Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

 aanbod uit de regio

Telefoon: 076-5995000  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur.
 

Laatste Nieuws

Op 30 september waren een aantal bos en haagplantsoen kwekers die veel zaaien, bij elkaar om  samen te spreken over de ontwikkelingen die iedereen heeft gemaakt in de afgelopen jaren op het gebied van onkruidbestrijding op zaaibedden. Deze groep kwekers komt voort uit het PT koepelproject dat in 2016 is afgerond. Ondanks dat er voor de zaaibeddengroep  daarna geen project heeft doorgelopen is de ontwikkeling gelukkig niet stil blijven staan.

Op deze middag hebben we vooral gekeken naar waar we nu staan. De aanwezige kwekers hebben de afgelopen jaren vooral gekozen om de zaaibedden voor het zaaien te branden met een infrarood brander. De reden hiervoor is, is dat het effect ervan goed is en dat de brander te huur is. Er is echter verschil in branders. De brander waar we mee begonnen zijn en die te huur is via Parasolboom, is een enkele brander. De brander waar Lex mee rijdt is een brander van de nieuwe generatie en heeft een dubbele brander, waardoor de capaciteit hoger ligt. Vanaf nu is dit type brander ook te huur bij de Bruijn Mechanisatie B.V. in Zundert. Wanneer u deze brander wilt huren, kunt u contact opnemen met Silvan. Op dit moment worden er ook testen gedaan om opstaand onkruid af te branden, terwijl er al is gezaaid. In dat geval zal de rijsnelheid hoger liggen dan wanneer er nog niet is gezaaid.

Bij de Rutven is gestoomd. Stomen is een techniek die de temperatuur op een diepere laag in de grond krijgt, zodat onkruidzaad op enkele centimeters in de grond ook wordt afgedood. Daardoor is het effect langduriger dan bij  branden. Het is echter een duurdere methode, maar een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting.

Verder  hebben we met elkaar gekeken naar de toekomst van het middelenpakket en kwamen tot de conclusie dat de mogelijkheden met herbiciden beperkter wordt. Om die reden is de wens uitgesproken om als groep vaker bij elkaar te komen, maar ook om de groep uit te breiden met kwekers die zaaien en die ook willen meedenken en doen in de uitdaging die voor ons ligt. Het gaat om bouwen aan de toekomst. 

Ben jij kweker die (veel) zaait in de vollegrond, lid van Treeport is en/of bereid lid te worden en wil je meedenken en doen met deze groep, dan kun je je aanmelden bij John Dictus (06-53925667) of Simon van Houwelingen (06-45178757)
Woensdag 6 november ontvingen wij het bericht via de mail dat er sinds 3 oktober een nieuwe beleidsregel voor grondwateronttrekkingen ter inzage ligt bij het waterschap. Deze nieuwe regel houdt kort gezegd in dat de huidige vergunningen van glastuinbouwbedrijven en bedrijven met containerteelt komen te vervallen. Omdat in de regeling vergeten is een overgangstermijn te benoemen, mogen deze bedrijven vanaf het moment van ingaan van de regel uitsluitend nog beregenen als ze in het bezit zijn van een bedrijfswaterplan. Dit beleid is provinciebreed. Vanuit Treeport is daags erop een zienswijze ingediend, ter behartiging van de belangen van onze leden.

In onze zienswijze hebben we aangegeven dat het ons duidelijk is dat ondernemers die op 14 november niet voldoen aan de eis van het bedrijfswaterplan, voor een acuut probleem komen te staan. Wellicht dat zij het zeer snel op kunnen lossen, maar dat daarmee mogelijk voorbij gegaan wordt aan de intentie van de nieuwe regel. Wij hebben verzocht een overgangstermijn in te stellen die op zijn vroegst eindigt op 1-1-2021. Dat verschaft ons de gelegenheid om ten eerste een goede inventarisatie te maken van de gevolgen van de regel en ten tweede samen met betrokken ondernemers te bekijken wat er het beste gedaan kan worden.

De coördinatie van deze en verdere actie is in handen van de werkgroep Water. Uiteraard zullen we dit onderwerp ook bespreken tijdens het bezoek op 3 december van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta.

Voor meer informatie: david@treeport.eu
 
Fons van Wezel, voorzitter Ledenraad Treeport & directeur Plant Market heeft onlangs een pleit bezorgd bij Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten Anthos  voor Europese afspraken daar waar het gaat om een uniforme maatcodering.

Naar mijn mening  heeft de (Europese) boomkwekerijsector in de toekomst een betere digitale standaard nodig dan de huidige. Er is een digitale transformatie nodig om in de toekomst efficiënter te kunnen werken en daarmee concurrerend te blijven. Met name de communicatie met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouwsector, kan volgens mij worden verbeterd. Daarom heb ik bij handelsbond Anthos gevraagd om bij European Nursery Association (ENA) te pleiten voor Europese afspraken over onder andere maatvoering.
 
