozefschool zijn vandaag samen om de zaadgaard op het terrein van Business Centre Treeport in te planten. Zij doen dit samen met wethouder Duurzaamheid Johan de Beer,  Marc Lodders van BCT en Treeport en Frank Nooijens van de Stichting Nationale Boomfeestdag.  

    

   
 

Het thema is ‘(met) Bomen werken’ 

Een onderwerp dat heel goed past bij de gemeente Zundert dat een zeer uitgebreide boomkwekerijsector kent en waar jaarlijks de internationale vakbeurs voor bomen en planten wordt georganiseerd: GrootGroenPlus. “De gemeente Zundert is trots op de vele boomkwekerijen. En het is belangrijk dat we deze sector toekomstbestendig blijven houden met voldoende vakmensen. Daarom willen we kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor de sector. Een Boomfeestdag helpt daarbij. De leerlingen hebben vandaag laten zien wat ze in hun mars hebben, en ik hoop dat ze later ook met bomen willen werken,” aldus wethouder Duurzaamheid, Johan de Beer. 

 
Planten voor de toekomst 

De 2.750 bomen worden aangeplant in de zaadgaard van het BCT. Hier komen 20 verschillende soorten bomen en planten te staan. Van deze bomen en planten kan Treeport straks steeds de zaden oogsten. “Hiermee bevorderen we de continue productie van deze bomen en planten. En dat is belangrijk, want er is steeds vaker een zadentekort,” voegt Marc Lodders van BCT toe. Vandaag wordt de eerste 80% van de zaadgaard aangeplant. De overige delen worden tijdens de Nationale Boomfeestdag op 16 november geplant.  
 

Op naar de Nationale Viering op 16 november 

Op woensdag 16 november is de Nationale Viering van de Boomfeestdag. Gemeente Zundert is dan gastgemeente en zal samen met Business Centre Treeport en Stichting Nationale Boomfeestdag de viering organiseren. “Dit jaar bestaat de Boomfeestdag al weer 65 jaar. Tijdens de Nationale Viering op 16 november sluiten we het jubileumjaar af met een spetterende Nationale Viering. Het vandaag mogen vieren van de lokale Boomfeestdag in Zundert is voor ons een extra cadeautje,” aldus directeur van Stichting Nationale Boomfeestdag, Marleen van den Ham.  

 

Normaliter vindt de Nationale Viering Boomfeestdag op de derde woensdag in maart plaats. Vanwege te grote onzekerheid rondom de coronapandemie is in januari besloten om de Nationale Viering Boomfeestdag in Zundert van 16 maart naar 16 november 2022 te verplaatsen. 
 
Lokale Viering Boomfeestdag in Zundert: 16 maart 2022
Uiteraard gaat 16 maart niet ongemerkt voorbij, in de gemeente Zundert staat dan een lokale viering op de planning. 121 Leerlingen van de Jozefschool uit Wernhout, St. Antoniusschool uit Klein-Zundert en Sint Bavo uit Rijsbergen, starten op die dag met de aanplant van de zaadgaard op Business Centre Treeport op Hazeldonk. Op 16 november zullen ze deze klus, tijdens de Nationale Viering Boomfeestdag, samen met kinderen van andere scholen uit de gemeente Zundert én stad Hoogstraten afronden.
 
Zundertse kinderen bomen over een zaadgaard
Wat is nou een zaadgaard en waarom leggen we die aan? Gelukkig weet Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert daar alles van en kregen de kinderen voor 16 maart alvast een gastles zodat ze weten wat ze waarom op 16 maart gaan aanplanten. Op een interactieve manier werd het nut en belang van de aanleg toegelicht aan de enthousiaste kinderen. 
 
Op 16 maart staan vanaf 9 uur de kinderschoppen, geschonken door Treeport, en 2.750 boompjes in 20 soorten zoals onder andere Acer campestre (Spaanse aak), Cornus sanguinea (Rode kornoelje), Prunus padus (Gewone vogelkers), Rhamnus cathartica (Wegedoorn) en Rosa canina (Hondsroos) geschonken door BCT, gereed op de plantlocatie. De stichting Nationale Boomfeestdag zal het ochtendprogramma met kinderactiviteiten begeleiden m.m.v. van de gemeente Zundert, Treeport en BCT.

Ben je op zoek naar nieuw en aantrekkelijk werk in de sector die groen toevoegt aan de wereld? Dan liggen er kansen! Klik op onderstaande miniaturen om de advertenties van de afgelopen vier weken te bekijken, of kijk op ons vacatures en stages-overzicht.

36:     35:  34:     

33:     
31.     28.    

27.     
STAGEPLAATSEN!
Stage 18:    Stage 17:     Stage 16:
Stage 15:    Stage 14:     Stage 13:
Stage 12:    Stage 11:     Stage 10:
  Stage 9:      Stage 8:       Stage 7: 
  Stage 6:      Stage 5:       Stage 4:
  Stage 3:      Stage 2:      Stage 1: