Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Telefoon: 076-5995000      E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur

 

Laatste Nieuws

Maandag 28 januari, vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom bij onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden bij ons lid Ned-Personeel, Hofdreef 4 in Zundert. Een gedeelte van het programma brengt ons bij nog een lid van de vereniging, namelijk Bergamo & Havando.

We worden ontvangen bij Ned-Personeel in hun nieuwe kantine/restaurant. Een zeer fraaie locatie waarbij ons de gelegenheid geboden wordt om u middels een videopresentatie voor te lichten over de stand van de vereniging, de gehouden activeiten en geboekte resultaten van 2018 en de doelstellingen van 2019. Ook hebben we nog een verkiezing op het programma staan, gaan we starten met invulling van de Duurzaamheidsboom en ook willen we de nodige aandacht schenken aan iets bijzonders. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om uw mening te geven en/of vragen te stellen bij het gevoerde en te voeren beleid van de vereniging.


Behalve onze eigen vergadering, krijgen we ook een rondleiding met toelichting over de bedrijven Ned-Personeel en Bergamo & Havando.

De bijbehorende vergaderstukken worden onze leden op maandag 21 januari per mail toegezonden.

 
Het programma is samengesteld na de in december gehouden ledenraad en zal nog verder ingevuld worden om zo nauw mogelijk bij de actualiteit te kunnen blijven.

Dit jaar gaan we zeker drie Treeportcafés en twee Tuinavonden organiseren. Anders dan in 2017 en 2018 zijn ze exclusief toegankelijk voor Treeportleden en hun personeel. Samen met ZLTO zal nog een Tuinavond worden gehouden. ZLTO zal hiervoor nog met een voorstel komen.

Treeportcafé 1: donderdag 21 februari, hoofdthema zal zijn Personeel. Steeds vaker klinkt het geluid dat het grote probleem niet langer "de handjes", maar zeker ook de kwaliteit van de medewerkers een punt van zorg. Ook invulling van de Duurzaamheidsboom, een bespreking door een lid van "Mijn Favoriete Plant", de werkwijze van de CEMP en verdere actuele zaken zullen op het programma staan.

Treeportcafé 2: dinsdag 21 mei, met hoofdthema Digitalisering. Automatisering, robotisering en voorraadautomatisering zijn de onderwerpen waarvoor we een geschikte spreker (of meerdere) zullen gaan zoeken. Daarnaast is er aandacht voor de CEMP, Mijn Favoriete Plant. Ook willen we die avond nog een keer kijken naar het nieuwe plantenpaspoort en de verpakkingswet in Duitsland. Dit met de achterliggende gedachte dat de zomerperiode een goede gelegenheid biedt om ook op deze onderwerpen tijdig uw maatregelen te kunnen nemen.

Treeportcafé 3: donderdag 19 september, thema-avond Water. De lessen die we in het verleden hebben geleerd, hebben geleid tot een structurele inruiming voor dit belangrijke productiemiddel. Daarnaast ook aandacht voor CEMP en Mijn Favoriete Plant. Actuele onderwerpen zullen nog worden ingevoegd. 

Tuinavond 1: donderdag 20 juni, bedrijven die worden bezocht hebben nog niet definitief toegezegd. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tuinavond 2: donderdag 15 augustus, bezoek aan Boomkwekerij C.A.M. Poppelaars in Prinsenbeek. Bij deze avond zal ook Peter van 't Westeinde aanwezig zijn. Hij zal zijn rol als CEMP persoonlijk komen toelichten. Voor deze avond zal ook een uitnodiging worden gezonden aan de leden van de Boomtelersfederatie Noord-België.

Verdere bijeenkomsten zullen u tijdig worden bekendgemaakt.


In 2018 besloot Vakbeurs GrootGroenPlus om jonge groene ondernemers de kans te geven zichzelf te profileren op het internationale groenplatform en mee te werken aan de uitwerking van het thema. Om deze groep jonge ondernemers een kans te bieden om samen te blijven optrekken, werd in oktober 2018 onder meer de EPS InnovatieStimulans t.w.v. 5.000 euro aan hen ter beschikking gesteld.
 
Jonge ondernemers in het groen: Rick van der Horst, Rowy Roelands, Paul Bressers, Maarten Verdaasdonk en Alec Hermans zullen samen de Werkgroep Toekomst gaan vormen, die onder Coöperatieve Vereniging Treeport valt. Op woensdag 16 januari presenteerden ze tijdens de tweede Voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus het eerste concept van hun plan aan vertegenwoordigers van Treeport, EPS en GGP. 
 
De jongeren krijgen bij het uitwerken van hun plan de volledige vrijheid. Uiteraard is hierin wel sprake van een wisselwerking; de jongeren worden ondersteund door de bestaande werkgroepen van Treeport maar zij zullen middels de werkgroep Toekomst ook hun input gaan verstrekken.
 
Na een brainstorm waarin ze zich de vragen hebben gesteld: Wie?, Wat? en Hoe? hebben ze gezamenlijk een aantal conclusies getrokken. Bekendgemaakt werd alvast dat ze een evenement gaan organiseren met betrekking tot een groene toekomst, en dat ze de Najaarsbeurs van GGP (2 t/m 4 oktober 2019) daarvoor gaan gebruiken als platform. De komende maanden zal de werkgroep Toekomst daarover zelf meer details naar buiten brengen.


Dinsdag 4 december is er een belangrijke bijeenkomst over een thema dat ons allen aangaat: de beschikbaarheid van kwalitatief goed grond- en oppervlaktewater waarmee we onze planten kunnen beregenen.
U bent samen met alle agrarisch ingezetenen uit de gemeente Zundert uitgenodigd om aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan de bijeenkomst van dinsdag 4 december. Vanaf 19:30 uur is de inloop, aanvang programma 20:00 uur, Grand Café De Toekomst, Pastoor de Bakkerstraat 19 in Achtmaal.
Vooraf opgeven is niet noodzakelijk, wel is het voor ons handig om te weten. Dit kunt u doen via david@treeport.eu


 


Onderstaand persbericht zal deze week in De Bode verschijnen.

Openbare werkbijeenkomst als vervolg op waterproblematiek zomer 2018

“Maandenlang hebben we op regen moeten wachten en toen het eenmaal viel was ik het na vijf minuten al beu.” Een uitspraak die iedereen die buiten werkt zelf gedaan zou kunnen hebben, of misschien zelfs wel gedaan heeft. En zo zou men ook heel snel kunnen vergeten dat we afgelopen zomer door het oog van de naald gekropen zijn als het gaat om het oppompen van beregeningswater.

Waterschap Brabantse Delta, Treeport Zundert, Fruitport en ZLTO Zundert-Rijsbergen organiseren samen een werkbijenkomst over de beschikbaarheid en gebruik van oppervlakte- en grondwater voor álle georganiseerde en ongeorganiseerde agrariërs. De bijeenkomst zal op dinsdagavond 4 december vanaf 19:30 uur worden gehouden in Grand Café De Toekomst in Achtmaal.

Afgelopen zomer is voor iedereen weer eens kraakhelder geworden waarom de beschikbaarheid van beregeningswater zo essentieel is. Grotendeels hebben de meeste kwekers/telers/landbouwers de problemen kunnen oplossen, maar wel met inzet van veel tijd en middelen én behulpzaamheid van het waterschap. Met het verdwijnen van de zomer, zijn ook de meeste problemen op dit gebied wel verdwenen. Maar nog altijd is de grondwaterstand extreem laag. De opgedroogde vennen in de natuurgebieden zijn daarvan een voorbeeld. Onder normale omstandigheden zal de stand de komende maanden weer stijgen naar gewone waarden, maar wie durft nog uit te gaan van normale omstandigheden?

Het feit dat wetenschappers voorspellen dat een droogte als afgelopen jaar vaker voor kan gaan komen én de extreem lage grondwaterstand is een extra motivatie om samen te gaan kijken welke (eenvoudige) maatregelen we op korte termijn op bedrijfsniveau kunnen gaan nemen. Dat doen we samen, met alle agrarisch ingezetenen uit het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Dat is dus eigenlijk onze hele gemeente Zundert. Zoals het er nu voor staat zal het waterschap op 1 april moeten kijken hoe de grondwaterstand zich deze winter heeft ontwikkeld, en zal ze het beleid daarop af gaan stemmen. Met de huidige stand zou dat kunnen leiden tot een onttrekking vanuit het bodemwater. Dat zou voor veel van onze een ware catastrofe kunnen zijn. Zover willen wij het niet laten komen, dus tijd voor actie.
Onder het mom “Water kunnen we niet maken, maar zonder water kunnen we niets maken!” gaan we samen aan de slag. We zien u graag op onze werkbijeenkomst!

 
Zoals u mogelijk al in het vakblad De Boomkwekerij heeft gelezen, is er een vondst van Xylella geweest op een handelsbedrijf in West-Vlaanderen. Gelukkig voor onze collega’s in die omgeving is het een vondst en geen uitbraak. Een uitbraak zou namelijk betekend hebben dat alle waardplanten in een straal van 5 km vernietigd zouden moeten worden en dat er voorlopig geen waardplanten van Xylella gekweekt mogen worden. Nu het “slechts“ een vondst is, zijn alleen de waardplanten op het betreffende bedrijf vernietigd.

De partij waar de vondst in gedaan is zijn geïmporteerde olijven (Olea europaea). Het bedrijf had deze dit voorjaar vanuit Spanje naar België gehaald om te verkopen aan hoveniers en tuincentra. Alle planten die van de betreffende kwekerij uit Spanje komen, worden nu opgespoord en nagetrokken. Dat is natuurlijk een grote maar noodzakelijke maatregel. Het is mede dankzij deze maatregel dat het risico van verspreiding zo klein mogelijk wordt gehouden.

We weten dat onze leden allemaal zeer waakzaam zijn en de grootste voorzichtigheid betrachten met het importeren van planten uit de regio’s waar Xylella voor komt. Toch willen we u vragen om de komende tijd goed op te letten met wat u aankoopt of wat u in de (particuliere) tuin ziet. Het kan immers ook zijn dat inwoners in onze bufferzone deze planten zelf vanuit besmette gebieden meenemen tijdens een vakantieverblijf in deze gebieden.

Het standpunt en advies van werkgroep Pest Controlled Area van Treeport Zundert is om zo min mogelijk risico te nemen met de aanschaf van waardplanten van Xylella uit besmette gebieden. Deze gebieden zijn momenteel Spanje, Zuid Italië en Zuid Frankrijk.

Heeft u geen andere mogelijkheid dan toch waardplanten van Xylella te importeren uit besmette gebieden? Zorg dan in ieder geval dat deze gewassen goed gedocumenteerd en gecontroleerd in het handelscircuit gebracht worden. We zijn het er allen over eens dat we onze bufferzone vrij te houden van quarantaine-ziektes. Daarom roepen we op om collega’s er op aan te spreken als u zaken ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen. We zijn immers met z’n allen aansprakelijk voor deze bufferzone. Het al dan niet lid zijn van Treeport speelt daarin geen rol. Wat nu helpt is dat we nu de juiste handelswijze aan de dag leggen. Daarmee kunnen we voorkomen dat we beperkingen opgelegd krijgen vanwege onzorgvuldig handelen.

De inzet van de werkgroep PCA is erop gericht om de regio zoveel mogelijk van ziekten en plagen te vrijwaren. Ook spannen we ons in om de risico's van import uit probleemgebieden bij onze leden en niet-leden helder op het netvlies te houden. Daarmee houden we dus een collectief bewustzijn omtrent de risico's. Dat alles garandeert zeker niet dat we hierin 100% succesvol zijn, maar dit is wel de maximaal mogelijke inspanning die we kunnen doen om zoveel mogelijk problemen voor te zijn en indien nodig ook op te lossen. Want als er ooit onverhoopt van welke quarantaine-ziekte dan ook een uitbraak of vondst zijn, dan hebben we de procedures gereed om de juiste personen de juiste acties te laten plegen.

Als u verdere vragen heeft, of meer informatie willen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met info@treeport.eu of 076-5995000.
Voor de nieuwsbrief van het Waterschap Brabantse Delta klikt u hier.
Aankomende winter krijgen onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de BHV basis- en herhalingscursus. Net als afgelopen jaar zal deze verzorgd worden Toon de Bruijn van VLAMmend BHV. Informatie hierover kunt u in de nieuwsbrief van 15 oktober van ons verwachten.  Mocht u niet in de gelegenheid zijn, of niet langer kunnen wachten, dan is er nu de mogelijkheid om op eigen gelegenheid aan de basiscursus deel te nemen. Graag brengen wij hiermee de extra mogelijkheid voor het volgen van deze cursus onder de aandacht.  De basiscursus wordt op de volgende dagen gegeven:
 
Datum Cursus Opgeven voor:
10-09-2018 BHV eerste Hulp en levensreddend handelen 05-09-2018
14-09-2018 BHV Brand en Ontruiming 09-09-2018
17-09-2018 BHV eerste Hulp en levensreddend handelen 12-09-2018
01-10-2018 BHV Brand en Ontruiming 27-09-2018


Op alle dagen wordt er les gegeven van 10.00 uur tot 17.00 uur bij café van T, Wernhoutseweg 116 Wernhout. Voor een volledig basis BHV-diploma moet je zowel EH als BO hebben  gevolgd. Cursisten hebben de keuze tussen 2 data voor elk onderdeel.  De kosten voor de totale BHV-basiscursus (dus één onderdeel BO en één onderdeel EH) bedragen € 210,00 excl. BTW en is incl. lunch. De lesinhoud kunt u terugvinden op de website van VLAMmend BHV.

Vrijdag 14 september zal FlowerAcademy bij ons kantoor hun 1 daagse cursus Category management geven.  
 
Voor medewerkers van kwekerijen is via Colland 60% cursus vergoeding mogelijk. Bekijk de website van Colland hiervoor https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-glastuinbouw/  
 
Tijdens deze  vernieuwde en compacte cursus Category management  Bloemen & Planten leer je in één dag wat je moet weten om aan een professionele retail organisatie te kunnen verkopen. De category manager van een retail organisatie vraagt om een tailormade oplossing, direct contact met de bron en relevante  innovaties. Hoe geef jij daar antwoord op? 
 
Tijdens deze volledige dagcursus ga jij hier in een korte tijd intensief mee aan de slag. Met als doel om klantgerichte en vernieuwende concepten op de juiste manier te presenteren aan een category manager. Dankzij de tips en praktische handvaten tijdens de training kun jij de cursus direct gebruiken in je dagelijkse werk.  
 
De cursus wordt gegeven door twee zeer ervaren trainers uit de praktijk: Lucas Jansen en Miranda Bakker. Zij zijn gespecialiseerd in retail, category management, product en educatie en hebben een zeer ruime ervaring in de sector. 
 
Leerdoelen: 
 • U kunt zich beter verdiepen in de wensen van de consument en uw retail-klant . 
 • U kunt de gewenste oplossingen aandragen en bent een professionele gesprekspartner voor de category manager. 
 
Na afloop: 
 • Heeft u uw kennis en vaardigheden over retail en category management weer opgeladen. 
 • Kunt u uw product of oplossing gericht pitchen aan een category manager. 
 • Heeft u uw effectiviteit als accountmanager verbeterd. 
 • Kunt u beter oplossingen aandragen die bijdragen tot een win win situatie. 
 
Competenties: 
 • Consument en retailgericht denken. 
 • Inspelen op actuele ontwikkelingen en vragen in de markt. 
 • U bent bekend met de verschillende retailtermen en kunt hier ook mee omgaan. 
 
Doelgroep: 
 • Accountmanagers en verkopers die in korte tijd hun kennis & vaardigheden op het gebied van category management  willen aanscherpen en actualiseren. 
 
Opbouw cursus: 
 • U leert uw medecursisten kennen 
 • U maakt kennis met begrippen segmenteren, positionering, retail management, category management. 
 • U wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen op het gebied van category management en instore marketing. 
 • U krijgt inzicht in de segmentatie van consumenten en retailers. 
 • U bespreekt een category management plan en de vragen die een category manager stelt tijdens een pitch. 
 
Werkwijze: 
Het programma bestaat uit een afwisseling van  inspirerende voorbeelden, theoretische inzichten en actieve interactie met de deelnemers. Floweracademy biedt als vervolg op deze 1-daagse cursus een online individueel coachings programma. Dit biedt je de mogelijkheid om onder begeleiding van de trainers je eigen case uit te werken tot een professioneel retail ready concept.    
 
Kosten van deze 1 daagse cursus: 
 • De kosten bedragen € 575,- p.p. (exclusief BTW). 
 • Dit is inclusief lesmateriaal, consumpties, lunch en een licht diner. Tevens een account op het e-learning van Floweracademy.TV voor diverse voorbeeld cases en documentatie en de enkele apps van InfoFlowersPlants, de assortiments apps van de sierteeltsector. 
 
Optioneel zijn de kosten voor een individuele online coachings-programma:
 • Deze kosten bedragen € 400,- p.p. ( exclusief BTW) 
 • Dit is inclusief 1 sessie met input van kennis & informatiebronnen voor de opzet van het concept, 2-3 sessies met praktische handvaten en feedback en 1 sessie voor de  presentatie van het retail ready concept.  
 • De presentatie kan eventueel ook tesamen met enkele andere cursisten op een gezamelijk af te spreken moment plaatsvinden, "zodat leren van anderen" ook tot de mogelijkheden behoort.
Op 19 juli vernamen we via de NVWA dat de EU een importverbod wil invoeren voor hoog-risico-planten uit derde landen en dat belanghebbenden daarop binnen 30 dagen konden reageren. Als belangenbehartiger hebben wij na een inventarisatie onder en op verzoek van onze leden vanuit de werkgroep PFA besloten om ook een reactie vanuit het collectief aan de EU te zenden. 
 
Laten we voorop stellen dat ondanks dat de meningen en belangen verschillen, niemand twijfels heeft over de noodzaak van het op juiste wijze reguleren en controleren van import. Het nu voorliggende voornemen om een importverbod in te voeren verloopt volgens meerdere van onze leden echter niet op correcte wijze. Deze redenen leiden direct en indirect tot bezwaren tegen het importverbod en zijn een verzoek om aanpassingen en herzieningen te doen.
 
Eigenlijk dient het verzoek vooral om voor de juiste importreguleringen en (fytosanitaire) controles te zorgen en niet direct voor een verbod zonder daarbij rekening te houden met de economische belangen, het verschil in product, in bedrijf en in teelt maar dit alles uiteraard zonder de EU in gevaar te brengen.
 
Gezien de reacties openbaar staan hebben wij geen bedrijfsnamen en bedragen weergegeven maar hebben wij de beslissers wel gemeld dat we uiteraard ten alle tijden bereid tot een gedetailleerde uitleg en dat ze van harte welkom zijn om zich voorafgaand aan het te nemen besluit nader op één of meerdere van onze kwekerijen te laten informeren.
Waterschapsbestuurder Kees de Jong bezoekt agrarische bedrijven in Zundert en Rijsbergen

Naar aanleiding van het totale onttrekkingsverbod voor onder andere de Aa of Weerijs is dagelijks bestuurslid Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta op bezoek geweest in de boomteelt en aardbeienregio Zundert/Rijsbergen. Hij was op uitnodiging van Treeport, ZLTO en CLTV om de knelgevallen door het onttrekkingsverbod te bekijken. Vanaf afgelopen vrijdag is er een totaal onttrekkingsverbod vanuit de Aa of Weerijs. Tot vrijdag 3 augustus lukte het gezien de waterstand nog om voor de kapitaalsintensieve teelten – waartoe de aardbeien- en boomteelt toe behoort - een uitzondering te maken. Deze uitzondering is dus nu ook helaas niet meer mogelijk. Ondernemers die geen alternatieve beregening in de vorm van grondwaterbron hebben, maken zich zorgen over hun gewassen. 

