Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

PERSBERICHT 14 mei 2021


BCT Partners BV & Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert zorgen voor personeel!


Werken in de boomteelt is gezond, afwisselend en het resultaat ervan voegt veel waarde toe aan de wereld waarin wij leven. Een belangrijk onderdeel van de boomteelt is de vermeerdering. Stekken, zaaien, oculeren en enten zijn daarbij de meest toegepaste vormen. Iedere vorm van vermeerdering vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.

Enten is een techniek die niet voor iedereen even eenvoudig onder de knie te krijgen is, waardoor het op veel boomkwekerijbedrijven niet grootschalig toegepast wordt. De enttechniek is kort samengevat de methode waarop een plantendeel van de ene plant op de wortel van een andere plant wordt gezet en van daaruit verder gaat groeien. Deze techniek maakt het in sommige gevallen mogelijk om planten te kweken die op andere wijze niet te vermeerderen zijn.

De groep van goede ‘enters’ zien we de laatste jaren krimpen. Mede daarom heeft Treeport Zundert, dankzij de samenwerking met Business Centre Treeport (BCT), een entcursus op kunnen zetten. De zesdaagse cursus bestaat uit theorie en praktijk en wordt afgesloten met een toetsing op beide onderdelen. Inmiddels heeft de eerste entcursus heeft drie geslaagden afgeleverd. De cursisten Kris, Shelley en Monique staan daardoor gereed om het geleerde in de praktijk te gaan brengen. Met de opgedane kennis en vaardigheid is het voor hun makkelijker de weg te vinden naar Treeportleden om daar als medewerker aan de slag te gaan.

Wie interesse heeft om met deze gemotiveerde kandidaten kennis te maken, kan contact opnemen via info@treeport.eu of telefoonnummer +31-(0)76-5995000.

  

Perspectief op Werk (POW)
In een tijd dat goed en voldoende personeel steeds lastiger te vinden lijkt, heeft Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert (Treeport) in samenwerking met BCT Partners BV besloten om invulling te geven aan het project Perspectief op Werk als onderdeel van een Regiodeal. In dit project worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht.
Gemeenten, WSP en UWV dragen daarbij kandidaten aan die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Samen zoeken we naar werkgevers die kunnen zorgen voor passend werk. In veel gevallen gaat het daarbij om gemotiveerde mensen zonder achtergrond in de boomkwekerij. Door een deel van het opleidingsbudget voorafgaand aan plaatsing te besteden worden kandidaten vaardigheden aangeleerd zodat hun kansen vergroten. Daarnaast zijn alle kandidaten verplicht om ook de in 2021 opgezette sortimentscursus te volgen.


 

Vanuit het overleg over het Bossenbeleid, waaraan ook Treeport deelneemt, ontvingen we onderstaande oproep.
 Boomkwekers, geef bij Staatsbosbeheer en BoHeZa-leden tijdig aan welke soorten en hoeveelheden zaden u voor komend seizoen nodig heeft. Dan kan de zaadoogst en planning daar zo goed mogelijk op worden afgestemd.

Treeport Zundert, LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen en handelsgroep BoHeZa vragen gezamenlijk aandacht voor de zaadbeschikbaarheid voor komend seizoen. Dit als vervolg op een reeds ingezette samenwerking, om invulling te geven aan de Bossenstrategie. De organisaties hebben met Staatsbosbeheer afgesproken om de beschikbaarheid van Nederlands bosbouwkundig zaad alsmede autochtoon zaad te verbeteren.

De samenwerking gaat uit van zaadopstanden die zijn opgenomen in de Rassenlijst Bomen. De opstanden zijn onderverdeeld in deze categorieën: ZQ (gekeurd uitgangsmateriaal), T (getest), S (geselecteerd) en SI (Source Identified, van bekende origine). De categorie SI geldt alleen in Nederland voor autochtoon uitgangsmateriaal.