Naast standaardisering van plantnamen zullen we ook het best kijken naar een standaardisering voor het weergeven van maatvoering. Ik denk dat het verstandig is dat we streven naar één digitale standaard waarbij duidelijk is op welke digitale positie we bijvoorbeeld de maat, aantal keer verplant en kwaliteit kunnen zetten. Als we dit organiseren zorgt dit voor duidelijkere afspraken, meer efficiency, betere marges en een beter imago van onze producten.
 
Een aantal voorbeelden waarop plantmaten zouden kunnen worden weergegeven:
 
ACCQELIZ > Acer campestre Queen Elizabeth
 
016018st220RBWB3xT > 16-18cm girth 220cm st height Root ball Wire Basket 3 time transplanted
 
040060c3bush > 40-60cm in 3ltr cont/19cm

Het deel van de code wat uit letters bestaat kan in iedere taal worden geschreven en aan elkaar gekoppeld zodat ieder in zijn eigen taal kan communiceren.
 
Het is een voorzet van mijn kant, ik hoor graag van andere leden hoe zij tegen de materie aankijken. Dus als je hierover met mij van gedachte wilt wisselen, dan kun je me bereiken via mail fons@plant-market.com of telefonisch via 076-5990590.

De werkgroep Agrobiodiversiteit heeft meegeholpen om gemeente Zundert te voorzien van een goed advies over hoe de overlast van de Eikenprocessierups (EPR) beperkt kan worden. Ook is er een gesprek geweest met Riny van Empel namens Bijenlandschap West-Brabant.

Eikenprocessierups
In de adviesnotitie aan de gemeente geven wij aan dat ons advies er in hoofdlijnen op neer komt dat er tijdig begonnen moet worden met het nemen van maatregelen, zoals het inzaaien van bloemenmengsels voor de facilitering van de natuurlijke vijanden van de EPR, het aanbrengen van nestkasten voor mezen en vleermuizen, het aanbrengen van feromoonvallen. Het stofzuigen is tot slot het laatste redmiddel om de overlast te bestrijden.
Zeer binnenkort gaan we samen met de gemeente verder in overleg, waarbij ook een bewonersgroep aan zal sluiten. Ons doel is om te bewerkstelligen dat de inzet door Treeportleden mede gedragen wordt vanuit de gemeenschap. Een financiële ondersteuning vanuit algemene middelen zal daarbij zeer welkom zijn.

Bijenlandschap
In het gesprek met Riny van Empel van Bijenlandschap West Brabant is aangegeven dat we als partner aansluiten bij hun organisatie. Onze inbreng daarin is onze specifieke kennis op het gebied van (de kweek van) planten die geschikt zijn als bijenplant én ons netwerk om hun kennis in te verspreiden. Zo hebben wij het idee dat het mes aan twee kanten kan gaan snijden. De eerste concrete actie die hieruit voortkomt is dat wij een presentatie mogen geven op hun jaarlijkse bijeenkomst van 19 december. Deze bijeenkomst staat ook open voor onze leden en is zeker ook voor niet-boomkwekers een zeer goede gelegenheid om kennis te nemen van hetgeen zij te bieden hebben. Meer over het programma wordt gemeld in onze nieuwsbrief van 15 november.

Onderstaande afbeelding bevat de tekst van het aangeleverde artikel dat we kregen om met onze leden te delen. Klik erop om het word-bestand te downloaden.
Onderstaande bericht ontvingen we 8-10-2019 van Waterschap Brabantse Delta:

Neerslag zorgt voor hoge waterstanden
Naar aanleiding van de droge periode met lage grondwaterstanden tot gevolg wil het waterschap zoveel mogelijk water vasthouden. Daarom heeft het waterschap op de meeste plaatsen de stuwen binnen de beheermarges zo hoog mogelijk ingesteld. Vorige week is er veel neerslag gevallen en voor de komende week verwachten we ook nog regelmatig regen. Dit leidt tot hogere waterstanden in sloten en beken, omdat het water enige tijd nodig heeft om vanaf het land weg te stromen en in de bodem te zakken.
 
Waterstanden Brabantse Delta
Om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat en omdat er de komende periode werkzaamheden in het land gepland staan, hebben onze peilbeheerders het oppervlaktewater op de plaatsen waar dat noodzakelijk was, versneld afgevoerd. Dit geldt vooral voor de kleigronden in het peilbeheerste gebied. Op de hogere zandgronden (vrij afwaterende gebied) hanteren we waar mogelijk wel de hogere streefpeilen om de grondwatervoorraad aan te vullen, maar proberen we wateroverlast te voorkomen. De informatie hierover hebben we eerder gedeeld via onze agrarische nieuwsbrief van september 2019.
 