Het waterschap heeft een totaal onttrekkingsverbod ingesteld omdat er onvoldoende doorstroming is op de Aa of Weerijs en er daardoor schade op kan treden aan kaden en oevers en aan de aanwezige flora en fauna. De heer de Jong van het waterschap heeft aangegeven begrip te hebben voor de situatie van de ondernemers maar geeft ook aan dat het waterschap op dit moment niet anders kan. Het waterschap zal zodra de omstandigheden het toelaten bekijken of er mogelijkheden zijn om beregening toe te staan. Aan de betreffende agrariërs daarom de oproep om dagelijks de website van het waterschap in de gaten te houden. Daar staat dagelijks de actuele situatie over onttrekkingsverboden. Er zal dan ook een beroep worden gedaan op telers om het beschikbare water op de juiste plekken in te zetten. Daarnaast wil het waterschap op langere termijn samen met ondernemers bekijken waar de mogelijkheden liggen om het watersysteem robuuster te maken door bijvoorbeeld langer water vast te houden in perceelsloten en in de bodem.
 

URGENT

De droogte is voor velen van ons al een zeer groot ongemak en dreigt nu nog vervelender te worden. We hopen uiteraard dat u met extra inzet uw gewassen op dit moment goed kunt houden, maar horen en zien dat dit helaas niet altijd zo is. Daar komt nog minder goed nieuws bij voor bedrijven die beregenen vanuit het gehele stroomgebied van de AA of Weerijs, want sedert vrijdag 3 augustus geldt een totaal onttrekkingsverbod.

De berichtgeving hierover kunt u vinden op de site van het waterschap Brabantse Delta. Klik hier en scroll naar nummer 8 en 8w. 

Graag horen we van u als u tengevolge van dit onttrekkingsverbod met een acuut knelprobleem komt te zitten, zodat we maandagochtend gelijk bij het waterschap in gesprek kunnen om te kijken of er nog ergens oplossingen mogelijk zijn. Dit zonder u hiermee valse hoop te willen geven, maar in gesprek gaan is het minste dat we kunnen proberen. U kunt uw reactie sturen aan david@treeport.eu


Voor het overige kunnen we niet veel meer doen dan samen met u hopen dat de droogteperiode snel eindigt en gevolgd mag worden door een periode van goed bruikbare neerslag!

Er zijn genoeg aanmeldingen om Bufferzone 7 in stand te houden.
 
De desbetreffende nota's zullen nog in juli 2018 verzonden worden. Het verzoek is om deze binnen 14 dagen te betalen aangezien Treeport ook Naktuinbouw tijdig zal moeten voldoen.

Met het behalen van het gestelde doel valt het op dat het instandhouden van onze Bufferzone steeds meer een vanzelfsprekendheid aan te worden is, zoals het dat eigenlijk ook hoort te zijn. Onze regio ziet het belang in van collegialiteit en samenwerking en daar mogen we trots op zijn!
Op vrijdagmiddag 14 september zijn de Treeportleden (en hun medewerkers) welkom voor een excursie bij Van der Avoird Trayplant, Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018 te Bavel.

Een unieke gelegenheid om een voorbeeld van goed ondernemerschap van dichtbij te mogen bekijken. We krijgen een rondleiding en volop gelegenheid om onze vragen te stellen, zodat we inzicht krijgen in de kracht achter dit bedrijf. 
 
Van der Avoird Trayplant B.V. is gespecialiseerd in het opkweken van aardbei- en framboos uitgangsmateriaal. Bij Van der Avoird Trayplant staan niet de aardbeien en de frambozen centraal. “Bij ons draait het om onze mensen”, zegt Peter van der Avoird. “Als zij het naar hun zin hebben, dan presteren ze beter. En dan komt het product vanzelf.”

Wat feitjes:
 • 36 hectare productie op 5 locaties
 • 34 medewerkers in vaste dienst en wisselend aantal losse krachten, oplopend tot 400 medewerkers in het seizoen.
Meer informatie is te vinden op www.trayplant.nl 

Vooraf opgeven is verplicht en kan heel eenvoudig via info@treeport.eu. De uiterste opgavedatum is vrijdag 31 augustus. Indien het maximale aantal bezoekers overschreden wordt, zal gekeken worden naar de volgorde van aanmelding! Wees er dus tijdig bij zodat u dit niet hoeft te missen!
Vanaf vandaag is er een nieuwe alliantiepartner toegevoegd. Deze ochtend tekenden voorzitter Marc Lodders namens Coöperatieve Vereniging Treeport en directeur Chantal van Kuyck namens Business Centre Treeport de alliantieverklaring. 

Het BCT spreekt daarmee uit om met behoud van ieders verantwoordelijkheid een alliantie met Treeport en overige alliantiepartners van Treeport aan te gaan:
 
 • Om in algemene zin samen te werken bij de totstandkoming, uitvoering en actualisatie van economische groei en leefbaarheid in de internationale regio rondom de gemeente Zundert; 
 • Om in specifieke zin hiertoe kennis en informatie te delen; 
 • Om de samenwerking periodiek te evalueren.
De nieuwe alliantiepartner is meteen uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst op 11 juli 2018. De partners zijn dan te gast bij Prinsentuin Van Cooth. Zij zullen een rondleiding geven over hun locatie en een gedachtenwisseling voeren over het thema: Onderwijs in het groen. Daarnaast zullen de partners spreken over de Duurzaamheidsagenda zoals die voor Treeport in concept is opgesteld.


 
Bij deze nodigen wij de leden van ZLTO en Treeport uit om op aanwezig te zijn op de Tuinavond van donderdag 21 juni. Deze avond zal in het teken staan van bodemscannen en variabele teeltmaatregelen in de boomkwekerij en fruitteelt. Op deze avond zullen een aantal sprekers u informeren over deze materie.
 
We zullen te gast zijn bij Loon en Grondwerkbedrijf W. Huijbregts aan de Palmbosstraat 15a in Zundert.

19:00 – 19:30   Inloop
19:30                Start van de avond

Dit met bijdragen van:
-          Treeport Zundert en ZLTO
-          Loon en Grondwerkbedrijf W. Huijbregts
-          Tebbe
-          Vantage Agrometius

Hierbij zullen ook een aantal machines getoond worden waarvan de werking zal worden uitgelegd. Het gaat o.a. om de Veris MSP3 Bodemscanner en de Tebbe breedstrooier geschikt voor het variabel toedienen van Kalk, Gips, Compost en vaste mest.
 
22:00          Einde van de spreekrondes
U kunt ons de komende weken tegenkomen bij Meet&Green Zundert en ook Telermaat Zomertour. Voor ons een mooi moment om onze vereniging weer eens actief te promoten en geïnteresseerden bij te praten over waar we onszelf mee bezig houden.

Voor beide evenementen geldt dat er de mogelijkheid bestaat om een punt te halen voor het verlengen van uw spuitlicentie. Meer informatie vindt u op hun websites.

We zullen bij beide gelegenheden onze nieuwe stand kunnen tonen. Hieronder alvast een kleine preview. We zien u graag op 28 juni en/of 3 juli!
 
Op dinsdag 22 mei vond bij café Neefs te Zundert een Treeportcafé plaats. Tijdens deze avond heeft Willem Noorland als voorzitter van de projectgroep Energie de resultaten van de Energie-enquête gepresenteerd. Deze enquête werd uitgevoerd om tot een nulmeting onder de leden van coöperatieve vereniging Treeport te komen
 
De enquête werd in totaal door 28 leden ingevuld. Tweederde van de bedrijven zijn grootverbruikers als het gaat om verbruik in kWh. Het merendeel hiervan is boomkweker. De ene helft heeft een < 50 Ampère-aansluiting, de aansluiting bij de andere helft is 50 Ampère of meer.  Uiteraard werd er op veel meer punten gemeten. De vragen zijn online in te zien via www.treeport.eu/enquete.
 
Uit de resultaten bleek verder dat veel respondenten binnen hun bedrijf gebruik maken van TL-verlichting, radiatorverwarming, meerdere computers en elektrische roldeuren. Wel worden er al maatregelen genomen om energiezuiniger te werk te gaan. Zo hebben 18 van de 28 respondenten de TL al vervangen door LED-verlichting, gebruiken 21 van de 28 spaarlampen en zijn er binnen 4 bedrijven warmtepompen geïnstalleerd. Ook zonnepanelen worden bij bijna de helft van de respondenten ingezet. 
 
De leden die de vragenlijst tijdig hadden ingevuld, maakten kans op een gratis Energiescan t.w.v. 250 euro. Uit een energiescan wordt precies duidelijk waarin een bedrijf nog schoner of energiezuiniger kan gaan werken. Naar aanleiding van een officiële trekking kwam About Plants Zundert BV als winnaar uit de bus. De door de Bink Groep beschikbaar gestelde cheque werd dezelfde avond nog door Jelle Havermans in ontvangst genomen.
 
Na de uitreiking kwamen ook de verschillende subsidiemogelijkheden nog aan bod. De avond werd afgesloten met de belofte dat de projectgroep binnenkort weer bijeen zal komen, om de resultaten en de daaruit voortvloeiende plannen verder uit te werken.
 
Treeport gaat zich ontfermen over de rotonde Beeklaan-Kapellekestraat. Althans, samen met minimaal twee leden van Treeport. We schrijven een prijsvraag uit waarin we op zoek gaan naar het beste ontwerp voor deze rotonde.

Het belangrijkste criterium voor deze wedstrijd is dat het een ontwerp is van minimaal twee samenwerkende bij Treeport aangesloten bedrijven en dat de samenwerking tussen hen duidelijk tot uiting komt. Alle leden komen hiervoor dus in aanmerking!

Wat moet u doen?
U maakt samen met een ander Treeportlid een ontwerp en dient dat voor 31 juli in bij carlo@eijndeloos-groen.nl. Enkele bepalingen waar u rekening mee dient te houden zijn dat het een blijvende beplanting is en dat het de complete rotonde behelst. Een onafhankelijke jury zal de ingezonden ontwerpen beoordelen. Aanvullende eisen t.a.v. het ontwerp, zoals hoogte en afmetingen, vindt u hier.

Het inplanten van de rotonde zal gebeuren in november 2018. Beplanting is aan te leveren door deelnemende bedrijven. Aanleg zal geschieden in onderling overleg. Vergunning, afzetting, etc wordt in principe geregeld zonder meerkosten, tenzij een dergelijke aanleg de vergunningsaanvraag overstijgt.

Wat kunt u winnen?
Allereerst dat uw ontwerp uitgevoerd gaat worden. Daarnaast krijgen de winnaars voor een periode van drie jaar een fikse korting via Treeport van meer dan 50% op de twee reclameborden. Hierbij staat één bord aan de zijde van de Kapellekestraat en één aan de zijde van de Klein Zundertseweg. Zij betalen het eerste jaar €800 en het tweede en derde jaar €750, dus in totaal €2.300. (Normale prijs is €4670.)
 
Kortom: samen kunt u er iets moois van maken, om er ook samen een fraai reclameobject mee te hebben!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carlo van den Eijnden: carlo@eijndeloos-groen.nl.
Leden die onder de vlag van Treeport deelnemen aan vakbeurs GrootGroenPlus 2018 krijgen ruimte in de etalagestands. Deze etalagestands staan wederom aan het begin van de blauwe route, daar waar het collectief start.
 
Dit jaar heeft de werkgroep Beurzen aan All-Expo t.w. Corné Oostvogels, niet alleen verzocht om de opbouw te regelen maar ook de coördinatie van de vulling en weergave van de etalagestands. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat hij niet is ingehuurd om een ontwerp te maken. We vragen de leden dan ook vriendelijk doch dringend om zoals ze ook aandacht besteden aan de eigen stand dat ook te doen aan de vulling van de toegewezen extra vierkante meter in de etalagestands. De tip is dus om er al tijdig over na te denken. Alle praktische zaken zoals het moment van aanleveren en ophalen zullen op een later tijdstip worden toegelicht.
 
Over de plaatsing van uw presentatie in de etalagestands, van uw logobordje bij deze presentatie en een logobordje van Treeport in uw stand hoeft u zich vooralsnog geen zorgen te maken. Daarvoor zal Corné zeker zorg dragen. Om het te laten slagen gaat het erom dat u wel zelf de juiste invulling aan de door u verkregen vierkante meter geeft.
 
Samen moeten we er daardoor voor kunnen zorgen dat er een mooie uitstraling komt van onze coöperatie en de regio. Bovendien worden we dan meegenomen in alle standkeuringen. Mochten er nu al vragen zijn dan kunnen die gericht worden aan chantal@treeport.eu.
Onlangs ontvingen de deelnemers van Bufferzone 7 een mail van Treeport om het aantal aren te bevestigen. De bedrijven die nu op de onderstaande lijst staan zijn inmiddels doorgegeven aan Naktuinbouw en worden daar in het systeem vermeld als deelnemer.
 
Deze bedrijven mogen indien ze voldoen aan de fytosanitaire voorwaarden (2 inspecties, bemonstering perceel en geen bacterievuur binnen 500 meter perceel) ZP-b2 voeren op hun paspoorten.
 
Bedrijven die in onze Bufferzone liggen en die zich niet hebben aangemeld bij Treeport zijn voor Naktuinbouw geen deelnemer en mogen dus geen ZP-b2 paspoort voeren voor hun producten.
 
Let op: dit mogen ze natuurlijk wel als ze materiaal aankopen met ZP-b2 en dit weer door verhandelen. Dan mogen ze aan die partijen ZP-b2 hangen. Maar dit mag elk bedrijf, ook al liggen ze niet in een Bufferzone. Hier is vooral in het buitenland nog wel eens verwarring over.
 
Mocht iemand waardplanten hebben en zich bevinden in Bufferzone 7 maar nog niet aangemeld zijn bij Treeport voor deelname, dan kan dit alsnog door voor 30 juni een verzoek te doen via info@treeport.eu. Wijs ook gerust uw collega’s op deze mogelijkheid.
 
Bedrijfsnaam Plaats Opgegeven
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch  Ja 
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert  Ja 
Aert Johan van Zundert  Ja 
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen  Ja 
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert  Ja 
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch  Ja 
Bartelen Boomkwekerij Nispen  Ja 
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert  Ja 
Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert  Ja 
Boot & Dart Zundert  Ja 
Braspenning Toon Zundert  Ja 
Broek - Jochems van den MTS Zundert  Ja 
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel  Ja 
Buiks Boomkwekerijen Wernhout  Ja 
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal  Ja 
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert  Ja 
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert  Ja 
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert  Ja 
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal  Ja 
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout  Ja 
Dunnen H. den Zundert  Ja 
Esri potcultures Rijsbergen  ja 
Expertrees Zundert  Ja 
Hasselt PCC van Achtmaal  Ja 
Hergo Boomkwekerij BV Zundert  Ja 
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert  Ja 
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen  Ja 
Kerstens Boomkwekerij John Zundert  Ja 
Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur  Ja 
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert  Ja 
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf  Ja 
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch  Ja 
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Maasplants BV Zundert  Ja 
Marcelissen Gebr. Roosendaal  Ja 
Minoor Boomkwekerij de Wernhout  Ja 
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout  Ja 
Mouws Handelskwekerij Achtmaal  Ja 
Mulders vof Boomkwekerij Zundert  Ja 
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert  Ja 
Noordhoek BV De Schijf  Ja 
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert  Ja 
Nijnatten Frans van Zundert  Ja 
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert  Ja 
Oostvogels Boomkwekerij, L.A. Achtmaal   Ja 
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert  Ja 
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal  Ja 
Peeters-Bernacka Achtmaal  Ja 
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith  Ja 
Pinxteren Maatschap Wernhout  Ja 
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel  Ja 
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen  Ja 
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert  Ja 
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert  Ja 
Rombouts- Godrie Mts Zundert  Ja 
Rutven Boomkwekerij de Wernhout  Ja 
SAP Holland BV Zundert  Ja 
Tax- Jochems mts Wernhout  Ja 
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen  Ja 
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen  Ja 
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen  Ja 
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert  Ja 
Vriends Boomkwekerijen Wernhout  Ja 
Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout  Ja 
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert  Ja 
Zundert BV Rijsbergen  Ja 
Ook dit jaar nemen diverse leden weer, onder de vlag van Treeport, deel aan vakbeurs GrootGroenPlus die van 3 t/m 5 oktober in Zundert gehouden zal gaan worden. Het thema is: The Future = Green!

De Werkgroep Beurzen verzoekt de leden van Treeport die nog niet gemeld zijn maar wel willen deelnemen in het collectief of als octopusstand, om zich alsnog te melden via chantal@treeport.eu.

De onderstaande 26 leden hebben inmiddels het logo van Treeport laten plaatsen op de exposantenlijst van GGP die hier te openen is. Een uitleg van deelname onder Treeport werd in de voorgaande nieuwsbrief gegeven en meer informatie zal worden opgenomen in de nieuwsbrief van 15 mei. Wilt u zo lang niet wachten? Stuur dan een mail aan: chantal@treeport.eu.
Leden van Coöperatieve vereniging Treeport Zundert hebben ook dit jaar weer een speciaal bloemenmengsel gezaaid, om te zorgen voor een goede leefomgeving voor bestuivers zoals bijen, maar ook voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen te voorkomen. En dankzij een ludieke actie van de vereniging kunt u hier nu ook bij helpen!
 
Er zijn voor de inwoners van de gemeente gratis zakjes van dit speciale, 1-jarige bloemenmengsel beschikbaar. Afhalen kan vanaf 10 mei op de navolgende locaties: in Achtmaal bij Coop Van Bedaf, in Klein-Zundert bij Attent Mutsters vof, in Rijsbergen bij PLUS Van Eekelen, in Wernhout bij Total Maalbergen en in Zundert bij de Bruna. Dankzij de vrijwillige medewerking van deze ondernemers is er dus altijd een afhaalpunt vlakbij!
 
Maak daarom uw eigen bloemenweide van 5 vierkante meter!
Zaai het zaad na het afhalen zo snel mogelijk in uw voortuin. Dit mengsel is namelijk niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar het ziet er ook nog eens prachtig uit! Zo kan heel uw omgeving meegenieten van de bloemenpracht. Een mooie vorm of bijzondere combinatie maken met andere buurtbewoners is natuurlijk óók mogelijk. Wie voor 31 juli een foto plaatst op Facebook of Twitter met de vermelding @TreeportZundert maakt bovendien kans op een insectenhotel. 
 
U helpt met uw inzet natuurlijk niet alleen de insecten, maar ook met het mooier én (bio)diverser maken van de gemeente Zundert. Let wel: er zijn veel zakjes verkrijgbaar, maar per afhaalpunt is het aantal beperkt, dus zorg dat u er snel bij bent! 
 
Treeport mocht in 2017 via CLM Onderzoek en Advies BV, vanwege het project Beedeal, een bloemenmengsel ontvangen. Het betrof een mengsel dat speciaal was aangepast aan de verwachtingen van de boomkwekers. Dit om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden op het bedrijf te krijgen welke de kwekers een handje meehelpen om allerlei plagen te minimaliseren. Bijkomend voordeel is dat het er daarnaast prachtig uitziet. Kleurrijke bloemen die telkens weer een andere aanblik tonen, is een aantrekkelijke bijkomstigheid. De reacties daarop van de omwonenden en de talloze voorbijgangers zijn misschien wel de beste PR die een bedrijf kan uitstralen. En goed voorbeeld doet vanzelf volgen, ongeacht of iemand wel of geen boomkweker is.

Via de Werkgroep Agrobiodiversiteit kon net als in 2017 ook begin 2018 weer bloemenmengsel worden besteld. Diverse leden maakten gebruik van deze mogelijkheid.

Momenteel worden de bestellingen uitgedeeld. Als extraatje voor hun medewerking en bijdrage ontvangen de deelnemers aan het zaaiproject dit jaar naast het mengsel ook een insectenhotel. Doel van het project is uiteraard het verbeteren van de biodiversiteit maar het zorgt daarnaast ook nog eens voor een mooie uitstraling! Het Vogelrevalidatiecentrum te Zundert heeft overigens gezorgd voor de realisatie van de mooie hotels.
 
Voor alle leden die inmiddels spijt hebben dat ze geen een- of meerjarig bloemenmengsel gezaaid hebben, hierbij de gegevens van de leverancier: Van Dijke Zaden BV, Molendijkseweg 5, 4697 EX Sint Annaland. Mailadres: info@vandijkezaden.nl. Ook via onze leden CLTV en Telermaat zijn overigens allerlei geschikte bloemenmengsels te bestellen.
 