Om de oogstplanning zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de behoefte, is er een verdeling van soorten gemaakt in drie blokken:

1 Oogst van de vroege soorten (zoals Betula pendula, Prunus avium en Ulmus laevis), uiterlijke aanmelddatum 30 mei 2021

2 Oogst voor de middenvroege soorten (zoals Carpinus betulus, Tilia cordata en Viburnum opulus), uiterlijke aanmelddatum 15 juni 2021

3 Oogst voor de latere soorten (zoals Acer platanoides, Alnus glutinosa en Fagus sylvatica, uiterlijke aanmelddatum 30 juli 2021


De oogst van de vroege soorten komt al snel, het is dus belangrijk om uw wensen en interesses uiterlijk 30 mei kenbaar te maken. Bij aanvragen na deze datum loopt u het risico dat er niet meer op gestuurd kan worden. Het is trouwens ook mogelijk om uw interesse voor alle soorten in één keer aan te melden.

Klik hier om het aanvraagformulier van Staatsbosbeheer te downloaden en in te vullen. U kunt dit daarna sturen naar: zaad.plantsoen@staatsbosbeheer.nl. Bij BoHeZa kunt u uw aanvraag sturen naar voorzitter Johan Vink, johanvink@pvmbv.com.

Staatsbosbeheer richt zich met name op de zaadgaarden en de genenbank, en daarnaast op in-situ opstanden van de categorie SI (autochtoon). Bulksoorten zoals Fagus, Quercus en Castanea in de categorieën T (getest) en S (geselecteerd) worden tot nu toe met name door BoHeZa-leden of kwekers voorzien.
Forum in juni: ‘Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’

De Bossenstrategie biedt voor boomkwekers volop afzetkansen, maar hoe kunnen die verzilverd worden? Deze vraag staat centraal op een forum dat woensdagavond 9 juni plaatsvindt. Met aan tafel diverse belanghebbende partijen.


Het forum is getiteld ’Boomkwekerij Broodnodig bij Bossenstrategie’ en wordt georganiseerd door de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, in samenwerking met Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en handelsgroep BoHeZa van Anthos. Deze drie organisaties van kwekers en zaadhandelaren werken reeds samen bij het inventariseren van de zaadbehoefte naar aanleiding van de Bossenstrategie, alsmede berichtgeving hierover.

Het forum vindt woensdagavond 9 juni plaats in de studio van AgriPers (onderdeel LTO Bedrijven) in Zwolle. Tot de gasten die fysiek aan tafel zullen zitten, behoren Hank Bartelink (directeur LandschappenNL en tevens voorzitter werkgroep Bossenstrategie LNV), André Wijnstra (voorzitter LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) en Marc Lodders (Treeport Zundert & Lodders Boomkwekerijen). Daarnaast zullen onder andere meepraten: Jolanda van Hasselt (Ledenraad Treeport Zundert & Boomkwekerij PCC Van Hasselt) Johan Vink (BoHeZa), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer), Martijn Boosten (Probos) en Vera Dalm (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). Gespreksleider is Arno Engels.

Met de Bossenstrategie zetten de rijksoverheid en de provincies in op meer toepassing van plantmateriaal: in bestaand bos, nieuw bos en landschap, meer agroforestry en voedselbos, maar ook meer bomen in en rond dorpen en steden. Per jaar zijn er tussen de 3 en 20 miljoen stuks plantmateriaal nodig: van bos- en haagplantsoen tot vrucht-, laan- en sierbomen. Er is daarom ook meer uitgangsmateriaal nodig, met name meer zaden van loof- en naaldhout. Maar er is nu juist sprake van een zaadtekort.

De Bossenstrategie biedt dus zowel afzetkansen als uitdagingen. Het forum wil zo goed mogelijk antwoord geven op deze vragen:
1 Hoe kunnen kwekers deze uitdagingen het beste aangaan?
2 Hoe kan hiervan een verdienmodel worden gemaakt?
3 Wat wordt van alle betrokken partijen de komende jaren verwacht?
4 Welke samenwerkingen zijn nodig om de belangen van kwekers te behartigen?

Leden van de LTO Cultuurgroep, Treeport Zundert en BoHeZa ontvangen binnenkort een uitnodiging om het forum digitaal bij te wonen.