 
Bron: Vakblad De Boomkwekerij

In september starten Helicon MBO Geldermalsen en Prinsentuin College Breda met een gezamenlijke boomteeltopleiding in deeltijd. 12 april vond de kick-off plaats bij Boomkwekerij De Spankert in Boxtel.
 
Aankomend schooljaar starten Helicon Opleidingen Geldermalsen en Prinsentuin College Breda met een gezamenlijke boomteeltopleiding in deeltijd, oftewel de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Tientallen boomkwekers uit Noord-Brabant zijn nauw betrokken bij het proces om op deze manier voldoende gekwalificeerd personeel in te laten stromen in de sector. Omdat nauw wordt samengewerkt met leerbedrijven uit de hele provincie, kunnen leerlingen vaker dichter bij huis de opleiding volgen dan nu het geval is. Extra aandacht zal worden gegeven aan de regio Zundert waar momenteel geen BBL-opleiding meer is, om komend jaar ook daar een BBL-opleiding te kunnen starten.

Bij Boomkwekerij De Spankert hebben de intiatiefnemers donderdag als kick-off gezamenlijk een boom geplant. Op deze dag is ook de campagne gestart rondom het gezamenlijk werven van leerlingen. Op de nieuwe website boomteeltopleiding.nl staan voorlichtingsfilmpjes over de opleidingen en kunnen geïnteresseerden terecht voor meer informatie.

De samenwerking tussen de opleidingen wordt ondersteund door werkgevers verenigd in Treeport Zundert, ZLTO en de werkgroep ‘Instroom boomkwekerijmedewerkers in Brabant’.
 
Op 4 april trok wethouder Johan de Beer samen met de werkgroep Regiopromotie van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. naar de basisscholen Sint Antonius te Klein Zundert en De Wegwijzer in Achtmaal. Niet zo zeer als verlate viering van de Nationale Boomfeestdag, die officieel op woensdag 14 maart plaatsvond, al wel als voorbereiding op de Nationale Boomfeestdag van 2019.
 
Er werd daarom gekozen voor een educatief programma. Vragen die aan de orde kwamen waren: Hoe worden bomen gekweekt? Welke soorten zijn er zoal? Wat is hun functie?
 
Het werd afgelopen woensdag allemaal door een boomkweker (David Bömer) en een hovenier (Carlo van den Eijnden) uitgelegd aan de leerlingen en scholieren van de basisscholen. Maar dat was niet het enige!

De klassen mochten ook nog stemmen op hun favoriete boom! Ze hadden de keuze uit 36 bomen die we later dit jaar ook terug zullen zien in het Boombakkenproject dat in het centrum van Zundert uitgevoerd zal gaan worden. Verreweg de meeste stemmen (38,2%) van deze inmiddels groene wijsneuzen gingen uit naar de Nyssa sylvatica. Daarmee is deze door de jeugd gekozen tot favoriet! Vanaf voorjaar 2019 kunnen ze in de Molenstraat selfies maken met hun favoriet. Uiteraard mogen die gepost worden op de sociale media, we delen graag de kennis maar ook het enthousiasme!
 

Bron: www.tuinadvies.nl
Begin april ontvingen wij vanuit Naktuinbouw de melding dat de tarieven voor het in standhouden van de Bufferzone in 2018 gelijk zullen blijven aan die van 2017.

In 2017 was het mogelijk om u middels een digitaal aanmeldformulier in te schrijven voor deelname. Massaal werd op dit formulier aangegeven dat automatische verlenging gewenst was. Degene die dat hebben aangevinkt zullen binnen 14 dagen een verzoek ontvangen om te bevestigen dat het aantal aren niet is gewijzigd en krijgen uiteraard de mogelijkheid om dit indien nodig aan te passen. Onder dit bericht is een lijst te vinden van de deelnemers aan de instandhouding van de Bufferzone die gekozen hebben voor een automatische verlenging. Zij hoeven dus voorlopig niets te ondernemen.

Degene die niet op de lijst staan en wel waardplanten hebben of zichzelf willen aanmelden voor een vrijwillige bijdrage, dit kan zowel voor boomkwekers zonder waardplanten als voor toeleverende bedrijven, kunnen zich melden via info@treeport.eu.
 
Het is veel efficiënter en kosteneffectiever als alle kwekerijen zich verenigen om de bufferzone in stand te houden. Hierdoor worden de kosten per bedrijf verlaagd tot een paar honderd euro en kan de goede exportpositie van de regio Zundert behouden blijven. Dit is voor alle bedrijven van belang, niet alleen voor de kwekerijen met waardplanten. Zestig procent van alle producten die in de regio Zundert geproduceerd worden, worden immers geëxporteerd. We roepen bij deze dan ook degene op die zich nog niet hebben aangemeld omdat alsnog te doen. Daarnaast roepen we de reeds aangemelde bedrijven op om ook de bedrijven die nog niet zijn aangemeld te benaderen en te bewegen tot een aanmelding door ze het belang van de instandhouding van de Bufferzone te doen inzien.
 
Bedrijfsnaam Plaats
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert
Aert Johan van Zundert
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch
Bartelen Boomkwekerij Nispen
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert
Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert
Boot & Dart Zundert
Braspenning Toon Zundert
Broek - Jochems van den MTS Zundert
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel
Buiks Boomkwekerijen Wernhout
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout
Dunnen H. den Zundert
Esri potcultures Rijsbergen
Expertrees Zundert
Hasselt PCC van Achtmaal
Hergo Boomkwekerij BV Zundert
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen
Kerstens Boomkwekerij John Zundert
Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout
Maasplants BV Zundert
Marcelissen Gebr. Roosendaal
Minoor Boomkwekerij de Wernhout
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout
Mouws Handelskwekerij Achtmaal
Mulders vof Boomkwekerij Zundert
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert
Noordhoek BV De Schijf
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert
Nijnatten Frans van Zundert
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert
Oostvogels Boomkwekerij, L.A. Achtmaal
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal
Peeters-Bernacka Achtmaal
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith
Pinxteren Maatschap Wernhout
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert
Rombouts- Godrie Mts Zundert
Rutven Boomkwekerij de Wernhout
SAP Holland BV Zundert
Tax- Jochems mts Wernhout
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert
Vriends Boomkwekerijen Wernhout
Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert
Zundert BV Rijsbergen
3 tot en met 5 oktober zal GGP 2018 plaatsvinden. Treeportleden hebben ook dit jaar weer extra voordeel. Het is namelijk mogelijk om deel te nemen in het collectief of als octopusstand. Bij deze laatste optie staan de individuele stands elders op de beursvloer/in de routes, maar worden zij wel meegenomen in de etalagestands, PR en kunnen ze het logobordje van Treeport in de stand plaatsen. Het collectief, waarbij de Treeportleden aaneengeschakeld staan, staat wederom vooraan in de blauwe route en start met de etalagestands.
 
De deelnemerslijst van GrootGroenPlus 2018 staat online en in de gratis te downloaden app. Klik hier voor het openen van de lijst. Als uw bedrijfsnaam gevolgd wordt door het logo van Treeport, dan bent u aangemeld voor deelname onder Treeport. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u dat via info@treeport.eu laten aanpassen. Des te meer leden zich aanmelden voor het collectief of als octopus, des te krachtiger de uiting van Treeport.
 
 
De subgroep Treeportal maakt al geruime tijd onderdeel uit van de werkgroep Samenwerking Kweker-Handelaar. Zij realiseerden onder andere de mogelijkheden die gratis aan de leden worden aangeboden via www.treeportal.eu.

Op deze website kunnen de leden van Treeport al 3 jaar hun voorraad tonen. In 2017 werd vervolgens de uitstraling van de website aangepast waardoor er nu tumbnails zichtbaar zijn. Een goede werking staat en valt met de inspanningen die de leden doen om de voorraadweergave volledig en actueel te houden. In het verleden zijn daar diverse oproepen voor gedaan en zijn er tips gegeven om deze driewekelijkse taak te vereenvoudigen.

Als vereniging mogen we trots zijn op deze toevoeging aan het lidmaatschap die volledig voor en door leden zelf is gerealiseerd. Echter de wereld staat niet stil en zo ook niet de digitale ontwikkelingen op alle gebieden van de bedrijfsvoering. Dat en diverse besprekingen hebben er inmiddels toe geleid om de subwerkgroep te hernoemen. Vanaf nu zal deze dan ook E-Commerce genoemd gaan worden.

De subwerkgroep is inmiddels ook gegroeid met nieuwe leden en de subsidie-aanvragen lopen c.q. zijn deels al toegekend. Uiteraard zal de eerste informatie op het gebied van onderzoek, voortgang en plannen eerst intern besproken worden. Zodra de subwerkgroep een concreet voorstel kan neerleggen zal zij dit voorleggen tijdens een algemene Treeportbijeenkomst. 

Nu al vragen? Neem gerust contact op met de werkgroep via: info@treeport.eu
 

 
 

Dat is de gedachte die het netwerk dat Treeport is goed omschrijft. Klik hieronder voor de film.

 
Half maart verstuurde Treeport de eerste nieuwsbrief in nieuwe stijl. Vanaf nu is de opzet moderner en praktischer. Enkel de hoofdlijnen worden getoond zodat vervolgens elk item apart kan worden aangeklikt om het volledige verhaal of de complete informatie te lezen. De uitgebreide nieuwsbrieven zijn enkel toegankelijk voor leden van Treeport. Interesse om lid te worden? Laat het ons weten via: info@treeport.eu


Werken in en om de boomkwekerij is boeiend, veelzijdig en uitdagend. Daar kunnen we veel tekst aan wijden, maar het beeld zegt eigenlijk meer dan wij kunnen zeggen. Daarom:
 
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. is de afgelopen jaren zeer actief geweest in de groene regio Zundert (West-Brabant). Deze regio is een bijzonder centrum voor de boomkwekerij. Producenten, bedrijven in de mechanische verwerking, transporteurs en handelaren vormen dankzij hun geografische ligging, omvang en sortiment een sterk regionaal, nationaal en internationaal agrarisch cluster. En Treeport vormt daarin een spil. De vereniging ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector. Deze inspanningen blijken in de praktijk en voor de leden hun vruchten af te werpen. Inmiddels is Treeport namelijk uitgegroeid tot een vereniging met zeer actieve leden, werkgroepen, bestuurders, manager én alliantiepartners.
 
Momenteel zijn zo'n 90 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie en kent Treeport 12 alliantiepartners. Samen maken ze West-Brabant - met Zundert als middelpunt - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Dit gebeurt bijvoorbeeld via 10 actieve werkgroepen. 
 
Werkgroep Regionale Promotie
Een van de actieve werkgroepen, is die van Regionale Promotie. Deze groep heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het sociale lokale project ‘Bij Anna’ in de voormalige Assortimentstuin extra planten, bloemenmengsels en een bijenhotel krijgt. De werkgroep Regionale Promotie heeft ook gezorgd voor een ondersteunende rol bij de jaarlijkse Kwekerijenloop, mede georganiseerd door Van Goghloop Zundert en de West-Brabantse Triathlon Vereniging. Diverse leden van Treeport stellen hun kwekerij open voor deze tocht. In januari 2018 namen zeker 850 mensen deel waardoor Zundert en de boomkwekerij in het algemeen geen betere en positievere promotie kon krijgen.
 
De werkgroep verzorgt daarnaast onder meer planteninformatie en advies bij evenementen en uitingen. Niet onbelangrijk; door zeer nauwe contacten met de overheid zal het Zundertse sortiment terug te vinden zijn in de dit jaar te plaatsen omvangrijke groenaankleding binnen de gemeente Zundert. Een mooi visitekaartje voor de sector.
 
Mechanische onkruidbeheersing
Zeker relevant is de werkgroep die zich richt op de ontwikkelingen in mechanische onkruidbeheersing. Deze ontwikkelingen staan niet stil en dat is voornamelijk te danken aan het feit dat er steeds minder middelen beschikbaar zijn voor onkruidbestrijding. Treeport heeft hieraan onder meer via het project 'Schoon water Boomteelt' aandacht aan geschonken. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een schoffelmachine, die een hoge werkcapaciteit heeft. De te behandelen oppervlakken worden immers steeds groter. Ook wordt door de werkgroep onderzocht of er mogelijkheden zijn om het schoffelen in loonwerk uit te voeren. Verder ontplooien ze tal van leerrijke activiteiten op het gebied van onkruidbeheersing waarvan ze de kennis vervolgens delen.
 
Pest Controlled Area
Een ander belangrijk item van Treeport is het komen tot een Pest Controlled Area. De werkgroep die zich hier hard voor maakt, heeft ook in 2017 weer voldoende kwekers en niet-kwekers in de zone bereid gevonden om gezamenlijk de kosten te dragen die verbonden zijn aan de instandhouding van de Bufferzone. De meeste van hun hebben reeds aangegeven hun bijdrage in 2018 stilzwijgend te willen verlengen. Hier is de hele sector bij gebaat en op termijn zal het de positie van de bedrijven in de regio alleen maar verder versterken.
 
Toekomstvisie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari jl. werd duidelijk dat ook in 2018 Treeport zich weer zal inzetten voor de boomkwekerij en de promotie van West-Brabant m.n. Zundert. De actieve betrokkenen spelen daar uiteraard een cruciale rol in. Treeport wil zich nog verder ontwikkelen tot dé boomkwekersorganisatie in de regio Zundert inclusief het grensgebied met België, waar kwekers en aanverwante bedrijven zich graag bij aansluiten. De samenwerking met en aansluiting van zoveel mogelijk leden zorgt ervoor dat Treeport nog meer kan betekenen voor de sector en met haar activiteiten nog meer impact kan maken. Op de planning staan alvast: Treeportcafés, Tuinavonden, een Alliantiepartnerbijeenkomst en het opstellen van een Duurzaamheidsagenda. Meer informatie is steeds te vinden op: www.treeport.eu.
 

Zundert leeft van de boomteelt: er zijn meer dan 400 boomkwekerijen en maar liefst 40% van de Zundertse beroepsbevolking is werkzaam in de boomteelt. Tijdens de Kwekerijenloop wandel of ren je over en langs deze kwekerijen!
 

Schrijf je nu in: http://www.vangoghloopzundert.nl/kwekerijenloop/


 

         

Op 17 en 18 januari waren diverse leden als deelnemer aanwezig bij de 1e Voorjaarsbeurs van Vakbeurs GrootGroenPlus. Deze verkoopbeurs werd gehouden op het CLTV-terrein aan de Molenstraat 155 in Zundert. Beide dagen kon u daar van 09:00 uur tot 17:00 uur terecht. Uiteraard was ook onze vereniging met een (onbemenste) stand vertegenwoordigd. Voor meer informatie over ons collectief kunt u terecht op deze website. Neem gerust contact met ons op!

Op 17 en 18 januari staat de eerste editie van de Voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus op het programma. De beurs zal gehouden worden in de loods op het CLTV-terrein. In samenwerking met drie andere voorjaarsbeurzen t.w. Groenbeurs Brabant, Groenbeurs Haaren en TreeVention lijkt een kwalitatief goed internationaal vakbezoek gegarandeerd. Deelname aan deze nieuwe verkoopbeurs is enkel mogelijk in combinatie met de najaarsbeurs van GGP. Als u in wilt schrijven, wacht dan niet te lang. U vindt onder deze link het inschrijfformulier: http://www.grootgroen.nl/inschrijven2018/

Bij de najaarsbeurs van Vakbeurs GrootGroenPlus op 3 t/m 5 oktober is Treeport uiteraard ook goed vertegenwoordigd. Voor de collectieve uiting zal een leverancier aangesteld worden om de  presentatie passend te maken, de daarvoor benodigde ruimte is reeds gereserveerd. Daarnaast zal vanuit de centrale organisatie van Treeport een stand bemenst gaan worden. Momenteel zijn we daarover in gesprek met meerdere partijen om onder andere een nieuwe flexibele stand te laten maken die voor alle gelegenheden gebruikt kan gaan worden.
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A., die door Naktuinbouw is aangewezen om de boomteeltbedrijven in Bufferzone 14b te vertegenwoordigen, heeft voldoende aansluitingen weten te verzamelen.
 
Treeport speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in het bewustwordingsproces en die inspanningen werpen hun vruchten af. De meer dan 80 aansluitingen laten zien dat we als regio sterk staan, het belang van een bufferzone inzien en samenwerken. Zowel kwekers van waardplanten als andere bedrijven hebben zich aangesloten. Het betreft hierbij zowel leden van Treeport als niet-leden.
 
De lijst met deelnemers aan Bufferzone 14b is al meermaals gepubliceerd, omdat de aansluitingen nog binnen blijven komen. De meeste deelnemers hebben aangegeven dat zij hun aansluiting de komende jaren automatisch willen verlengen. We kunnen als regio dan ook trots en dankbaar zijn dat we dit samen hebben kunnen realiseren, maar ook dat we door het grote aantal aansluitingen de kosten per aansluiting hebben kunnen verlagen.
 
Belang van de bufferzone voor de regio
Verkoop van bacterievuurgevoelige planten is alleen mogelijk als de inspecties in de zogenaamde bufferzones worden uitgevoerd. Het is voor de regio van groot belang om Bufferzone 14b in stand te houden, omdat planten bij een uitbraak van Bacterievuur niet verhandeld kunnen worden. Inmiddels is met Naktuinbouw overeengekomen dat degenen die geen areaal hebben opgegeven geen ZP-2b paspoorten kunnen verkrijgen.
 
Alle aanmelders worden uiteraard bedankt voor hun bijdrage. 
Deze bedrijven dragen in 2017 bij aan de instandhouding van Bufferzone 14b. Waarvoor uiteraard onze dank!
 
Van Aart Boomkwekerijen OUDENBOSCH
Aert Boomkwekerij Barry van ZUNDERT
Aert Johan van ZUNDERT
J. Aerts Boomkwekerij RIJSBERGEN
Boomkwekerij Antens Domen B.V. OUDENBOSCH
Boomkwekerij Bartelen V.O.F. NISPEN
Boomkwekerij Richard de Bie B.V. ZUNDERT
Alphons van der Bom Bv, Koninklijke boomkwekerijen OUDENBOSCH
Bömer Boomkwekerij vof KLEIN ZUNDERT
Boot& Dart BOSKOOP
Boomkwekerij Braspenning ZUNDERT
Mts. van den Broek-Jochems ZUNDERT
M. Broos OUD GASTEL
Gebroeders Buiks WERNHOUT
Maatschap P. Daamen-Herijgers RIJSBERGEN
Daems-Damen Boomkwekerijen V.O.F. ACHTMAAL
Boomkwekerij Dams ZUNDERT
Boomkwekerij H. den Dunnen ZUNDERT
Boomkwekerij Denissen B.V. KLEIN ZUNDERT
Boomkwekerij Ronald Dictus B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij Dictus-Hereijgers ACHTMAAL
Boomkwekerij Domen-Elst WERNHOUT
Domen-Weijgers Vof WERNHOUT
De Douglas Boomkwekerijprodukten B.V. WERNHOUT
Esri Potcultuur RIJSBERGEN
Expertrees ZUNDERT
Boomkwekerij van Hasselt ACHTMAAL
Boomkwekerij P. Hereijgers KLEIN ZUNDERT
Hergo Boomkwekerijen B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij E. Herijgers ZUNDERT
A. van Hooydonk ACHTMAAL
Boomkwekerij Huijbregts Wernhout
Boomkwekerij Kennis BV RIJSBERGEN
Boomkwekerij Mts John en Anita Kerstens-Oostvogels ZUNDERT
Boomkwekerij Koomans van de Dries ETTEN-LEUR
Van Kuyck Consultancy RIJSBERGEN
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de ZUNDERT
Boomkwekerij H. van Laerhoven SCHIJF
Maatschap van Laerhoven-Michielsen ACHTMAAL
Boomkwekerij Laurijssen vof ZUNDERT
Leena Plant VOF ACHTMAAL
Boomkwekerij Leenaerts - Halters en Zn. WERNHOUT
R.J.L.M. Leenaerts WERNHOUT
Leeuwen van - Oudenbosch OUDENBOSCH
Lodders Boomkwekerijen B.V. WERNHOUT
Maasplant BV - Zundert ZUNDERT
Gebr. Marcelissen ROOSENDAAL
Boomkwekerij J Mouws bv WERNHOUT
Handelskwekerij Mouws ACHTMAAL
Boomkwekerij/Potcultures Mulders vof ZUNDERT
Boomkwekerij Jos Mutsters ZUNDERT
de Noordhoek vaste planten bv SCHIJF
Boomkwekerijen Marcel van Nijnatten & Zn. B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij André van Nijnatten en Zonen V.O.F. ZUNDERT
Oostvogels Boomkwekerij ACHTMAAL
Boomkwekerij A. van Ostaaijen KLEIN ZUNDERT
RAPO/Van Overveld Fruit ROOSENDAAL
Pelgrum Vink Materialen B.V. LOBITH
Maatschap Pinxteren WERNHOUT
Boomkwekerij Poppelaars B.V. SPRUNDEL
Maatschap Poppelaars-Huybregts RIJSBERGEN
Mts JJW Quirijnen - DJM Gommers WERNHOUT
De Raamberg V.o.f KLEIN ZUNDERT
Roelands Boomkwekerij B.V. ZUNDERT
Gebr. Roelands Boomkwekerij/BMKW De Minoor WERNHOUT
Maatschap Rombouts-Godrie ZUNDERT
Boomkwekerij de Rutven Leon Domen & Zoon. B.V. WERNHOUT
SAP Holland B.V. ZUNDERT
Boomkwekerij Het Slagmoer vof WERNHOUT
Tenax Tree-Plugs & Seeds RIJSBERGEN
Boomkwekerij Corne van Veltom KLEIN ZUNDERT
Verbeek Boomkwekerijen B.V. STEENBERGEN
Boomkwekerij Verbro RIJSBERGEN
 Vriends Boomkwekerijen WERNHOUT
Boomkwekerij Vriends-Gommers WERNHOUT
Boomkwekerij A. Willemsen KLEIN ZUNDERT
Boomkwekerijen Zundert B.V. RIJSBERGEN
Mts.HAA Tax en PCM Tax-Jochems WERNHOUT
BMKW Frans van Nijnatten ZUNDERT
Boomkwekerij AVA KLEIN ZUNDERT
Boomkwekerij Elst-Van Looveren ACHTMAAL
De onderstaande leden vermelden in de exposantenlijst op de website van vakbeurs GrootGroenPlus het logo van Treeport. Bent u lid van Treeport en deelnemer aan GGP 2017 maar heeft u nog geen logovermelding? Aanmelden kan via info@treeport.eu.
 
Bedrijfsnaam
Aart Boomkwekerijen, Van
About Plants Zundert BV
Alfa Accountants en Adviseurs
BCT BV
Beek Agro Advies BV, Van
Bömer v.o.f., Boomkwekerij
Braspenning, Boomkwekerij
Broek, Louis van den, Boomkwekerij
CLTV Zundert
Cultus Agro Advies
Dams Boomkwekerij
Delphy
Dictus-Hereijgers vof, Boomkwekerij
Elst-Bevers Containerteelt
Expertrees
GroeiBalans Teelt & Onderzoek BV
Hergo Boomkwekerij BV
Herplant BVBA
Huijbregts, Boomkwekerij
Lavendelplus
Lodders Boomkwekerijen BV
Marijnissen, Vaste Plantenkwekerij AM
Mouws J.Boomkwekerij bv
Oers Agro, Van
Peijl Tuinplanten, Van der
Plant Health Cure BV
Poppelaars boomkwekerijen, C.A.M.
Raamberg Boomkwekerij, De
Rabobank Food & Agri teams Midden West-Brabant en Midden-Brabant
Roelands Boomkwekerijen BV
SAP Holland
Schipper Accountants B.V.
Special Plant Zundert B.V.
Tenax Tree-Plugs & Seeds
Treeport Zundert U.A., Coöperatieve Vereniging (Etalage)
Treeport Zundert U.A., Coöperatieve Vereniging (Stand)
TSD IT bv
Uijtdewilligen, Bmk Chris
VARB, Stichting Beurshal
Verdaesdonck Boomkwekerij BV
Verpaalen-Herijgers VOF
Vissenberg-Sierteelt
Willemsen BV, Boomkwekerij Jos
Zundert, Boomkwekerijen
De ondervermelde 77 bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor deelname aan Bufferzone 14B. Hiervoor uiteraard onze dank. De eerste facturatieronde zal begin augustus gaan plaatsvinden. Staat u niet op de onderstaande lijst en wilt u zich alsnog aanmelden? Het kan nog steeds middels deze link: https://www.treeport.eu/enquete
 
    Overzicht Bufferzone 2017    
    Bedrijfsnaam Plaats Opgegeven
1   Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch   Ja
2   Aert Boomkwekerij Barry van Zundert   Ja
3   Aert Johan van Zundert   Ja
4   Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen   Ja
5   Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch   Ja
6   Bartelen Boomkwekerij Nispen   Ja
7   Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert   Ja
8   Bom BV, Alphons van der Oudenbosch   Ja
9   Bömer Boomkwekerij vof Klein Zundert   Ja
10   Boot & Dart Zundert   Ja
11   Braspenning Toon Zundert   Ja
12   Broek - Jochems van den MTS Zundert   Ja
13   Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel   Ja
14   Buiks Boomkwekerijen Wernhout   Ja
15   Daamen- Herijgers P. Rijsbergen   Ja
16   Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal   Ja
17   Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert   Ja
18   Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert   Ja
19   Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert   Ja
20   Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal   Ja
21   Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout   Ja
22   Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout   Ja
23   Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout   Ja
24   Dunnen H. den Zundert   Ja
25   Esri potcultures Rijsbergen   ja
26   Expertrees Zundert   Ja
27   Hasselt PCC van Achtmaal   Ja
28   Hereijgers P. Boomkwekerij Klein Zundert   Ja
29   Hergo Boomkwekerij BV Zundert   Ja
30   Herijgers Boomkwekerij E. Zundert   Ja
31   Hooydonk A. van Achtmaal   Ja
32   Huijbregts Boomkwekerij Wernhout   Ja
33   Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen   Ja
34   Kerstens Boomkwekerij John Zundert   Ja
35   Koomans van de Dries, Bmkw Etten-Leur   Ja
36   Kuyck Consultancy, Van Rijsbergen   Ja
37   Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert   Ja
38   Laerhoven Michielsen Mts van Achtmaal   Ja
39   Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf   Ja
40   Laurijssen vof Boomkwekerij Zundert   Ja
41   Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout   Ja
42   Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout   Ja
43   Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch   Ja
44   Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout   Ja
45   Maasplants BV Zundert   Ja
46   Marcelissen Gebr. Roosendaal   Ja
47   Minoor Boomkwekerij de Wernhout   Ja
48   Mouws Handelskwekerij Achtmaal   Ja
49   Mulders vof Boomkwekerij Zundert   Ja
50   Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert   Ja
51   Noordhoek BV De Schijf   Ja
52   Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert   Ja
53   Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert   Ja
54   Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert   Ja
55   Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal   Ja
56   Pelgrum Vink Materialen BV Lobith   Ja
57   Pinxteren Maatschap Wernhout   Ja
58   Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel   Ja
59   Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen   Ja
60   Quirijnen - Gommers MTS Wernhout   Ja
61   Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert   Ja
62   Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert   Ja
63   Rombouts- Godrie Mts Zundert   Ja
64   Rutven Boomkwekerij de Wernhout   Ja
65   SAP Holland BV Zundert   Ja
66   Slagmoer vof, Boomkwekerij Het Wernhout   Ja
67   Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen   Ja
68   Veltom Corné van Klein Zundert   Ja
69   Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen   Ja
70   Verbro Boomkwekerij Rijsbergen   Ja
71   Vriends Boomkwekerijen Wernhout   Ja
72   Vriends- Gommers Boomkwekerij Wernhout   Ja
73   Willemsen Boomkwekerij A. Zundert   Ja
74   Zundert BV Rijsbergen   Ja
75   L.A. Oostvogels Boomkwekerij Achtmaal   Ja
76   Leena Plant Achtmaal   Ja
77   Mouws BV Boomkwekerij J. Wernhout   Ja
Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (Treeport) heeft in de afgelopen jaren met twaalf organisaties eenzelfde alliantieverklaring gesloten. Kort samengevat hebben zij middels deze alliantieverklaring afgesproken om samen voor een gezonde groei te gaan.
 
In de eerste helft van 2017 werd de wens uitgesproken om samen ook daadwerkelijk invulling en inhoud te geven aan deze vrijblijvende verklaring. Daarom kwamen op 12 juli de vertegenwoordigers van Stichting van Gogh & Zundert, Corso Zundert, CLTV Zundert, Telermaat, Boomtelersfederatie Noord-België, Stichting EPS, Gemeente Zundert, Rabobank de Zuidelijke Baronie, Prinsentuin College, ROC West-Brabant (verhinderd) en Prinsentuin van Cooth samen op een pop-up vergaderlocatie.
 

Informatieve rondleiding op gastbedrijf
Deze vergaderlocatie was ingericht op het bedrijf van Boomkwekerijen Zundert BV te Rijsbergen. Dit is het bedrijf van Lisette en Lex Domen, die tevens lid zijn van Treeport en actief in zowel de Ledenraad als in de werkgroepen. Een afgevaardigde van de Ledenraad gaf een korte inleiding en vanuit het bestuur werd op persoonlijke titel een toekomstvisie van de boomkwekerij gegeven. Daarna volgde een informatieve rondleiding door het bedrijf.
 
Er waren diverse stoplocaties waarbij de aanwezigen al dan niet met een demonstratie van de werkzaamheden van de werkgroepen op de hoogte werden gesteld. De goede en inhoudelijke vragen die vanuit de gasten gesteld werden, maakten al snel duidelijk dat het verhaal van Treeport goed gehoord werd.
 
Vervolgtraject wordt ingezet
Na de rondleiding werden drie forumgroepen gevormd. Zij bespraken verder inhoudelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van de alliantieverklaring met elkaar. Op deze manier kon worden bekeken wat alliantiepartners voor Treeport kunnen betekenen en natuurlijk ook wat de partners van Treeport verwachten. Er bleken zelfs verschillende mogelijkheden voor alliantiepartners onderling te zijn. Aan het einde van de avond konden een aantal vruchtbare conclusies getrokken worden. Daarbij viel op dat er veel overlap was tussen de voorgestelde actiepunten van de groepen. Dit laat zien dat de alliantiepartners veelal op dezelfde lijn zitten met Treeport. Na de zomer zal Treeport het vervolgtraject inzetten, door alle uitgestoken handen aan te nemen en gezamenlijk invulling te geven aan de gezonde groei.
 
Interesse? Mail info@treeport.eu voor meer informatie. 

Deze bedrijven hebben zich voor 1 juli 2017 aangemeld voor deelname aan het instandhouden van Bufferzone 14b:

 • Aart Boomkwekerijen van
 • Aert Boomkwekerij Barry van
 • Aert Johan van
 • Aerts Boomkwekerij J.
 • Antens Domen BV Boomkwekerij
 • Bartelen Boomkwekerij
 • Bie Bv Boomkwekerij Richard de
 • Bom BV, Aphons van der  
 • Bömer VOF Boomkwekerij
 • Boot & Dart
 • Braspenning Toon
 • Broek - Jochems van den MTS
 • Broos Boomkwekerij M.
 • Daems- Damen Boomkwekerij
 • Dams (Erna) Boomkwekerij
 • Dictus Bv Boomkwekerij Ronald
 • Dictus- Hereijgers Boomkwekerij
 • Domen- Elst Boomkwekerij
 • Domen- Weijgers vof Boomkwekerij
 • Dunnen H. den
 • Esri potcultures
 • Expertrees
 • Hasselt PCC van
 • Hereijgers P. Boomkwekerij
 • Hergo Boomkwekerij BV
 • Herijgers Boomkwekerij E.
 • Huijbregts Boomkwekerij
 • Kerstens Boomkwekerij John
 • Koomans van de Dries, Bmkw
 • Kuyck Consultancy, Van
 • Laerhoven Boomkwekerij H. van
 • Laurijssen vof Boomkwekerij
 • Leeuwen Boomkwekerij J. van
 • Lodders Bv Boomkwekerij
 • Maasplants BV
 • Marcelissen Gebr.
 • Minoor Boomkwekerij de
 • Mouws Handelskwekerij 
 • Mulders vof Boomkwekerij
 • Mutsters Boomkwekerij Jos
 • Noordhoek BV De
 • Nijnatten en Zn Bv Marcel van
 • Ostaayen Boomkwekerij A. van
 • Overveld Fruit van (Rapo)
 • Pelgrum Vink Materialen BV
 • Pinxteren Maatschap
 • Poppelaars Bv Boomkwekerij
 • Quirijnen - Gommers MTS
 • Raamberg vof Boomkwekerij De
 • Roelands Boomkwekerijen Bv
 • SAP Holland BV
 • Slagmoer vof, Boomkwekerij Het
 • Tenax Tree Plugs & Seeds vof
 • Veltom Corné van
 • Verbeek Boomkwekerijen
 • Verbro Boomkwekerij
 • Vriends Boomkwekerijen
 • Vriends- Gommers Boomkwekerij
 • Willemsen Boomkwekerij A.
 • Zundert BV Boomkwekerijen

Heeft u zich nog niet aangemeld? Het kan middels dit formulier:
https://www.treeport.eu/enquete

Telermaat en Treeport Zundert ondertekenen AlliantieverklaringVoor de start van de Telermaat Zomertour hebben Peter van Dongen (namens Telermaat) en Marc Lodders (namens Treeport Zundert) een Alliantieverklaring ondertekend. Middels die verklaring geven ze aan dat beide organisaties samen willen werken aan een gezonde groei in de boomteeltsector. Beiden onderschrijven het belang van samenwerking om een gezonde groei op zowel economische vlak als op het gebied van milieu. Vanuit de overtuiging dat ze samen invulling kunnen geven aan de vraagstukken waarvoor de sector de komende jaren nog komt te staan, werd de handtekening nog bekrachtigd met een ferme handdruk. Plaats van handeling was in de pop-up fotostudio van Boomkwekerij Richard de Bie B.V., waar de eerste van vier dagen Telermaat Zomertour gehouden is.Na een korte introductie door Peter van Dongen en gastheer Henk de Bie, kreeg ook Treeport nog de gelegenheid om ten overstaan van de ruim 150 aanwezigen, nogmaals uit te spreken wat het belang is van de beoogde samenwerking. Het ontvangen applaus onderstreepte de goedkeuring van de toehoorders. Daarna startte de Telermaat Zomertour langs diverse demo’s, waaronder uitgebreide gewasbeschermings- en bemestingsproeven. Deelname aan de bijeenkomst geeft spuitlicentiehouders een punt voor verlenging ervan. Vele aanwezigen kwamen na afloop nog aan de stand van Treeport voor meer informatie over de mogelijkheden die de vereniging ook hen kan bieden, om daarnaast ook nog te genieten van de afsluitende barbecue.

Vanavond zijn alle leden vanaf 19:30 tot 22:00 uur welkom op het bedrijf Boomkwekerij Dictus-Hereijgers. John en Bianca zullen ons daar meer vertellen over hun bedrijf en een kijk gunnen in hun bedrijfsvoering. Dat John erg actief is in onze werkgroep mechanische onkruidbestrijding zal vast in de rondleiding tot uiting komen. Daarnaast is Henk Raaijmakers namens ZLTO uitgenodigd om een aantal actuele onderwerpen in de boomkwekerij toe te lichten. Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom op het bedrijf van de familie Dictus aan de Kraailheuvelstraat 1E, 4885 KZ in Achtmaal.

Deze week ontvingen meer dan 600 boomkwekers, handelaren en aanverwante bedrijven een nieuwsbrief van Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. met het dringende verzoek om wederom samen te werken. In de nieuwsbrief wordt gevraagd om een gezamenlijke aanpak voor het nemen van voorzorgmaatregelen om de risico’s in de plantenhandel binnen de regio te beheersen, kortom om Bufferzone 14b samen in stand te houden. Planten die bepaalde ziektes of aantastingen hebben, kunnen namelijk niet verhandeld worden. Kwekers nemen uiteraard zelf al diverse maatregelen om de ziektes en aantastingen te voorkomen, maar voor de handel is het van groot belang dat er standaard regionaal gecontroleerd wordt. Klanten en importeurs van de planten eisen namelijk certificaten en andere bewijsstukken die aantonen dat de planten afkomstig zijn van ziektevrije gebieden. Daarom is een gezamenlijke regionale en collegiale aanpak van groot belang. Hoe meer en hoe beter de controles worden uitgevoerd, des te minder risico’s er zijn dat de plantenhandel in de regio op slot gaat en er niet meer gekweekt en verhandeld mag worden. Dat zou namelijk een doemscenario zijn voor de boomteeltsector in Zundert en omstreken.
 
Ook in 2017 heeft Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. van Naktuinbouw de mogelijkheid gekregen om collectief deel te nemen aan de Opsporing Bacterievuur in de Bufferzones. Treeport zal dus de uiteindelijke factuur ontvangen en het totaalbedrag dienen te voldoen. Namens het bestuur en de ledenraad van Treeport ontvingen daarom meer dan 600 bedrijven een nieuwsbrief met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen aan het collectief, door voor 15 juni 2017 het digitale aanmeldformulier in te vullen. Ook degenen die geen waardplanten hebben of bijvoorbeeld toeleverancier zijn, kunnen toch deelnemen aan de regeling om zo de lasten gemeenschappelijk te dragen en te delen. Het is immers in ieders belang dat de zone ziektevrij blijft, waardoor alle teelten en handel zonder beperkingen voortgezet kunnen worden en dus iedereen vrij kan handelen met alle producten.

Een kopie van de nieuwsbrief is ook te lezen op www.treeport.eu. Mocht u bomen telen en/of verhandelen en heeft u onverhoopt de oproep niet ontvangen, neem dan contact op met Treeport om u verder te laten informeren.  
Dinsdagavond 23 mei was de eerste gezamenlijke informatieavond van ZLTO en Coöperatieve Vereniging Treeport in het Cultureel Centrum in Zundert. De avond kon rekenen op veel belangstelling; er moesten zelfs nog stoelen bijgeschoven worden om alle aanwezigen een plek te kunnen bieden.
 
Vertegenwoordigers van ZLTO en Treeport verwelkomden eerst samen de gasten en gaven daarna een korte toelichting op het bundelen van de krachten, kennis en waarom de partijen elkaar goed aanvullen.
 

Thema: WATER
Het thema van de avond was WATER. Gerard Hendrickx (Waterschap Brabantse Delta), Janneke Nooren (Waterschap Brabantse Delta), Johan Elshof (ZLTO) gaven informatie over flexibeler beregenen. Daarna gaven René Rijken (Waterschap Brabantse Delta) en Daan van Empel (ZLTO) een duopresentatie over de waterzuiveringsplicht en het aantonen van nul-lozing.
 
Bezoekers hadden de mogelijkheid om vragen te stellen en daar maakten zij goed gebruik van. Naar aanleiding van de diverse en nuttige vragen werden aanvullende tips gegeven. De beeldpresentaties worden op een later moment nog digitaal aan alle aanwezigen toegezonden. Al met al was het een succesvolle avond, met voldoende ruimte voor kennisdeling over een actueel en belangrijk onderwerp.
 
Favoriete plant
Het formele deel van de avond werd afgesloten met een presentatie van de favoriete plant van boomkweker Jan Mouws. Dit was uiteraard naast de Naturaplants, meer specifiek de Wollemia nobelis, een groenblijvende, eenhuizige boom. Tijdens de toelichting van Mouws over de energetische werking van de planten was het muisstil in de zaal. Alle sprekers kregen als bedankje een persoonlijk voor hen geselecteerde plant uit de collectie Naturaplants. Deze planten staan in dienst van de persoon voor wie ze geselecteerd zijn en hebben een zachte, natuurlijke werking. 
 