Geïnteresseerden kunnen zich ook nu reeds opgeven bij Treeport via mail info@treeport.eu.
bij deze een herhaalde oproep voor deelname aan het webinar dat AVBS organiseert en waarbij ook wij een inhoudelijke inbreng zullen geven. Wij adviseren onze leden om vooral deel te nemen. Graag ontvangen wij dan ook uw opgave, als deze nog niet is gedaan, uiterlijk a.s. woensdag 5 mei via info@treeport.eu.

Belgisch webinar druppelirrigatie, ook voor kwekers Treeport en LTO

AVBS organiseert maandagavond 10 mei een webinar over druppelirrigatie in de boomkwekerij. Naast Belgische kwekers kunnen ook leden van Treeport Zundert en LTO hieraan meedoen.

De Vlaamse beroepsvereniging voor sierteelt en groenvoorziening organiseert het webinar samen met gilde Boomtelers Noord-België. Net als in Nederland is druppelirrigatie in de Belgische boomkwekerij in opkomst. Mede onder invloed van klimaatverandering en milieubewustzijn passen steeds meer kwekers de techniek toe om minder water en energie te gebruiken.

Het webinar op maandag 10 mei begint om 20.00 uur en duurt tot circa 21.30 uur. De eerste sprekers zijn Lucien Verschoren, voorzitter vakgroep Boomtelers AVBS, en David Bömer, voorzitter Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert.

Daarna komen aan het woord:
• Pieter Janssens, Bodemkundige Dienst van België: hij geeft een toelichting op klimaat, bodemscan, wateropname, irrigatiesturing inclusief ervaringen in de fruitteelt;
• Bert Schamp, Proefcentrum voor Sierteelt: hij bespreekt een internationaal project rond, vochtmeters, irrigatiemodel en sturing;
• Marc Lodders, Lodders Boomkwekerijen: hij vertelt over mogelijkheden en toepassingen op bedrijfsniveau, met praktijkvoorbeelden;
Vervolgens is er interactie met deelnemende kwekers; zij kunnen vragen stellen.

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk woensdag 5 mei; Treeport-leden kunnen dit doen door een mailtje te sturen naar: info@treeport.eu.

Kort voor het webinar ontvangt u een deelnamelink (voor MS-Teams).
Naar aanleiding van de melding van de gestolen CC-karren en GPS-apparatuur hebben we bij Treeport telefoon gehad van wijkagent Marten Bullema. Hij bood aan om met ons in gesprek te gaan en wat intensiever contact te houden over actuele zaken.Wijkagent Marten Bullema

Uiteraard hebben we dat aanbod aangenomen en de eerste ontmoeting heeft vanmiddag plaatsgevonden. In het kennismakingsgesprek is gesproken over de stand van zaken rondom de gestolen karren en de lastige bewijsvoering die een dergelijke zaak heeft. Vaak is extra informatie rondom verdachte situaties een belangrijk hulpmiddel om de bewijsvoering rond te krijgen. De eerste oproep is dan ook om verdachte situaties bij de politie te blijven melden! Daarnaast is aangegeven dat het goed is dat dergelijke meldingen ook via Treeport direct aan de wijkagent door te geven.

Ook is gesproken over voorlichting die agent Bullema aan ons wil geven. Hij heeft aangeboden om een (of meerdere keren) aanwezig te willen zijn bij een Treeportcafé en/of Tuinavond. Ter plaatse kan hij dan enkele zaken die hem opvallen als het gaat om diefstalgevoeligheid. En tevens is het een goede gelegenheid om hem met onze leden kennis te laten maken. De eerste afspraak is in ieder geval al dat hij 27 mei deel zal nemen aan ons Treeportcafé. Daarover later meer.

Vooruitlopend daarop willen we op zeer korte termijn een rondgang maken door de regio, waarbij we ook een verrassingsbezoek brengen aan enkele leden. Daarbij willen we dan kijken of we gelijk al wat tips aan de 'slachtoffers' kunnen geven. Wie graag als 'slachtoffer' voor zo'n verrassingsbezoek met goede afloop wil fungeren, kan dat ook nu doorgeven via david@treeport.eu.