 

Afgelopen weekend is per brief aangekondigd dat de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. de boomteeltbedrijven in bufferzone 14 b opnieuw zal vertegenwoordigen en daarmee uitvoering gaat geven aan de collectieve deelname en zorg draagt voor de betaling aan Naktuinbouw van de algemene en inspectiekosten in bufferzone 14b.
 
Op korte termijn zult u daarom namens het bestuur en de ledenraad van Treeport een brief ontvangen met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen in dit collectief, een formulier ter opgave zal inclusief de verdeling en tarieven bijgevoegd zijn.
 
Deze oproep geldt voor alle bedrijven in zone 14b met en zonder waardplanten en voor leden en niet-leden van Treeport!


P.S. In het Treeportcafé van dinsdag 23 mei 2017 zal er alvast een mondelinge toelichting worden gegeven.
Het eerstvolgende Treeportcafé is op dinsdag 23 mei 2017 in het CultuurCentrum Zundert. Deze avond is speciaal ingericht rondom het thema: WATER. Een voor elk bedrijf belangrijk productiemiddel. Zonder goed water is een goede bedrijfsvoering voor de meeste kwekers zelfs vrijwel onmogelijk.

Tijdens de avond zullen Gerard Hendrickx (plantoetser en vergunningverlener bij Waterschap Brabantse Delta), René Rijken (adviseur water- en emissiebeheer bij Waterschap Brabantse Delta) en Daan van Empel (specialist plant bij ZLTO) ons bijpraten over de wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 gaan gelden. Er zal worden ingegaan op de nieuwe regelgeving met betrekking tot waterzuivering. Besproken zal worden welke oplossingsrichtingen er zijn. Tevens zal er uitleg zijn over het aantonen van nullozing. Uiteraard is er in alle gevallen ruimte voor vragen en discussie over verschillende situaties.

Voor de eerste maal organiseren ZLTO en Treeport het informatiecafé gezamenlijk. Deze avond is daarom vrij toegankelijk voor alle leden van ZLTO en Treeport. Nog geen lid? Het staat een ieder vrij om vrijblijvend kennis te komen maken met de organisaties. Vooraf aanmelden via info@treeport.eu is dan echter wel verplicht.

Treeportal, de aanbodsbank voor leden van coöperatieve vereniging Treeport Zundert U.A., heeft per 1 mei een update gekregen, waardoor het visueel veel aantrekkelijker is geworden voor de gebruikers. Zowel de oorspronkelijke eerste versie als deze update zijn kosteloos uitgevoerd door Treeportlid TSD IT BV. Om maximaal resultaat te halen uit de vernieuwing, worden leden opgeroepen zich - voor zover zij dat nog niet gedaan hebben - aan te melden bij de Treeportal én hun voorraadlijsten met zoveel mogelijk foto’s en details in te laden.
 
Treeportal
De Treeportal (www.treeportal.eu) bestaat al ruim een jaar. Een belangrijk doel van de Treeportal is het vergroten van de vindbaarheid van het sortiment van de leden en in de regio, maar ook het voorzien aan de informatiebehoefte die er bij de afnemers van groen bestaat. De Treeportal is niet alleen visueel aantrekkelijker; bezoekers kunnen vanaf nu ook op kenmerken zoeken.
 
Koppeling met TreeCommerce
Het idee om de Treeportal te vernieuwen komt naar aanleiding van de signalen die de werkgroep Samenwerking Kweker-Handelaar vanuit de leden en gebruikers heeft mogen ontvangen. Gert Koster van Treeportlid TSD IT BV licht toe: "In de vernieuwde Treeportal kunnen leden inloggen en het aanbod bekijken als onderdeel van TreeCommerce. Alle producten kunnen zo in de etalage gezet worden en de afzet kan worden gestimuleerd. Het succes van de Treeportal valt of staat wel met een zo grootschalig mogelijke deelname van de leden."
 
Treeport
Op dit moment zijn zo’n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie Treeport. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Treeport is, onder meer via Treeportal.eu, de collectieve deelname aan vakbeurs GrootGroenPlus en de inzet voor Bufferzone 14b, zowel nationaal als internationaal actief. 

 

Wakker worden doe je pas echt met Omroep Brabant. Tussen 7.00 en 10.00 uur kijk én luister je op 25 april naar het programma: Wakker! met Tessel Linders en Maarten Kortlever. De ochtendshow die tegelijkertijd op radio, tv en online te volgen is. Je kijgt het laatste nieuws, het weer, de actuele verkeersinformatie en natuurlijk een lekkere portie muziek. Daarnaast is er altijd ruimte voor een goed gesprek over de achtergronden bij het nieuws. Voor je het weet, ben je helemaal bij... en klaarwakker! Op 25 april een uitzending met Special Plant Zundert BV. Herhaling van het item zal elk uur plaatsvinden en in de avond wellicht een vervolg krijg in het programma: Hart van Nederland!

WoonTips is het inspirerende en sfeervolle woonprogramma op RTL4. In het programma belichten we de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen. Zowel in het huis als om het huis. WoonTips informeert en inspireert de kijker met tips, nieuwe ideeën en interessante ontwikkelingen op het gebied van interieur tot aan exterieur en van de gehele leefomgeving tot aan de financiële situatie. In de aflevering van zaterdag 29 april is een item te zien met Treeportlid: Boomkwekerij Jos Willemsen BV.

En er komt nog een Treeportlid in een TV-programma: Topheesters van About Plants Zundert BV. Er zijn de afgelopen week dan ook bij Ron van Opstal op de kwekerij, naast de wekelijkse opnames voor media-aandacht, ook extra opnames gemaakt voor Rob’s grote tuinverbouwing. Deze opnames zullen eind mei op SBS6 te zien zijn.
 
Ook in 2017 zullen er drie Tuinavonden georganiseerd gaan worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze op de laatste donderdag van de maanden juni, juli en augustus te houden. Gezien andere activiteiten in de regio zijn de Tuinavonden verschoven naar donderdag 22 juni, donderdag 20 juli en donderdg 24 augustus. Steeds de op een na laatste donderdag van de maand!

 
We zijn er klaar voor! Zaaimengsel ter bevordering van biodiversiteit op de boomkwekerij is verdeeld. Bericht van ophalen volgt spoedig!
Bij afsluiting van het Koepelproject Plantgezondheid zijn meerdere rapportages gepresenteerd. Twee daarvan hadden betrekking op Cylindrocladium en zijn nu ook hieronder te downloaden:
Vitale aanpak Cylindrocladium mulchproeven

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten


 

Vitale aanpak Cylindrocladium besmettingsproef 2016

onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten 

 

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft onlangs de strategische visie voor de vereniging geformuleerd. Deze visie sluit aan bij de statuten, maar geeft op een heldere manier aan waar de vereniging voor staat, wat de doelen zijn en welke visie leidend is voor alle activiteiten die binnen en door Treeport worden ondernomen. De visie is op 30 januari 2017 goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering.
 
Toonaangevende positie
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft al jarenlang een toonaangevende positie binnen de boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. Op dit moment zijn zo'n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie. De samenwerking tussen deze partijen maakt de regio sterk en zorgt ervoor dat deze gezien wordt als aantrekkelijk boomteeltgebied van Europa. Om deze positie niet alleen te behouden, maar ook te versterken, is besloten een strategische visie te formuleren en die te combineren met concrete doelen.
 
Samenwerking staat centraal
In de strategische visie van de vereniging, die ook in volledige vorm via www.treeport.eu te lezen is, staat samenwerking centraal. Door kennis te combineren en te delen kan de regio zich profileren op het gebied van branchegerelateerde kennis, innovatie, hoogwaardige arbeid en een evenwichtige groei. Een samenwerking tussen leden is hiervoor onontbeerlijk. De vereniging zet zich daarom in voor het bevorderen, ondersteunen, stimuleren en faciliteren van deze samenwerking. Dit gebeurt onder meer in de teelt, handel en logistiek, in onderzoeken, onderwijs, promotie en in boomteelt-gerelateerde activiteiten.
 
Drie pijlers
In navolging van de visie, zijn er drie belangrijke pijlers, die de basis vormen van alle activiteiten. Samenwerking staat hierbij op nummer één: samenwerking tussen de leden, samenwerking met de alliantiepartners en samenwerking met de verschillende (beroeps)verenigingen in binnen- en buitenland. De tweede pijler is regiopromotie. Door kleine lokale acties en grotere regionale activiteiten zal de boomteelt in de regio gepromoot worden. Tot slot is er het Business Centre Treeport als derde pijler. Dit centrum vormt een logistieke draaischijf die een onmisbare rol speelt in de ontwikkeling van de boomteeltsector in de regio West-Brabant/Noorderkempen (B). Het is dan ook vanzelfsprekend dat Treeport een groot belang heeft in dit centrum.

Bron: Vakblad De Boomkwekerij
Ketura Haveman
10 februari 2017
 

Donderdag 9 februari konden kwekers en andere geïnteresseerden zich laten bijpraten over de resultaten van het Koepelproject Plantgezondheid. Ongeveer 70 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik.

 

Het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij is bijna afgerond. In totaal werden met het laatste onderzoeksgeld van het Productschap Tuinbouw bijna 40 praktijkproeven en demo’s uitgevoerd door adviesbureaus in samenwerking met kwekers. Het grootste gewin van het project, was volgens Henk Raaijmakers, dan ook de samenwerking tussen de verschillende adviesorganisaties en de korte lijnen tussen de Raad, advies en kwekers die tijdens het project zijn ontstaan. „Ik ben trots op de samenwerking die afgelopen twee jaar vorm heeft gekregen.”

 

Een samenwerking die in de toekomst nog belangrijker zal worden nu er geen PT meer is en er geen sectorgelden meer zijn voor onderzoek, meent Raaijmakers. „Als Raad voor de Boomkwekerij of als LTO kunnen wij geen onderzoek aansturen in de toekomst, maar ik kan me wel voorstellen dat we kunnen bemiddelen, verbinden en partijen samen kunnen brengen om waar nodig oplossingen te vinden voor teelttechnische vraagstukken.”

ZUNDERT – Ruim vijfhonderd lopers verschenen zondag 29 januari aan de start van de Kwekerijenloop 2017 in Zundert. De opkomst was enorm en overtrof alle verwachtingen, waardoor er zelfs inschrijfkaarten bijgedrukt moesten worden. 

De kwekerijenloop werd georganiseerd door de Van Goghloop Zundert samen met Treeport en WBTV. “Zundert leeft van de boomteelt: er zijn meer dan vierhonderd boomkwekerijen en maar liefst veertig procent van de Zundertse beroepsbevolking is werkzaam in de boomteelt”, aldus de organisatie. Daarom kreeg de Zundertse bevolking samen met andere belangstellenden de mogelijkheid om over en langs de kwekerijen te lopen

Deelnemers mochten zelf kiezen of ze het parcours, dat bestond uit paden en doorgangen over kwekerijen die normaal gesproken niet of minder toegankelijk zijn, hardlopend of wandelend af zouden leggen. Daarnaast waren er verschillende obstakels op het parcours aanwezig, maar iedereen mocht zelf beslissen of hij/zij het obstakel nam of er omheen ging lopen.

Bron: De Zundertse Bode

Hoe kunnen telers de biodiversiteit op hun kwekerij stimuleren met als doel een goede leefomgeving voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen te voorkomen?

Dat was de centrale vraag binnen het onderdeel Functionele Agro Biodiversiteit Boomteelt (FABB) van het Koepelproject Plantgezondheid. Als onderdeel van dit project hebben zeven boomkwekers van Treeport Zundert in 2016 tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Er zijn waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de gewassen uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.

Woensdagavond 21 december zijn het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt en de resultaten van de proef aan een groep van belanghebbenden en pers uitgelegd. Daarbij werd er een rapport gepresenteerd m.b.t. dit project, zijn de resultaten van dit jaar gepresenteerd en is gekeken worden hoe we dit verder kunnen uitdragen. Het rapport vindt u hier, voor verdere ontwikkelingen bent u allen uiteraard van harte welkom om in contact te blijven met de Werkgroep Agrobiodiversiteit. 
 


Beedeals - Wijs middelengebruik in de boomteelt
 
Een goede opbrengst en een mooi product, dat is wat telers en afnemers willen. Telers proberendaarom ziekten en plagen in de gewassen zoveel mogelijk te voorkomen. En zij kiezen regelmatigvoor niet-chemische bestrijding als die voor handen is. Waar toch een bestrijding met chemischegewasbeschermingsmiddelen nodig is, is het belangrijk om middelen te kiezen die geen schade toebrengenaan nuttige organismen of bestuivers. Veel teelten zijn namelijk op hun beurt weer afhankelijk van bijen en andere bestuivers.

Een overzichtelijk en handig hulpmiddel voor de kwekers is deze toolkaart:
Op 9 januari 2017 opent de subsidieregeling Leefgebied van de bij. De provincie wil projecten ondersteunen die een substantiële bijdragen leveren aan de verbetering van het leefgebied van wilde bijen in het landelijk gebied. Projecten buiten de bebouwde kom waarbij een ecoloog is betrokken met ervaring van wilde bijen komen voor  maximaal 50% cofinanciering, tot max € 40.000, in aanmerking. Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in link §2  van de Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant 2016.

De subsidie kan worden ingezet om een (extra) impuls te geven aan ecologisch bermbeheer. Op de kaart kunt u zien welke gemeenten in de provincie Noord-Brabant al ervaring hebben met ecologisch bermbeheer. Voor meer informatie of aanvullingen op de kaart kunt u contact opnemen met Robby van Ruremonde| Provincie Noord-Brabant | RvRuremonde@brabant.nl|

Hoe kunnen telers de biodiversiteit op hun kwekerij stimuleren met als doel een goede leefomgeving voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen, te voorkomen?

Deze vraag staat centraal binnen het onderdeel Functionele Agro Biodiversiteit Boomteelt (FABB) van het Koepelproject Plantgezondheid. Als onderdeel van dit project hebben zeven boomkwekers van Treeport Zundert in 2016 tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Er zijn waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de gewassen uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.

Woensdagavond 21 december om 19.00 uur wordt er een avond georganiseerd bij Treeport aan de Bredaseweg 7 te Zundert, waar het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt en de resultaten van de proef wordt uitgelegd. Daarbij wordt er een rapport gepresenteerd m.b.t. dit project, worden de resultaten van dit jaar gepresenteerd en zal er gekeken worden hoe we dit verder kunnen uitdragen. Tijdens deze presentatie waar ook gemeente, waterschappen en bestuursleden van de verschillende belangenorganisaties aanwezig zijn, zal er voldoende ruimte zijn om te discussiëren over dit onderwerp.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom! U kunt zich via info@treeport.eu aanmelden voor deze bijeenkomst.
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft een Treeportmanager gevonden onder haar leden. Per 1 december is namelijk David Bömer van Boomkwekerij Bömer v.o.f. aangesteld. Hiermee komt alvast voor deze vereniging een einde aan de interim periode. Voor alle andere onderdelen, bijvoorbeeld het Business Centre Treeport BV, loopt de interim periode voorlopig door.
 
Uit eigen gelederen
In de zoektocht naar een nieuwe Treeportmanager is men niet over één nacht ijs gegaan en zijn eerst de taken, behoeften en wensen van onder andere de Leden, Ledenraad en het Bestuur geïnventariseerd. Om hiervoor de tijd te kunnen nemen, is bewust gekozen voor een interim periode, waarbij de werkzaamheden van de vorige Treeportmanager tijdelijk gecoördineerd werden door interim manager Chantal van Kuyck.
 
De keuze voor de aanstelling van David Bömer als Treeportmanger is een keuze die voor de hand ligt: David Bömer is al jaren lid van Treeport, is zelf boomkweker, is plantenkenner en vervult reeds diverse bestuurlijke functies binnen en buiten de regio. Hij wordt mede door zijn achtergrond en netwerk dan ook gezien als de meest geschikte persoon om vanaf nu deze functie op te pakken en het boegbeeld te vormen voor Treeport.
 
Gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector
De coöperatieve vereniging Treeport ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. De leden van de coöperatieve vereniging dragen de boomteeltsector in deze regio én in de Noordelijke Kempen (B) een warm hart toe. Op dit moment zijn er ongeveer 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven aangesloten. Dit zorgt voor een groot draagvlak en dat is mede belangrijk om projecten ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast biedt het mogelijkheden om nieuwe projecten op te zetten, collectief een vuist te maken en kennis te delen.
 
De eerste taak van de Treeportmanager zal zijn het opnieuw kennismaken met de leden en potentiële leden. Uiteraard staat het iedereen vrij om ook zelf contact op te nemen. De eerste bijeenkomst die door de Treeportmanager geleid zal worden is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze is voor een goede voorbereiding verplaatst van 22-12-2016 naar 30-01-2017. 
In de land en tuinbouw worden veel werkzaamheden in de gewasbescherming uitgevoerd door Poolse mensen. De wetgeving vereist dat deze mensen hiervoor in het bezit zijn van licentie 1. Tot op heden verzorgde Lentiz C&C deze opleiding en zijn er met goed gevolg al veel mensen gediplomeerd en dus in het bezit van een spuitlicentie.
 
Wij verwachten dat deze werkzaamheden in de toekomst (of nu al) steeds meer zullen worden uitgevoerd door mensen uit Roemenië. Onlangs zijn wij benaderd door een bedrijf om een cursus gewasbescherming in het Roemeens op te zetten. Deze opleiding gaat vermoedelijk in maart ook in uw regio van start met een groepsgrootte van 15 personen. In deze week zullen de lessen worden verzorgd op maandag t/m donderdag van 13- 18 uur en op vrijdag van 9-12. Vrijdagmiddag vindt het theorie examen plaats gevolgd door een praktijkexamen.
 
Kosten voor deze cursus bedragen 965 euro excl. 21% btw p.p. uitgaande van een groepsgrootte van 15 mensen.
 
Voor aanmelding van cursisten of informatie kunt u zich telefonisch melden bij Lentiz C&C 010-5903447 of per mail via: fdukker@lentiz.nl
 

Zeven boomkwekers van Treeport Zundert hebben dit jaar tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Ook zijn braakliggende gronden binnen de gemeente Zundert ingezaaid. De bloemenmengsels zorgen voor voedsel en schuilgelegenheid voor allerlei insecten.

 


 

Het bijvriendelijke bloemenmengsel is beschikbaar gesteld door het project Bee Deals. In het project Bee Deals werken een groot aantal partijen aan verbetering van de leefomgeving van de bijen. Het doel van de kwekers in de Treeport is echter breder, vertelt Jolanda van Hasselt van Boomkwekerij P.C.C. van Hasselt uit Zundert. “Wij willen met de mengsels de totale biodiversiteit op kwekerijen stimuleren. We creëren niet alleen een goede leefomgeving voor alle bestuivers maar ook voor natuurlijke vijanden, die kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen te voorkomen.”

 

Lieveheersbeestjes zijn bekende natuurlijke vijanden van luis die kwekers helpen om bijvoorbeeld beuken vrij te houden van beukenbladluis. Een ander voorbeeld zijn zweefvliegen. Volwassen zweefvliegen leven van nectar en stuifmeel van bloemen maar van een aantal soorten jagen de larven jagen op bladluizen. Door het inzaaien van bloemenmengsels hopen kwekers dat er zich meer natuurlijke vijanden rond de boomkwekerijgewassen vestigen en er een weerbaarder ecosysteem ontstaat. Het stimuleren van de biodiversiteit gebeurt in het kader van het project Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt. Dit project is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid van de Raad voor de Boomkwekerij. Er worden waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat de bloemenmengsels veel verschillende insecten trekken. Volgend voorjaar als de beuken uitlopen worden opnieuw waarnemingen gedaan.
 

Waterschap Brabantse Delta gaat een nieuwsbrief uitbrengen gericht op de agrarische sector. Het is van belang om deze nieuwsbrief onder de aandacht te brengen bij de agrariërs.
 
Bent u agrariër en werkt u in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta? Of wilt u om een andere reden graag op de hoogte blijven van waterschapsnieuws voor de agrarische sector? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief voor agrariërs. Deze verschijnt twee keer per jaar.