Ook op de website Stop Diefstal! staat meer informatie over de campagne om ondernemers te stimuleren om 
kostbare hightech apparatuur voor landbouw en grondverzet te registeren en te markeren.

De ledenraad is terug op sterkte, nadat eerder dit jaar Corné Leenaerts afscheid genomen had. De wens om hem te vervangen met een opvolger die ook werkzaam is op een boomkwekerij, is met glans ingevuld dankzij het jawoord dat Rowy gegeven heeft.

In de Algemene Ledenvergadering van 20 januari namen we online afscheid van Corné, met de toezegging dat hij nog minimaal één vergadering deel zou nemen en dat we een waardige vervanger voor hem zouden weten te vinden. Onze zoektocht bleek niet erg lang te hoeven duren, want gelijk het eerste gesprek leverde een zeer positief gevolg op. Gelukkig hebben we de toestemming vanuit de ALV gekregen om Rowy gelijk toe te laten treden tot de ledenraad.

Voor velen van ons is zij een bekende. Ze is lid van onze werkgroep Toekomst, was één van de prominente gezichten in de campagne 'Groen; Zeker doen!' en ze werkt in het dagelijks leven bij Roelands Boomkwekerij B.V..

Naast dat we blij zijn dat we aanvulling hebben gekregen voor de ledenraad, willen we geïnteresseerden voor zitting hierin uitnodigen om contact met ons op te nemen. Dat kan o.a. door hier te klikken.

Welkom Rowy in onze ledenraad!
Beste bos- en haagplantsoenkwekers,
 
Het nieuwe plant- en zaaiseizoen staat weer voor de deur; voor sommige soorten heeft het al plaatsgevonden. Handelsgroep BoHeZa, Treeport Zundert en LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen hebben in overleg met Naktuinbouw stappen gezet die leiden tot een duidelijkere communicatie en controle op bosbouwkundig teeltmateriaal en de certificering die daarbij hoort.
 
Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om kwekers vanuit Naktuinbouw te informeren over de wettelijke basis waaraan bosbouwkundig teeltmateriaal (BKK) en niet-bosbouwkundig teeltmateriaal (NBBK) moet voldoen, en wat de toetsing daarbij is. Lees een uitgebreide uitleg op de site van Naktuinbouw.
 
Voor de richtlijnsoorten Bosbouwkundig teeltmateriaal (BBK) die genoemd zijn in de onderstaande lijst, geldt dat deze alleen mogen worden geteeld en verhandeld mits hieraan ten grondslag ligt:
 • Zaden van richtlijnsoorten uit Nederland en andere EU-landen alleen bosbouwkundig teeltmateriaal: basiscertificaten (inzameling voor eigen gebruik) **
 • Planten en zaden van richtlijnsoorten uit Nederland en andere EU-landen alleen bosbouwkundig teeltmateriaal: leverancierscertificaten **
 • Zaden van buiten Nederland uit EU-landen, richtlijnsoorten voor niet-bosbouwkundige doeleinden: document dat aangeeft dat het materiaal van richtlijnsoorten voor niet-bosbouwkundige doeleinden mag worden gebruikt.
 
** Voor Carpinus en Fagus als haagplantsoen heeft Nederland een uitzondering en mag
een inzameldocument (eigen inzameling) of een leveranciersdocument NBBK gebruikt worden. Zelf inzamelen van Carpinus en Fagus zonder melding bij Naktuinbouw is niet toegestaan.
Zaden en planten van alle bosbouwkundige richtlijnsoorten die vanuit het buitenland in Nederland komen, mogen zonder onderliggende documenten niet in de handel worden gebracht. Als u van een richtlijnsoort echter een zeer beperkte afzet hebt als NBBK, mag dit geleverd worden onder vermelding: dat dit materiaal (zowel zaden als planten) niet voor bosbouwkundige doeleinden mag worden gebruikt.