U kunt zich aanmelden via http://www.brabantsedelta.nl/algemeen/actueel/aanmelden-nieuwsbrief-agrariers.html
Treeport op GrootGroenPlus​ 2016 in Zundert ontmoet? Bekijk het aanbod van dit collectief in de Treeportal: http://www.treeportal.eu 
 
Dit zijn de bedrijven die Bufferzone 14b in stand houden, onze dank namens het gehele gebied gaat uit naar hun inzet en bijdragen:
 
Naam Plaats
Aart Boomkwekerijen van Oudenbosch
Aert Boomkwekerij Barry van Zundert
Aert Johan van Zundert
Aerts Boomkwekerij J. Rijsbergen
AvA Boomkwekerij (v. Alphen) Zundert
Antens Peter Zundert
Antens Domen BV Boomkwekerij Oudenbosch
Antonissen A. Boomkwekerij Sprundel
Bartelen Boomkwekerij Nispen
Beekers Boomkwekerij R. Prinsenbeek
Bie Bv Boomkwekerij Richard de Zundert
Bömer Boomkwekerij Klein Zundert
Boot & Co Zundert
Braspenning Boomkwekerij P. Zundert
Braspenning Toon Zundert
Broek Louis v.d. Zundert
Broos Boomkwekerij M. Oud Gastel
Buiks Boomkwekerijen Wernhout
Christianen Gebr. Rijsbergen
Daamen- Herijgers P. Rijsbergen
Daems- Damen Boomkwekerij Achtmaal
Daems- van Wijk Boomkwekerij Wernhout
Dams (Erna) Boomkwekerij Zundert
Denissen Bv Boomkwekerij Klein Zundert
Dictus Bv Boomkwekerij Ronald Zundert
Dictus- Havermans Boomkwekerij Achtmaal
Dictus- Hereijgers Boomkwekerij Achtmaal
Domen- Elst Boomkwekerij Wernhout
Domen- Weijgers vof Boomkwekerij Wernhout
Douglas Boomkwekerij producten De Wernhout
Dunnen H. den Zundert
Dijck Boomkwekerij van Sprundel
Elst- v. Looveren Boomkwekerij Achtmaal
Erandi Zundert
ESRI potcultuur Rijsbergen
Expertrees Zundert
Hassel Is. Van Wernhout
Hasselt PCC van Achtmaal
Hereijgers P. Boomkwekerij Klein Zundert
Hergo Boomkwekerij BV Zundert
Herijgers Boomkwekerij E. Zundert
Hooydonk A. van Achtmaal
Huijbregts Boomkwekerij Wernhout
Jochems Bv Boomkwekerij Frank Zundert
Jochems-Hagens Boomkwekerij Wernhout
Jochems- Milbou Bv Boomkwekerij Zundert
Jochems- van Opstal Boomkwekerij Wernhout
Kennis Bv Boomkwekerij Rijsbergen
Kerstens Boomkwekerij John Zundert
Labie en Zonen Boomkwekerij P. de Zundert
Laerhoven Michielsen Mts van Achtmaal
Laerhoven Boomkwekerij H. van Schijf
Laurijssen vof Boomkwekerij Zundert
Leena Plants Achtmaal
Leenaerts (Richard) Boomkwekerij Wernhout
Leenaerts- Halters Boomkwekerij Wernhout
Leeuwen Boomkwekerij J. van Oudenbosch
Lodders Bv Boomkwekerij Wernhout
Maasplants BV Zundert
Marcelissen Gebr. Roosendaal
Minoor Boomkwekerij de Wernhout
Mouws Bv Boomkwekerij J. Wernhout
Mouws Handelskwekerij Achtmaal
Mulders vof Boomkwekerij Zundert
Mutsters Boomkwekerij Jos Zundert
Noordhoek BV De Schijf
Nouws vof Boomkwekerij Guus Zundert
Nouws & Zn vof Jac Wernhout
Nijnatten en Zn vof Boomkw. André Zundert
Nijnatten Frans van Zundert
Nijnatten en Zn Bv Marcel van Zundert
L.A. Oostvogels Boomkwekerij Achtmaal
Opstal Bv  Boomkwekerij Ron van Zundert
Ostaayen Boomkwekerij A. van Zundert
Overveld Fruit van (Rapo) Roosendaal
Peeters- Bernacka Boomkwekerij Achtmaal
Pelgrum Vink Materialen BV Lobith
Pinxteren Maatschap Wernhout
Poppelaars Bv Boomkwekerij Sprundel
Poppelaars- Huijbregts Rijsbergen
Raamberg vof Boomkwekerij De Zundert
Roelands Boomkwekerijen Bv Zundert
Rombouts Boomkwekerij AJP Zundert
Rombouts- Godrie Mts Zundert
Rutven Boomkwekerij de Wernhout
SAP Holland BV Zundert
Special Plants Zundert Zundert
Sprundel Mts F en J van Wernhout
Tax- Jochems mts Wernhout
Tenax Tree Plugs & Seeds vof Rijsbergen
Veltom Corné van Klein Zundert
Verbeek Boomkwekerijen Steenbergen
Verbro Boomkwekerij Rijsbergen
Verdaesdonck BV Boomkwekerij Zundert
Verpaalen- Herijgers Boomkwekerij Zundert
Vissenberg Sierteelt Achtmaal
Vriends Boomkwekerijen Wernhout
Willemsen Boomkwekerij A. Zundert
Willemsen BV Boomkwekrij Jos Zundert
Zanden MCJ van der Zundert
Zundert BV, Boomkwekerijen Rijsbergen
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. heeft de navolgende functie beschikbaar:
 
TREEPORTMANAGER
 
Profiel:
De Treeportmanager heeft affiniteit met de boomkwekerijsector en heeft binnen deze sector zelf een netwerk opgebouwd. De Treeportmanager toont daarnaast algehele betrokkenheid bij de branche en vertegenwoordigt de vereniging intern en extern. Kennis, ervaring en contacten worden ingezet voor het behalen van de doelstellingen gesteld door leden, ledenraad en bestuur. De Treeportmanager houdt zich bezig met het aansturen van visie, strategie en plannen en de bijbehorende evaluatie van activiteiten. Het is belangrijk dat de Treeportmanager werkt aan het creëren en behouden van draagvlak onder de leden van de coöperatie. Hoewel de Treeportmanager vooral zelfstandig acteert, vindt er ook ondersteuning en begeleiding plaats, verantwoording dient afgelegd te worden aan de voorzitters van de ledenraad en het bestuur van de coöperatie. De Treeportmanager moet leiderschap hebben en resultaat kunnen leveren.

Verantwoordelijkheden van de Treeportmanager:
 • Doelstellingen van de coöperatie behalen, binnen de vooraf door het bestuur opgestelde kaders.
 • Beheer van bureau, financiën en communicatie (PR, intern en extern).
 • Actieve ledenwerving.
 • Zorgen van transparantie in de planning en realisatie van de doelstellingen, onder meer via een periodieke rapportage aan het bestuur.
Het takenpakket van de Treeportmanager bestaat daarom onder meer uit:
 • Aansturen van de reeds vastgelegde visie, strategie en doelstellingen, door middel van het inplannen van de juiste bronnen. De reeds uitgezette lijnen dienen hierbij bewaakt te worden.
 • Communiceren met de achterban en het realiseren van draagvlak, betrokkenheid en verantwoording zowel intern als extern.
 • Ontzorgen van bestuur, de ledenraad, de werkgroepen en de leden.
 • Oppikken en aansturen van verwachtingen bij leden en omgeving.
 • Plannen, bijhouden en beoordelen van resultaten en vorderingen.
 • Aansturen doelstellingen maar ook inspireren en coördineren.
 • Actief verkopen van het lidmaatschap aan doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen.
 • Behalen van de gestelde doelstellingen door informatie en aanbevelingen toe te voegen aan strategische plannen en het voorbereiden en afronden van actielijsten.
 • Plannen, voorbereiden en aansturen algemene leden-, ledenraad- en bestuursvergaderingen met voorzitters.
 • Rapporteren van vorderingen en stand van zaken naar bestuur.
 • Vertegenwoordigen van de coöperatie bij openbare gelegenheden en in de media.
 • Financieel management, inclusief bijbehorende planning, aansturing en - indien nodig - corrigerende maatregelen.
 • Het nemen van zitting in werkgroepen die nog niet zelfsturend zijn.
 • Van begin tot eind de verantwoordelijkheid voor een goede en gedegen uitvoering van alle gestelde doelen. Hieronder valt ook het bijwonen van vergaderingen en het bewaken van de voortgang.
Benodigde vaardigheden en eigenschappen:
 • Affiniteit met en kennis van de boomkwekerijsector
 • Communicatief sterk
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Inspirerend
 • Netwerker en verbinder
 • Enthousiast
 • Managementkwaliteiten
 • Oog voor budgetbewaking
 • Procesverbetering
 • Ervaring met projectmanagement
 • Coaching
 • Verkoopvaardigheden
 • Doelgericht kunnen werken
 • Het zichzelf kunnen aansturen en controleren
Tijd en plaats:
De werkzaamheden, die in beginsel 8 tot 10 uur per week zullen beslaan, vinden hoofdzakelijk plaats in Zundert e.o.. Vergaderingen en bijeenkomsten vinden hoofdzakelijk plaats in de avonden.
 
Over ons:
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (kortweg: Treeport) ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. Op dit moment zijn zo’n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid of vriend van de vereniging. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa.
 
 
Tijdens het eerstvolgende Treeportcafé op dinsdag 20 september in het Cultureel Centrum aan de Molenstraat 5 te Zundert zijn er naast de algemene onderdelen zoals nieuws vanuit de werkgroepen, informatie vanuit de ledenraad en mededelingen vanuit het bestuur, twee extra onderdelen t.w.:
 
Sortiment & Rendement
Gastspreker: de heer Wil de Bresser.
Senior Adviseur Boomteelt Regio: Nederland Expert: Economie en Strategie, gewastaxaties bij Delphy.
 
Bedrijfsprofilering & Beursdeelname
Gastspreker: de heer Luuk Roozeboom.
Algemeen Directeur van Uitgeverij de Bode.
 

Inloop vanaf 19:30 uur met koffie & thee, start Treeportcafé om 20:00 uur.

Vanaf nu mag u een medewerker na een tussenpoos van 3 maanden opnieuw een contract aanbieden. Dit geldt voor werkgevers in de bouw, horeca, land- en tuinbouw en voor ander seizoensgebonden werk.

 

De oude regeling voor seizoensarbeid was dat u werknemers na een opeenvolging van 3 tijdelijke contracten pas na 6 maanden weer opnieuw een tijdelijk contract mocht aanbieden. Sinds 1 juli 2016 is een nieuwe ketenbepaling in de wet vastgelegd. Werknemers die door klimaatomstandigheden maximaal 9 maanden per jaar aan het werk kunnen, mag u nu na een tussenperiode van 3 maanden opnieuw tijdelijk in dienst nemen. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in de cao die voor uw onderneming geldt. 

 

Voordeel van de verkorting

 

De verkorting van de tussenperiode van 6 naar 3 maanden heeft als voordeel dat u geschikte werknemers langer bij uw bedrijf kunt laten werken. Dit is zonder dat er recht op een vast contract ontstaat. 

Op donderdagavond 28 juli verzamelden Treeportleden zich voor de tweede Treeport tuinavond. Gestart werd bij Van der Peijl Tuinplanten te Zundert om vervolgens naar het perceel en de bedrijfslocatie van Boomkwekerij A. van Ostaayen te vertrekken. Graag bedanken we Jean-Pierre en Arjen nogmaals voor de goede ontvangst, gastvrijheid en uitleg!
 
Binnenkort ontvangen de leden een nieuwsbrief met de samenvatting van deze tweede tuinavond!
 
  
DOOR ADDO SPRANGERS OP 27 JULI 2016

ZUNDERT – Planten zonder ziekten: alle boomkwekers in de gemeente Zundert en omgeving zijn er meer dan gebaat bij. Producten die afkomstig zijn van bedrijven met een ziektevrije status zorgen immers voor een onbelemmerde exportpositie en daarmee voor aan enorme afzetmarkt. Het in stand houden van die status kost echter geld en daar lijkt bij veel boomkwekers de schoen te wringen.

Zogenaamde ‘quarantaineziektes’ zijn de schrik van iedere boomkweker. Plagen, schimmels en bacteriën liggen voortdurend op de loer. Dat is niet verwonderlijk, want Nederland is een belangrijk internationaal verkeersknooppunt voor plantmateriaal dat bestemd is voor zowel import als export. Ook klimaatverschuivingen spelen een rol, weet Marc Lodders van Lodders Boomkwekerijen uit Wernhout, tevens bestuurslid van TreePort, de belangenbehartiger van de boomkwekerijsector in de regio West-Brabant. “De kans op besmettingen wordt steeds groter omdat bacteriën, insecten en schimmels de zachte winters tegenwoordig weten te overleven.”

Bacterievuur
En dat is dus slecht nieuws. De sector is immers gebaat bij een ziektevrije status omdat dit een onbelemmerde export en daarmee een grote afzetmarkt garandeert. Nederland kent daarom zogeheten Bufferzones waar intensief wordt gecontroleerd op de plantenziekte bacterievuur, een ziekte die voor veel schade kan zorgen. Onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij zorgt Naktuinbouw voor de controles op bacterievuur op bedrijven en in de groene ruimte, met bijbehorende administratieve afhandeling. Belangrijk werk dat uiteraard moet worden bekostigd. Voorheen betaalde iedere boomkweker automatisch mee via het Productschap Tuinbouw (PT). Door de afschaffing hiervan enige jaren gelden is ook de verplichte deelname aan de collectief gedragen bekostiging van de controles komen te vervallen. Het resultaat: het aantal meebetalende kwekers is drastisch gekelderd.

Gevaar
Tot ergernis van Marc Lodders ‘vergeten’ veel boomkwekers nu mee te betalen aan het in stand houden van de Bufferzones. “Ook als ik wel betaal kan ik een ziekte onder de planten nooit uitsluiten. Dat weet ik. Maar ik ben geen ‘free rider’. Ik heb er dan wel alles aan gedaan om mijn omgeving zuiver te houden. Elke boomkweker zou zich moreel verplicht moeten voelen om hetzelfde te doen. Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid werk die de boomkwekerijsector verschaft in de regio, is het economisch belang enorm. Bij een onverhoopte uitbraak van bijvoorbeeld bacterievuur kan dat allemaal in gevaar komen.” Hij noemt als voorbeeld het boomkwekerijgebied in en rond Boskoop, waar een aantal jaren geleden de gevreesde Oost-Aziatische Boktor werd aangetroffen. “Binnen een cirkel van vijf kilometer mocht geen product meer worden verhandeld. Als boomkweker verlies je dan meteen je positie. Dat is echt dramatisch en kost miljoenen.”

Voordelen
Dat een kweker bij het kweken van planten bewust het risico neemt om andere bedrijven te infecteren, gaat er bij hem dan ook niet in. “Als je wéét wat er kan gebeuren… Mocht zoiets ooit aan de hand zijn, dan stap ik naar de burgerrechter. Grote kans dat de rechter mij dan nog het grootste gelijk geeft ook.” Hij hoopt echter dat het gezonde verstand bij zijn nog niet of niet meer meebetalende collega’s zal zegevieren. “Veel kwekers hebben het niet eens in de gaten, maar als iedereen zijn bijdrage levert, maak je je markt veel groter. Iedereen moet er zich van bewust worden dat een ‘schone’ omgeving alleen maar voordelen oplevert. Daar is die relatief kleine investering niets bij.
Boomkwekerij PCC van Hasselt uit Zundert is gespecialiseerd in het zaaien en opkweken van genetisch hoogwaardige planten. Als boomkweker willen ze daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid op onze aarde door bewuste keuzes te maken. Keuzes welke terug gaan naar de basis.
Keuzes welke gemaakt worden vanuit de overtuiging dat ze verantwoordelijk zijn voor een schone en gezonde, maar ook een genetisch diverse groene leefomgeving.
  
 

Dat is een van de redenen waarom Jolanda van Hasselt als voorzitter van de werkgroep Biodiversiteit van Treeport samen met zeven andere kwekers meewerkt aan het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB). Het project richt zich op biodiversiteit in agrarische systemen die direct of indirect een rol speelt in de ondersteuning van teelten, denk aan natuurlijke vijanden die ziekten en plagen onderdrukken of het bodemleven dat invloed heeft op de bodemvruchtbaarheid. Ze zijn gedreven om door strategie los te komen van gewasbeschermingsmiddelen en staan positief ten opzichte van het invoeren van FABB in de bedrijfsvoering.

Een FABB-ondersteunend bloemenmengsel specifiek voor de boomteelt werd namens CLM aangeboden. Dat bloemenmengsel is gezaaid en dat levert momenteel prachtige plaatjes op in de gemeente Zundert. Jolanda ontving onlangs samen met de zeven andere kwekers informatieborden zodat de passant niet alleen kan genieten van het uitzicht maar ook de zinvolle boodschap erachter meekrijgt. Stukje maatschappelijke bewustwording. Degenen die dit alles mede mogelijk hebben gemaakt staan uiteraard op de borden.
 
 

 
Donderdagavond 14 juli werd voor het eerst de Treeport-tuinavond gehouden bij SAP Holland en Boomkwekerij Marcel van Nijnatten & Zn. Ondanks het feit dat er de afgelopen tijd voor de doelgroep veel bijeenkomsten georganiseerd werden, was de opkomst prima. In totaal kwamen 16 gasten samen bij SAP. Onder het genot van thee en koffie werd middels een PowerPoint-presentatie uitgelegd waarom en hoe SAP de laatste jaren is veranderd van een traditionele groothandel naar een dienstverlener met gebruik van e-commerce. In de verzendhal werd ook getoond hoe de goederen door middel van scannen worden verwerkt en werd getoond hoe het proces van orderregel naar verlading verloopt.

Na 1,5 uur vertrok de groep naar Boomkwekerij Marcel van Nijnatten. Daar werden ze ontvangen door Jac van Nijnatten, die vol enthousiasme een rondleiding langs zijn potgekweekte bomen en stammen gaf. Er werd aandachtig geluisterd naar het verhaal over zijn teelten en individuele soorten, waar overigens vaak een mooi verhaal achter zit. Ook kwam er tijdens het bezoek een interessante discussie op gang, over de zin van een breed assortiment en de kracht van het aanhouden van een product waarin je gelooft. Jac dankt zijn trouwe klantenkring vooral aan het assortiment en het slim verdelen van de speciale soorten over diverse klanten. Door de jaren heen heeft hij zo een naam opgebouwd, die hem nog steeds veel orders oplevert. Dit naast de reguliere daghandel, die Jac ook weet te vinden. Na een plezierige groepsdiscussie tussen de boompjes werd de avond rond 21:30 uur afgesloten.
 
De eerste reacties van de gasten zijn inmiddels binnen en positief: 'Veel geleerd' en 'Zet je aan het denken...'. De volgende tuinavond vindt plaats op 28 juli en we hopen uiteraard dat u er (weer) bij bent!
 
Op deze donderdag 28 juli verzamelen we om 18:30 uur bij Van der Peijl Tuinplanten aan de Rucphenseweg 16b te Zundert om rond 20:00 uur naar het perceel van Boomkwekerij A. van Ostaayen te vertrekken om daarna ook nog zijn thuishaven aan de Hulsdonkstraat 13a te Zundert te kunnen bezoeken om alle machines te bezichtigen. 
Voor degene die het gemist hebben, zo stonden we op de Meet & Green editie van 7 juli 2016. Dankzij de vrijwillige vertegenwoordiging vanuit de ledenraad is de stand de gehele dag bemenst geweest. Wilt u ook gebruik maken van het promotiemateriaal of de Treeportstand plaatsen bij een open dag of bijeenkomst? Laat het ons weten via info@treeport.eu.
 
Deze zomer worden opnieuw wandelvoordrachten georganiseerd door het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor ziekten en plagen in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen. 
  
 • dinsdag 26 juli 2016: Actua gewasbescherming voor boomkwekerij te Wetteren  
 • donderdag 25 augustus 2016: Actua gewasbescherming voor groenvoorziening te Mechelen


Het volledige programma van de wandelvoordrachten vindt u in bijlage of op de website van het PCS (www.pcsierteelt.be - agenda).   