Wees hier waakzaam voor en vraag uw leverancier tijdig naar de juiste documenten. Naktuinbouw gaat hier expliciet op controleren en u moet kunnen aantonen welke bestemming deze planten hebben gekregen.
 
Registreren voor veldadministratie
Voor uw veldadministratie moet u de volgende zaken registreren:
 • partij/bednummer;
 • aantal kg uitgezaaid;
 • geslacht/soort;
 • aantal bedden;
 • lengte bedden;
 • leeftijd materiaal;
 • basiscertificaatnummer;
 • herkomst;
 • wel/geen certificering.
   
U mag hier een eigen invulling aan geven, maar de traceerbaarheid van deze partijen moet te allen tijde duidelijk en aantoonbaar zijn. 
 
Wat is ook alweer het belang van deze registratie en administratie?
onder deze documenten mogen partijen niet in het handelsverkeer worden gebracht en kunnen worden vastgelegd. Daarnaast kunt u uw markt vergroten: door goede keuzes te maken in het juiste bosbouwkundige teeltmateriaal en ook niet-bosbouwkundige teeltmateriaal. In de toekomst zal zowel de Nederlandse als de Europese markt meer bos en natuur gaan aanleggen. Hierbij zal goed uitgangsmateriaal worden opgenomen in de subsidievoorwaarden.
 
Het kan zijn dat partijen planten niet-gecertificeerd geleverd worden, omdat het materiaal bijvoorbeeld voor spillenteelt wordt gebruikt, of omdat uw klant hier niet specifiek naar vraagt. Dan moet u op uw leverbon het volgende vermelden: 
 
tenzij anders aangegeven, zijn de planten op deze lijst, die onder de EU-richtlijn (199/105/EG) vallen, niet bedoeld voor bosbouwdoeleinden.
 
Partijen moeten dan wel een onderliggend basiscertificaat hebben op het bedrijf van de leverancier.
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaand, dan kunt u altijd terecht bij uw keurmeester of bij een van de belangenbehartigers.
 
Dit zijn de richtlijnsoorten Bosbouwkundig teeltmateriaal (BKK):
 • Abies alba
 • Abies cephalonica 
 • Abies grandis 
 • Abies pinsapo 
 • Acer platanoides 
 • Acer pseudoplatanus 
 • Alnus glutinosa 
 • Alnus incana 
 • Betula pendula
 • Betula pubescens 
 • Carpinus betulus 
 • Castanea sativa 
 • Cedrus atlantica 
 • Cedrus libani
 • Fagus sylvatica 
 • Fraxinus angustifolia 
 • Fraxinus excelsior 
 • Larix decidua 
 • Larix x eurolepis
 • Larix kaempferi 
 • Larix sibirica 
 • Picea abies 
 • Picea sitchensis 
 • Pinus brutia 
 • Pinus canariensis
 • Pinus cembra 
 • Pinus contorta 
 • Pinus halepensis 
 • Pinus leucodermis
 • Pinus nigra
 • Pinus pinaster 
 • Pinus pinea 
 • Pinus radiata 
 • Pinus sylvestris
 • Populus soorten en kunstmatige hybriden 
 • Prunus avium 
 • Pseudotsuga menziesii 
 • Quercus cerris 
 • Quercus ilex  
 • Quercus petraea 
 • Quercus pubescens 
 • Quercus robur  
 • Quercus rubra  
 • Quercus suber  
 • Robinia pseudoacacia 
 • Tilia cordata 
 • Tilia platyphyllos
Op donderdag 25 februari hielden we ons eerste Treeportcafé van 2021. Voorafgaand daaraan was er een openbaar toegankelijk gesprek met Cees Anton de Vries, gebiedsregisseur pilo Vitaal Buitengebied casus Aa of Weerijs. Het gesprek is hier terug te zien.

(Klik op de afbeelding voor de PDF-versie)
Treeportlid Herplant uit Beerse (B) heeft 2 machines te koop staan. Via deze nieuwsbrief krijgen onze leden de kans om hier als eerste kennis van te nemen en hun slag te slaan! Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Didier Hermans: didier@herplant.be