Inschrijven is verplicht via www.pcsierteelt.be > agenda. Het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus tijdig bij. 

Opgelet: om in aanmerking te komen als vormingsactiviteit voor de fytolicentie, moet de deelnemer zijn/haar eID laten inlezen. Probeer dus tijdig aanwezig te zijn en breng zeker uw identiteitskaart mee.

Met vriendelijke groeten,            

Liesbet Van Remoortere      
Waarnemings- en Waarschuwingssysteem    

PCS | proefcentrum voor sierteelt    

Waar u als werkgever maar liefst 12 jaar voor kunt gaan betalen! Gaat uw tijdelijke kracht ziek uit dienst? Dan ontvangt hij een Ziektewetuitkering. Prima, alleen wordt deze uitkering wel bij de werkgever in rekening gebracht. En als hij na 2 jaar doorstroomt in de WIA, worden de uitkeringen tot maximaal 10 jaar aan u doorbelast!

En u staat als werkgever aan de zijlijn. In het proces waarbij het UWV uiteindelijk vaststelt of recht bestaat op een WGA-uitkering, wordt u als werkgever maar zijdelings betrokken. Wordt er een WGA-uitkering toegekend, dan krijgt de werkgever een kopie toekenningsbeschikking. En daar kunt u niet uithalen wat de argumenten van het UWV zijn. De reden hiervoor is dat het UWV vindt dat zij de uitvoerende partij is.

Kern van dit verhaal is dat u als werkgever betaalt, maar niet bepaalt. Hans Nagtzaam (Commercieel Manager Zorg & Inkomen bij Unirobe Meeùs Groep BV) neemt in zijn presentatie tijdens de Treeportbijeenkomst op 19 juli in het Cultuur Centrum Zundert aan de Molenstraat 5 te Zundert, inloop vanaf 19:30 uur, de mogelijkheden door of het aantrekkelijk is om Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA te worden. Ook neemt hij met u de highlights van de Wet Werk en Zekerheid door, zodat u niet in de valkuilen van de tijdelijke arbeidscontracten zult vallen.

Daarnaast zal op dezelfde avond het thema van vakbeurs GrootGroenPlus 2016: My Favourite Plant!, aan de orde komen. Buiten sortiment en kennisdeling uiteraard ook de collectieve deelname aan deze beurs. David Bömer zal namens de subwerkgroep Assortiment op deze avond de aftrap van de eerder aangekondigde plannen geven met een uitgebreide presentatie over de Ginkgo.

Zorg dat u 19 juli aanwezig bent!

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee in het Cultureel Centrum Zundert aan de Molenstraat 5.

We zien u graag!

Bent u geen lid maar wenst u kennis te maken met de Coöperatieve Vereniging Treeport e.o. U.A. en wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Aanmelden kan via: info@treeport.eu
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A., opgericht in 2014, is er trots op een forse uitbreiding  van de ledenraad aan te kondigen. Bij de oprichting van de vereniging werden zowel een bestuur als een ledenraad aangesteld. De raad telde op dat moment 5 mensen. Per 1 juli 2016 is die raad uitgebreid naar maar liefst 12 mensen. Deze leden vertegenwoordigen de achterban en zijn de ambassadeurs van Treeport. Ze adviseren het bestuur en organiseren activiteiten als netwerkbijeenkomsten, Treeportcafés, tuindagen en meer. De meeste raadsleden hebben ook een voortrekkersrol in de werkgroepen. Hiermee spelen zij dus een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de coöperatie Treeport.
 
100% van de stemmen
Vanaf eind 2015 hebben de vijf leden van de ledenraad zich ingezet om nieuwe leden aan te trekken. Met een grotere ledenraad, kunnen meer activiteiten ontplooid worden. Deze actie is geslaagd: uiteindelijk waren er maar liefst 12 verkiesbare leden, inclusief de meeste zittende leden, waarop tijdens de ALV van 23 juni 2016 gestemd kon worden. Leden die niet aanwezig waren konden nog tot 1 juli hun stem uitbrengen. Alle verkiesbare leden konden rekenen op 100% van de stemmen; het draagvlak voor deze nieuwe ledenraad is duidelijk erg groot.
 
De nieuwe ledenraad bestaat uit: Marco Braspenning, John Dictus, Lisette Domen, Carlo van den Eijnden, Jolanda van Hasselt, Didier Hermans, Corné Leenaerts, Elze Oomen, Jean-Pierre van der Peijl, Martijn Poppelaars, Jan de Vries en Fons van Wezel.
 
Grote betrokkenheid
De nieuwe aanwas bestaat vooral uit jonge boomkwekers uit de regio. Dit betekent een  vergroening op twee manieren. De interesse voor de ledenraad laat zien hoe betrokken ook jongere ondernemers zijn met Treeport en wat de coöperatie doet. Ze zijn allemaal goed op de hoogte van wat er in de sector speelt. Deze kennis - en uiteraard hun ervaring - zal het collectief in de toekomst zeker ten goede komen.   
 
Op dit moment bestaat de vereniging uit zo'n 100 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven. Hun samenwerking zorgt ervoor dat Zundert en omgeving het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa is. Treeport is - onder meer via Treeportal.eu, dat nu online is, de collectieve deelname aan GGP en de inzet voor de Bufferzone 14b - zowel nationaal als internationaal actief, op meerdere niveaus. 
Het was een drukbezochte middag in Sprundel. Velen van u waren aanwezig om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen. Ook Treeport was aanwezig met een prachtig aangeklede stand. Natuurlijk met planten van onze leden!


Donderdag 7 juli zal Treeport zich presenteren tussen 13 en 18 uur tijdens de Meet & Green bij Boomkwekerij Poppelaars BV in Sprundel. Diverse werkgroepen zullen laten zien waar zij mee bezig zijn en de Coöperatieve Vereniging Treeport is met een stand aanwezig.

Graag ontmoeten wij u tijdens deze Meet & Green!
14 juli 2016 van 18.30 – 21.00 uur

28 juli 2016 van 18.30 – 21.00 uur

Een kijkje op het bedrijf van één van onze collega’s; met elkaar in gesprek gaan, uitwisselen van ideeën en kennis en vooral ook een gezellig samenzijn.

Verdere informatie volgt spoedig!
Gastspreker Hans Nagtzaam zal u deze avond  informeren op het gebied van sociale (on)zekerheid in Nederland, de samenvoeging van de WGA vast met de WGA flex per 1-1-2017, de keuzes die u voor 1-10-2016 dient te maken en de Wet Werk en Zekerheid.  Zijn presentatie is voor zowel ondernemers met als zonder personeel van belang, zeker daar waar er sprake is van een meewerkende partner. Bovendien zal hij ook de AOV benoemen.

Daarnaast zal het thema van vakbeurs GrootGroenPlus 2016: My Favourite Plant!, aan de orde komen. Kortom de bijeenkomst is zeker de moeite waard!


Vanaf 19.30 uur is de ontvangst met koffie/thee en om 20.00 uur zal het Treeportcafé beginnen.
Subsidie asbestdaken
Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen.
Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt. De mineralen bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezels kunnen diep in de longen doordringen. Wie asbestvezels inademt kan ziek worden. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken. Elk jaar overlijden ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die ervoor zorgen dat asbest geen gevaar voor de gezondheid is.

2024 verbod op asbestdaken
De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.

Subsidieregeling
Om deze doelstelling te realiseren heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze subsidieregeling richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. 
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.
Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.


Bij interesse kan Treeport u op weg helpen.
 
Wethouder opent 'insectenhotels' voor betere leefomgeving van bijen
 
Wethouder Piet Utens opent woensdag 22 juni twee 'insectenhotels' en een Bee Deal info-bord over bijen en biodiversiteit op het wandelpad langs de Randweg in Zundert. De plaatsing van de nestkasten voor bijen is een initiatief van de gemeente Zundert, Waterschap Brabantse Delta, Treeport en CLM.
 
Met de komst van de 'insectenhotels' wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen en andere bestuivers rondom Zundert.
 
Bij de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Randweg is rekening gehouden met een goede leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insecten. De beplanting en bloemenmengsels zijn zodanig gekozen dat er voor bijen voor een groot deel van het jaar voedsel te vinden is. Nu komen daar insecten- en bijenhotels bij. Deze ‘hotels’ geven solitaire bijen en andere insecten een plekje om te overwinteren en eitjes te leggen, om zo in het vroege voorjaar weer uit te kunnen vliegen. Op deze manier werken gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta mee aan een betere bijenpopulatie.
 
Deze bijvriendelijke acties zijn genomen vanuit het initiatief Bee Deals. In Bee Deals (www.beedeals.nl) maken verschillende partijen, zoals overheden, voedselbedrijven en waterschappen, afspraken met elkaar om de leefomgeving van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren.  CLM faciliteert en begeleidt de  Bee Deal partners in de uitvoering van de maatregelen, werving van telers en communicatie onderling en intern. Naast gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta werken ook Imkervereniging Zundert en Treeport mee aan de Bee Deal Zundert. Zo passen boomkwekers hun erfbeplanting en gewasbescherming aan en zaaien bloemrijke randen in.
 

 
Op vrijdag 20 mei jongstleden was de heer Henk Leenders, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, samen met de heer Ruud van Doornum, lid van de Zundertse PVDA, te gast bij Boomkwekerij Hergo te Zundert​.

De heer Leenders was onlangs erg onder de indruk geraakt over de ontwikkelingen in Zundert via een nieuwsartikel in dagblad De Stem. Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de presentatie van de gegevens/resultaten uit project Moersloot. Het gevolg was een werkbezoek aan onze regio. Een groep enthousiaste kwekers vanuit de werkgroep Mechanische Onkruid Beheersing (MOB) van Treeport​ verzamelden zich op de boomkwekerij om informatie, kennis en ervaringen te delen.

Tijdens het bezoek probeerde de heer Leenders te inventariseren waar voor ons kwekers de knelpunten liggen en waar wij kansen zien. Er is uitvoerig met ons gesproken en men nam de tijd. Het bezoek duurde van 14:00 tot 17:15 uur. Alle machines werden grondig bekeken en daarna alle demonstraties nauwlettend gevolgd.

 

Als problemen/knelpunten gaven wij aan: het onkruid op de zaaibedden, de certificering en het belonen van de koptrekkers. De heer Leenders was vooral benieuwd naar wat inmiddels haalbaar is middels minder chemie en of dit kostendekkende oplossingen zijn. Aangegeven daarbij is dat er veel passende mogelijkheden zijn voor nu en ook voor in de toekomst maar dat er altijd correctiemiddelen nodig zullen blijven.
Op 7 juni 2016 is het zover. We zullen samen met onze collega’s van de Boomtelers federatie Noord-België,  met een bus op bezoek gaan op het PCS in Destelbergen, België.
Bruno Gobin, directeur van het PCS, heeft ons uitgenodigd om exclusief voor onze groep een toelichting te geven over het onderzoek op het PCS.
Voor ons een zeer nuttige excursie, aangezien er steeds minder geld is voor onderzoek in Nederland. Daarnaast biedt deze excursie ook de mogelijkheid om met onze Belgische collega’s onze kennis en ervaringen uit te wisselen. Het belooft in elk geval een nuttige namiddag en avond te worden.
De Belgische gastvrijheid wordt ook toegepast: PCS biedt ons het eten en drinken aan. Dit betekent wel dat aanmelden noodzakelijk is om de bus en catering vast te leggen. Voor de bus zullen we een bijdrage vragen afhankelijk van het aantal aanwezigen.
We hopen op een mooie delegatie uit Noord-België en Treeport!

Aanmelden kan via email: info@treeport.eu

Programma:
Bezoek PCS: 7 juni 2016:
 
13.00 vertrek Zundert
13:30 stopplaats station Brecht
15:00 aankomst, verwelkoming met koffie
15:15 voorstellingsronde wie is wie
15:20 Voorstelling Proefcentrum voor Sierteelt: hoe bieden wij oplossingen voor telers
16:00 praktijkproeven en demonstraties
        1. reductie uitspoeling nutriënten containerteelt 25"
        2. gewasbeschermingsproeven voor erkenningen nieuwe middelen 25"
        3. bodemverbetering vollegrondsteelten 25"
        4. sortimentsproeven en demonstraties 25"
        5. Waarnemingen & Waarschuwingen helpen correcte geïntegreerde bestrijding 25"
18:00 netwerken met vaste en vloeibare Vlaamse streekproducten
20:00 vertrek in Destelbergen
21:30  aankomst in Brecht of Zundert
 

 

Wilt u ook ontwikkelen en doorgroeien? 

neem deel aan gratis workshops 


Met veel genoegen nodigen we u uit voor de gratis workshop bij Kernsupport en WestBrabant BusinessPlaza op woensdag 15 juni van 16.00 uur tot 19.00 uur. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de workshops. 


De bijeenkomst staat in het teken van Professionalisering. Wij bieden u 3 workshops aan waarvan u er 2 kunt bijwonen. Daarna volgt een plenaire afsluiting en kunt u netwerken met elkaar. Hieronder tref u de agenda aan: 


Aanvang 16.00 uur 

Welkom 16.15 uur Door Lily Wierckx en Danny Veraart 

Workshop 1 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe onderneem ik in een boeiende tijd? 

Workshop 2 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe win ik tijd als ondernemer? 

Workshop 3` 16.30 uur tot 16.55 uur Hoe kan ik Social Media zakelijk gebruiken? 

Workshop 4 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe onderneem ik in een boeiende tijd? 

Workshop 5 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe win ik tijd als ondernemer? 

Workshop 6 17.00 uur tot 17.25 uur Hoe kan ik Social Media zakelijk gebruiken? 

Plenaire workshop 17.30 uur tot 17.55 uur Hoe kan ik goed netwerken?! 

Afsluiting 17.55 uur tot 18.00 uur 

Netwerken 18.00 uur tot 19.00 uur 


Uiteraard mag u introducees meenemen. Kernsupport zorgt voor een hapje en drankje. 

Er zijn voor u en uw introduce geen kosten verbonden aan deze workshop en netwerkbijeenkomst. 


Graag ontvangen wij uw aanmelding en workshopkeuze (noodzakelijk voor de indeling) 

op info@kernsupport.nl of telefonisch 0165-329664 waarin u aangeeft welke personen aanwezig zullen zijn en welke workshops u wilt volgen. 


 

Verslag van Henk Leender: Lid Tweede Kamer voor de PvdA

Vandaag op bezoek bij de Zundertse boomkweker Hergo, uitgenodigd door innovatieve ondernemer Styen Herijgers die een aantal collega-boomkwekers had uitgenodigd, om mij te vertellen over hun ervaringen met milieuvriendelijke wijze van onkruidbestrijding. De boomkwekers in Zundert gebruiken zo weinig mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen en vervangen dat door “ouderwets” schoffelen. Dat het niet zo ouderwets is bewezen zij vanmiddag door machines te tonen die mechanisch onkruid bestrijden. Machines die zij zelf ontwikkelen en maken. Praktische innovatie ten top!
 
Deze wijze van schoffelen wordt gecombineerd met precisiespuiten van chemische bestrijdingsmiddelen, want helemaal zonder kan nog niet. De kwekers geven aan dat een geïntegreerde wijze van gewasbescherming goed kan. Dat betekent dat de mechanische en/of biologische bestrijding van omkruid het uitgangspunt is, en dat alleen met chemische middelen wordt gewerkt als het niet anders kan. En dan wel op maat.

Het waterschap Brabantse Delta en Treeport Zundert zijn er blij mee. De waterkwaliteit is verbeterd want het aantal verboden stoffen in de sloten is sterk verminderd.

Ik heb uitgebreid gesproken met de boomkwekers, hun ervaringen en kritische kanttekeningen aangehoord en beloofd dat ik de informatie zal gebruiken in het debat dat we in de Tweede Kamer binnenkort gaan hebben over gewasbescherming. Want wat me duidelijk is geworden: het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen kan sterk, soms tot 90%, worden terug gedrongen. En dat kan op een wijze die het de kweker mogelijk maakt om een goede boterham te verdienen.

Enkele belangrijke punten om mee te nemen vanuit Zundert zijn de langdurige stroperige toelatingsprocedure van biologische gewasbeschermingsmiddelen bij het Ctgb, de moeilijke bereikbaarheid en bureaucratie van innovatiesubsidies voor kleine ondernemers, het achterblijven van een grote groep boeren en tuinders, die afwachten, en de bereidheid van de consument (in dit geval vaak overheden) om extra te betalen voor duurzaam gekweekte bomen. De belangrijkste suggestie die ik vanmiddag meekreeg is: beloon voorlopers in de sector en stimuleer de achterblijvers!

Dit is wat de PvdA wil! Sterk terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen, en vervangen door haalbare duurzame oplossingen. Dat het kan is mij vanmiddag gebleken.

Dank Styen, en je moeder Karin, en al die enthousiaste kwekers die mij een bijzonder leerzame middag hebben bezorgd!
 
Interesse naar kennis over ziekten en aantastingen in het boombeheer?

http://www.opleidingscentrumbomenopenbareruimte.nl/cursus/actuele-ziekten-en-aantastingen-i/


Op de website van de gemeente Zundert hebben wij informatie gepubliceerd met betrekking tot de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

 


De regeling gaat open op 10 mei 2016 en kan wellicht interessant zijn voor u.


Gemeente Zundert.
Staatsbosbeheer gaat samenwerking aan met Entente Florale Nederland over Groene Metropolen

Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk het belang van een groene Randstad breed onder de aandacht te brengen bij onder andere overheden, bestuurders, politici en ondernemers. Het programma ‘Groene Metropool’ van Staatsbosbeheer streeft er naar om – met vele anderen - met een groenblauw netwerk stad en land meer met elkaar te verbinden.

In de optiek van Staatsbosbeheer kan de Randstand de groenste metropool ter wereld worden, met een hoogstaand leef- en vestgingsklimaat. ‘Dit zou Nederland een mooi concurrentievoordeel geven ten opzichte van andere regio’s, zeker als het gaat om het aantrekken van internationale bedrijven en instellingen’, aldus Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beheert een deel van de gebieden die deel uitmaken van het groen-blauwe en cultuurhistorische netwerk in de Randstad. ‘Deze gebieden komen pas écht tot hun recht als er verbindingen liggen waar je kunt lopen, fietsen en sporten. Zonder dat je daarbij gehinderd wordt door bijvoorbeeld ringwegen. We streven ernaar elke bewoner van de Randstad op dit netwerk aan te sluiten.’

Staatsbosbeheer maakt hiervoor graag gebruik van het brede netwerk van het kennisplatform de Vitale Groene Stad. Entente Florale Nederland is goed thuis in het groen in de stad, terwijl Staatsbosbeheer sterk is in beheer van natuurgebieden rond de stad. Door krachten te bundelen, ontstaat de brede scope die nodig is om een sterk groen(blauw)netwerk te ontwikkelen, waarin het straat- en parkgroen is verbonden met de recreatie- en natuurgebieden buiten de stad.

Voorzitter Jaap Spros van Entente Florale Nederland is enthousiast over deze samenwerking. ‘Gezien de vele raakvlakken die we beide hebben met onze programma’s, die toch ieder een eigen accent kennen, valt er voor beide partijen door deze  samenwerking veel winst te behalen.’

Activiteiten die in het kader van de samenwerking worden uitgevoerd, zijn onder andere het breed onder de aandacht brengen van het nut en de mogelijkheden van de Groene Metropool, kennis delen, andere partijen inspireren en het verzorgen van een workshop tijdens de Nationale Groendag die dit jaar op 21 september plaatsvindt in Capelle aan den IJssel. 
PERSBERICHT 
LTO- vakgroep bomen en vaste planten
 
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook?
 
Invasieve soorten - heeft u ze ook? Bekijk dit overzicht en geef uw belang aan. NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 
Stand van zaken 1 april 
 
De Verordening Invasieve Exoten leidt tot grote zorgen bij kwekers van soorten die al op de eerste Unielijst staan, of daarvoor in onderzoek zijn. De gevolgen zijn ook niet mis: een teeltverbod leidt al snel tot een omzetverlies van duizenden tot honderdduizenden euro’s. Terecht dat het onderwerp in de media en in de politiek volop in de aandacht staat.
 
Ook LTO-Nederland heeft verschillende  acties in gang gezet om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, en om met onderbouwde input de belangen van haar leden in de EU te behartigen.
 
Op 24 maart heeft LTO het verzoek ingediend om het onderwerp ‘Verordening Invasieve Exoten’ te agenderen voor de informele Milieu- en Transportraad (bijlage 1). Daar is positief op gereageerd: verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tijdens de informele Milieu- en Transportraad op 14 en 15 april 2016. De vragen van VVD, CDA, en SGP zijn vastgelegd in het kamerstuk 21501-33 nr. 578 (bijlage 2). 
 
Tegelijkertijd heeft de LTO vakgroep bomen en vaste planten onder haar leden een inventarisatie gehouden over het omzetverlies dat zal plaatsvinden als de soorten die nu door de EU in onderzoek zijn genomen, ook als invasieve soort worden opgenomen op de Unielijst. Deze informatie wordt door Copa-Cogeca ingebracht in de Brusselse besluitvorming, zowel op ambtelijk als politiek niveau. Copa-Cogeca is de overkoepelende bond voor alle landbouw-belangenbehartigers in Europa.
 
Via deze link komt u bij de lijst met plantensoorten die nu in onderzoek zijn. Teelt of verhandelt u één of meer van deze soorten, of wordt u op een andere manier benadeeld bij een verbod op deze soorten, vul dan a.u.b vandaag het formulier nog in. LTO Nederland zorgt ervoor dat uw belang meetelt bij de uiteindelijke beoordeling door de EU. NB: als u al eerder heeft gereageerd, dan hoeft u dat nu niet te doen.
 
Noot voor de redactie:
Bijlagen
·         LTO Notitie EU-verordening invasieve uitheemse exoten
·         Inbreng Kamerstuk 21501-33 nr. 578 
 
De inventarisatie vindt u op: http://www.lto.nl/nl/25222845-Deelnemers_inventarisatie.html
 
Handel in Zuid-Oost Azie en China? en op zoek naar iemand die daar de weg kent?

Onlangs diende Dirk van Oosterhout (38) zich bij Treeport.

Met ruim 10 jaar ervaringen in Zuid Oost Azie en China biedt hij zich aan voor bedrijven die daar handel bedrijven of willen gaan bedrijven. Hij spreekt diverse talen waaronder Chinees.

Mocht je zijn CV en de contactgegevens willen ontvangen, dan zijn die bij Treeport manager Gerard de Baaij op te vragen.

 
“Expeditie Sierteelt” voorgesteld
Educatieve spelbox leert kinderen de knepen van het boomtelersvak

Op het terrein van boomkwekerij Hoebenschot in Lichtaart (Kasterlee) stelde Boomtelersfederatie Noord-België vanmiddag “Expeditie Sierteelt” voor. Dat is een educatieve spelbox voor kinderen van plusminus 12 jaar, die wordt meegegeven na een klassikaal bedrijfsbezoek. Aan de hand van quizvragen, spelletjes en experimenten maken leerlingen kennis met diverse facetten van de sierteelt. Het project is gerealiseerd met een subsidie van 10.000 euro vanuit de provincie Antwerpen, bedoeld voor initiatieven ter bevordering van duurzame en verbrede landbouw. Gedeputeerden Ludwig Caluwé van Landbouw en Peter Bellens van Plattelandsbeleid kregen de eerste exemplaren overhandigd en werden meteen getest op hun eigen kennis.

 
Volgende week worden weer de waterschapskringen georganiseerd in de regio. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Voor meer informatie klik op onderstaande link:
https://www.brabantsedelta.nl/evenementen/2016/02/waterschapskringen-23.html
Foto's van 'ons' palletplatform waarbij met name
export pallets minder doorzakken tijdens intern transport!  
Uitvinding Leo Vissers. 
Voor vragen, neem contact op met Joost van Iersel.

Op 19 januari 2016 vond het Treeportcafé Duurzaamheid in bodem & gewas plaats in het CCZ te Zundert. De avond begon om 19:30 uur met koffie/thee en Jolanda van Hasselt opende de bijeenkomst om 20:00 uur.
 
GEZONDE BODEM
René Jochems van Groeibalans gaf de aanwezigen uitleg over een gezonde bodem. Hij wees er daarbij op dat het niet alleen een kwestie is van opbouwen, maar ook van bijhouden. Een levende bodem dient altijd bedekt te worden. Dit kan door een afzonderlijke bedekking bijvoorbeeld met mulch (denk aan voldoende voorraad) of door een begroeiing. Het is echter wel noodzakelijk en iets dat men vaak vergeet. Meer informatie kan altijd bij Groeibalans verkregen worden.
 
GEZONDE GEWASSEN
Na René was het de beurt aan Piet Rombouts van de Brabantse Milieu Federatie om een toelichting te geven op gezonde gewassen en marktmechanismen. De presentatie begon met de verwijzing naar een krantenartikel waarin goede bacteriën de bodyguards van de grond worden genoemd. Het was niet bekend wat Treeport doet, maar na deze avond weet Piet meer van het lopende project biodiversiteit en biedt aan om daar namens de BMF aandacht aan te besteden en zo mogelijk de pers te bereiken. Een vervolgcafé over biodiversiteit behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.
 
FABB (FUNCTIONELE AGROBIODIVERSTITEIT IN DE BOOMTEELT)
Vanuit de werkgroep Biodiversiteit werden de eerste voortgangsberichten op het gebied van het onderzoek naar functionele biodiversiteit met de aanwezigen gedeeld. Eerste algemene tips uit het onderzoek zijn; versterk de plant, verbeter de bodem, spuit natuurlijke vijanden niet dood, werk met schadedrempels voor akkerkruiden en werk aan biotoopverbetering voor FABB. Daarnaast is het aan te bevelen om een studiegroep te starten, proeven te gaan doen, van elkaar te leren en een lobby met gemeente en buren te starten. Werk vooral aan kennisvergroting omtrent de herkenning van natuurlijke vijanden en ontwikkel een FABB-ondersteunend bloemenmengsel, specifiek voor de boomteelt. De onderzoekers zullen nog een bijeenkomst organiseren voor de geïnterviewden en komen nog met een rapport voor algemene toelichting aan Treeport.
Ons volgende Treeportcafé wordt gehouden op donderdag 11 februari 2016.
(eerder hadden wij 9 februari gepland maar dit is verzet wegens Carnaval) 

U wordt tijdig geïnformeerd over locatie, programma, enzovoort.

 
Kennis Transport & Logistics BV is op zoek naar loodsmedewerkers op oproepbasis.
 
Werktijden van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 23:00 uur en op zaterdag van 08:00 tot 18:00 uur.

Werkzaamheden:
·        Laden en lossen van vracht van vrachtwagen
·        Controleren van inkomende en uitgaande goederen/zendingen
·        Orderpicken en klaarzetten van zendingen
·        Rangeren met vrachtwagens/terminaltrekkers
·        Aan- en afkoppelen van vrachtwagens

Kennis Transport & Logistics BV vraagt:
·        Groupage ervaring
·        Een heftruck (en/of reachtruck) certificaat is een pre
·        Het bezit van rijbewijs CE is een pre

Kennis Transport & Logistics BV kan bieden:
·        Een leuke afwisselende baan in een jong team
·        Interessant werk
·        Goede arbeidsvoorzieningen

Solliciteren kan door een mail te sturen naar vacature@kennistransport.com

CITAVERDE College Horst/Hegelsom: 4 x Excellente School vmbo!
 
Met trots willen we u informeren, dat we op 18 januari 2016 voor de vierde keer het predicaat Excellente School 2015 hebben ontvangen. Een predicaat dat uitgereikt is voor 3 jaar, van 2015 tot 2017!
 
Wij zijn niet de beste school, maar onze ambitie is het beste uit onze leerlingen en onszelf te halen in samenwerking met de omgeving. CITAVERDE College Horst vat dit samen in de kreet: “van Eiland naar Wijland”. Door uw bijdragen maakt u samen met CITAVERDE College Horst werk van leren. Daarvoor hartelijk dank.

Op 19 januari 2016 is er in het Cultureel Centrum Zundert een Treeportcafé. Het programma begint om 20:00 uur. Het thema van de avond is:
 
"Schoon water, gezonde bodem en biodiversiteit voor betere producten"
 
Diverse sprekers nemen ons mee in de wereld van schoon water, gezonde bodem en agrobiodiversiteit ten gunste van de kwaliteit van product en handel. Het definitieve programma en een overzicht van sprekers zal volgende week worden toegezonden.
 
Zorg dat u er bij bent, aanmelden mag via info@treeport.eu!
 

Cooperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o.
Bredaseweg 7
4881 DC  Zundert

+31 (0) 76 5995000
info@treeport.eu

 

 

 Bij deze willen we u laten weten dat we in de winterperiode de volgende cursussen geven: 

 

1. “Bodembiologie & Bemesting volle grond en containerteelt”. In deze cursus gaan we in op alle facetten van de bodem, zoals grondbewerking, bemesting, structuurbederf, grondmonsters, ziekteweerbaarheid, hoe ontstaan ziektes, groenbemesters, schadelijke en nuttige organismen, gebruik van compost, hulpmiddelen en oplossingsrichtingen. Deze cursus is zowel voor volle grondsteelten als voor containerteelten opgemaakt. Deze cursus wordt verzorgd door René Jochems. De vollegrondscursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW, de cursus bodembiologie containerteelt bestaat uit 4 dagdelen en de kosten bedragen € 325,- excl. 21 % BTW. 

 

2. “Bemesting & Plantsapanalyse’s ”. Tijdens deze cursus behandelen we de functies van elementen, antagonisme en synergisme, gebrek- en overmaatverschijnselen. Welke invloeden zijn er bij opname van mineralen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan plantsapmetingen : wat deze inhouden en hoe deze in de praktijk te gebruiken. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW. 

 

3. “Plantenfysiologie en kasklimaat”. In deze cursus gaan we in op de facetten waarmee we te maken hebben in de containerteelten in kas/tunnel, zoals: wat is groei eigenlijk , de invloed van verschillende omgevingsfactoren op de groei van de plant, klimaatregeling , uitleg plant-en klimaatprocessen, relatie kasklimaat op verschillende plagen en ziektes en praktische oplossingen. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen en de kosten bedragen € 250,- excl. 21 % BTW. 

 

4. “Bemesting containerteelt”. Onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn: relatie plantenfysiologie en bemesting, omrekenen waarden analyses, voor- en nadelen enkelvoudige en samengestelde meststoffen, gebruik van langzaamwerkende meststoffen, pH, inrichting naar behoefte gewassen, teeltplan, recirculatie water, vullen van bakken en uitleg analyses. Deze cursus wordt verzorgd door René van Gastel en Wilma Windhorst. Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen en de kosten bedragen € 325,- excl. 21 % BTW 

 

Deze cursussen kunnen, bij voldoende deelname, in heel Nederland en België gegeven worden. 

 

U kunt zich opgeven middels bijgevoegd inschrijfformulier. Wenst u verdere informatie, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

René van Gastel 

GroeiBalans Teelt & Onderzoek 

Tel. +31643900628 

E mail: renevg@groeibalans.nl 

Wegens de verhuizing van Treeport zijn er (stalen) kantoormeubels overtallig.

Leden en vrienden van Treeport kunnen deze meubels gratis ophalen.
Wie het eerst komt.....
Heeft u interesse? Laat het ons weten. (gerard@treeport.eu)
De meubels moeten in de eerste week van januari 2016 worden opgehaald.

Hierbij enkele foto's van het meubilair...


 
Frank Schuurman 
projectleider VMBO Breda On Stage 
www.o3plus.nl 
06-30541769
Bekijk de nieuwe promotiefilm van VICOE hier:

Kijk op
Zondag 6 december om 10.55 uur 
RTL 4: Schoner Nederland.
waarin aandacht wordt besteed aan een van onze Treeport leden:
Boomkwekerij Jan Mouws
Elke ondernemer of werknemer die in verband met zijn of haar werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen werkt, dient in het bezit zijn van een Bewijs van Vakbekwaamheid (voorheen de Spuitlicentie).

Nu blijkt er na een peiling onder de leden voldoende animo te zijn voor een cursus in het Pools. Deze zal dan ook in januari starten. Wenst u nog aan te sluiten? Informeer ons dan via: info@treeport.eu.

Ook Engelstalige en Nederlandstalige cursussen zijn mogelijk, echter is daar op dit moment nog niet voldoende animo voor. Wenst u of wensen uw medewerkers de cursus in het Nederlands of Engels te volgen? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via: info@treeport.eu


Bron: Vakblad De Boomkwekerij


Bron: Vakblad De BoomkwekerijBron: Vakblad De Boomkwekerij

Bron: Vakblad De Boomkwekerij
Geachte heer, mevrouw,
 
De boomkwekerij is een promotiecampagne gestart om de sector beter bekend te maken onder de Nederlandse bevolking, leerlingen, schoolverlaters en andere werkzoekenden. Uit de praktijk blijkt namelijk dat jaarlijks enkele duizenden nieuwe werknemers nodig zijn voor werkzaamheden in de ICT, logistiek, administratie, verkoop of teeltbegeleiding.
 
Vaak denken werkzoekenden niet aan een mogelijke baan in onze sector. Ook leerlingen die voor de schoolkeuze staan voor een vervolgopleiding kiezen niet vaak voor onze sector.
 
Om de sector te promoten is de film ‘Er zit groei in de boomkwekerij’ gemaakt. In deze film vertellen medewerkers enthousiast over hun werkzaamheden. De film is te zien via
-           Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wrFW29kk-hs   
-           Via de centrale website:  www.talentboom.nl  
-           We hebben ook een korte introductiefilm: https://www.youtube.com/watch?v=E2jAKCBGDSY  
 
We vragen u mee te helpen aan de promotie van de sector door de film op uw website te plaatsen en/of in te zetten op uw andere digitale netwerken zoals Twitter, Facebook of LinkedIn. U kunt ook de onze facebook liken uiteraard. https://www.facebook.com/talentboomnl  
 
-           We hebben ook posters en flyers die we u kunnen toesturen. Een antwoord op deze mail is dan voldoende.
 
Nederland is groen door de boomkwekers in Nederland. Iets om trots op te zijn!
 
Met vriendelijke groet namens de werkgroep,
 
Gré de Groot
 
Door medewerking van Colland, LTO Nederland, CNV, FNV en Anthos is de promotie van de boomkwekerij sector mogelijk.
Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport
Werken samen als alliantiepartners.
 
Drie speerpunten van de gemeente Zundert: Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport, hebben op vrijdag 2 oktober 2015, een alliantie ondertekend. De partijen zien het belang van samenwerking en voorzien een sterke impuls voor de nationale en internationale bekendheid van Zundert. Het is de partijen niet vreemd om met elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen bij ieders activiteiten en belangen. Door het ondertekenen van de alliantie met elkaar zal de continuïteit en intensivering van de samenwerking worden versterkt. Vincent van Gogh Huis, Corso Zundert en Treeport zullen door de samenwerking bijdragen aan de economische gezonde groei, de leefbaarheid en de (inter)nationale bekendheid van Zundert. Maar ook elkaar helpen in de gemeenschappelijke belangen van en voor elkaar wordt door de alliantie gestimuleerd.
 
v.l.n.r. Ad Boemars (Corso Zundert), Gerard de Baaij (Treeport) en Johan Brosens (Vincent van Gogh Huis).


Treeport heeft met meerdere partijen allianties gesloten. Dit zijn: de Boomtelers Federatie Noord België, Regio West Brabant (RWB), gemeente Zundert, CLTV, EPS, Rabobank, prinsentuin College Breda (MBO) en Prinsentuin van Cooth (VMBO). Daaraan zijn de lokale partijen Vincent van Gogh Huis en het Corso Zundert nu aan toegevoegd. De allianties met Treeport getuigen van de samenwerkingsopgave waarvoor Treeport zich inzet. Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder. En daar is het alle alliantiepartners om te doen: Een gezonde groei door samen met Treeport te werken aan economie, leefbaarheid, kennisdeling en duurzaam ondernemen.


 
Het Prinsentuin College is enthousiast over de samenwerking met Treeport voor vakbeurs GrootGroenPlus. Een groep studenten werkte mee aan het aanleggen van de Treeport Garden, die direct bij de ingang van de vakbeurs te vinden is. Deze samenwerking biedt de studenten een authentieke leerervaring. Voor het opbouwen van de beurs en de Treeport Garden zijn andere competenties nodig dan de competenties waarop de studenten op school getraind worden. Dit zijn bijvoorbeeld tijdsdruk, plannen en werken onder toezicht. Daarnaast is het voor de studenten mooi om iets te maken dat daadwerkelijk gebruikt wordt. De schoolprojecten worden vaak alleen in beperkte kring bekeken, terwijl de werkzaamheden die de studenten voor vakbeurs GrootGroenPlus verrichten door letterlijk duizenden vakprofessionals bekeken worden. 
Gratis advies voor uw reststromen!
 
 
Treeport is partner in het project Vitale Circulaire Organische Economie. Een project dat op elk schaalniveau een bijdrage levert aan de circulaire economie, van regionale acties tot op bedrijfsniveau aan toe.
Met de Productschap Tuinbouw subsidiegelden wordt het project VICOE mede gefinancieerd en zijn er voor onze Treeportleden ook mogelijkheden om gratis advies te krijgen. U kunt daarvan gebruik maken. Om bijvoorbeeld met VICOE projectmedewerkers de groen reststromen van uw bedrijf in beeld te brengen en samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze circulair te maken ten behoeve van de bodemkwaliteit. Dus waarde toe te voegen. Gratis advies om kosten te besparen of zelfs opbrengst te genereren!
Meld u aan bij Groeibalans: Rene Jochems per mail: rene@goeibalans.nl of bel: 076-5990251.
 
In de boomteelt hebben we nog regelmatig te maken met ziekten en plagen. Die kunnen met chemische of biologische middelen bestreden wordt, maar dat wordt - gezien de veranderende regelgeving - steeds lastiger. De inzet van natuurlijke vijanden lijkt een goed alternatief. Hiervoor is het echter wel van belang de omstandigheden voor die natuurlijke vijanden zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
 
Voor de grotere teelten is hier al het één en ander over bekend, maar de kennis voor de boomteelt is nog beperkt en gefragmenteerd. Treeport heeft daarom het initiatief genomen voor het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB). Dit project, dat loopt van 2015 tot 2018, wordt mede gefinancierd uit de PT-projectgelden en bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt de bestaande kennis geïnventariseerd. Voor die eerste fase vragen we graag uw medewerking. Wij hebben een enquête opgesteld met 19 vragen en willen u vragen deze in te vullen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag. Klik hier voor de enquête.
 
In de tweede fase worden vervolgens veldproeven uitgevoerd om te zien of de lessen uit de eerste fase algemeen toepasbaar zijn en hoe deze breder vertaald kunnen worden. Het project moet uiteindelijk een aantal praktische handvatten opleveren om de natuurlijke omstandigheden op en rond een bedrijf dusdanig aan te passen, dat de natuurlijke bestrijders van ziekten en plagen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
De oplevering van de nieuwe Randweg bij Zundert staat voor oktober 2015 gepland. Treeport wil, samen met andere partijen, zorgen voor beplanting, in aansluiting op de vier bestaande Vincent-rotondes (die zelfs de Italiaanse pers bereikten). Daarvoor zijn we op zoek naar bedrijven die Taxus-planten kunnen aanleveren. We geven de voorkeur aan gratis levering, waarbij een reclame-uiting op de rotondes wordt verzorgd. Inkoop tegen gereduceerd tarief is eventueel ook mogelijk. In totaal zijn 4.500 exemplaren van Taxus baccata (kluitgoed in maat 60-80 of wortelgoed in maat 30-40) nodig. Kunt u hieraan bijdragen? Neem dan contact met ons op via info@treeport.eu.
De Plant van week 25 staat on-line van website Business Centre Treeport.
(klik op de afbeelding).