De afweging welke peilhoogte gehanteerd wordt, wordt gedaan op basis van expertise, ervaring, weersverwachting en overleg met de agrariërs waarbij het peilbesluit leidend is. Daarnaast worden de meetgegevens van de grondwaterstanden meegenomen in die overweging. De peilbeheerders houden de situatie in het werkgebied nauwlettend in de gaten en gaan direct over tot actie wanneer noodzakelijk.
 
Mocht u wateroverlast ervaren en u denkt dat het gevoerde peil in de aangrenzende watergangen daar de oorzaak van is dan kunt u telefonisch contact opnemen via 076 564 1000.
Ons lid Van der Peijl Tuinplanten staat bekend als een mooi bedrijf met mooie producten. Ook hun onlangs geopende nieuwbouw kan op veel waardering en complimenten rekenen.

De filosofie achter het bedrijf komt prima tot uitdrukking in de stand die zij zelf hebben ontworpen en gemaakt en die te zien was tijdens GrootGroenPlus. Ook de jury van de Jac Loddersprijs kon de uitstraling van deze stand zeer waarderen en verkoos ze tot de beste groene stand. Een mooie vorm van waardering waar ook wij het team van Van der Peijl Tuinplanten van harte mee feliciteren.

Op de foto: Juryvoorzitter Corné de Vooght en Jean-Pierre van der Peijl.
Bron: Vakblad De Boomkwekerij

 
Kruiseiken herrijzen aan de grenzen van Zundert
De Werkgroep Van der Hoeven 20-20 ontvangt tijdens de Boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus een tweetal eiken voor aanplant aan oude weg van Antwerpen naar Breda, in 1812 vervangen door de Napoleonsweg. Deze eiken worden en de aanplant
In maart 2020 is het 100 jaar geleden dat het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Prof. Mr. Henri van der Hoeven is uitgebracht. Dit boek wordt na 100 jaar opnieuw uitgegeven. Een van de activiteiten die daarbij wordt gedaan is het aanplanten van een tweetal Kruiseiken. Deze bomen komen te staan op twee plaatsen aan de oorspronkelijke weg van Antwerpen naar Breda. De eerste boom komt te staan aan de zuidkant bij de grensovergang aan de Lentsebaan/Tereik. De tweede aan de noordkant op de overgang van het onverharde naar het verharde deel van de Oude Postbaan. De boom op die plaats markeert daarmee de grens tussen de dorpen Zundert en Rijsbergen.

Samenwerking vanuit Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o.
De bomen zullen symbolisch aan de werkgroep worden uitgereikt tijdens de boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus, welke van 2 t/m 4 oktober gehouden wordt op de beurslocatie in Zundert. Realisatie van de aanplant is mede mogelijk gemaakt door Buiks Boomkwekerijen uit Wernhout, Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, Loon - en grondwerkbedrijf W. Huijbregts B.V. uit Zundert en Vakbeurs GrootGroenPlus. Samen met de Zundertse Heemkundekring ‘De Drie Heerlijkheden’ en de Stichting ‘Hooghe Heerlickheyt Wernhout’ zullen zij op donderdag 3 oktober om 14:00 uur op het podium in het restaurant van GrootGroenPlus verschijnen om de symbolische overdracht plaats te laten vinden. (tekst gaat door onder de afbeeldingen)
 
 

Kruiseiken
Eiken kunnen heel oud worden en zijn daardoor geschikt als grensmarkering. Met een mes werd in de eik een kruis als markering gekerfd, zodat men daarmee kon zien dat die boom de functie had om een grens aan te geven. Dergelijke bomen worden ook wel Kruiseiken genoemd.
Maar de eik was meer dan alleen een grensaanduiding. Bij de Kruiseik aan de grens tussen Zundert en Rijsbergen streken eenmaal per jaar de meier en de schepenen van het Hof van Sombeke neer. Bij en onder de eik werden onder andere verkopen van gronden die onder dat hof hoorden wettelijk afgehandeld. Ook werden er soms bedevaarten naar toe gehouden. Destijds noemden men deze boom eenvoudig De Eik, maar teksten uit de jaren 1543 – 1647 noemen hem de Kruiseik. De Kruiseik bij Wernhout stond op de grens in de Lentsebaan langs het rulleke (een grenssloot) waar meerdere eiken stonden, waaruit vermoedelijk de naam Tereik is ontstaan.

Plantmoment
De officiële aanplant van de twee zomereiken (Quercus robur) zal plaatsvinden in november 2019 een zomereik Quercus robur in het kader van project Van Der Hoeven 20-20. De datum zal later door de Heemkundekring ‘De Drie Heerlijkheden’ en Stichting ‘Hooghe Heerlickheyt Wernhout’ bekend gemaakt worden.

 

Donderdagavond 19 september is het weer tijd voor een Treeportcafé!
Locatie:   Café 2, Katerstraat 17, Zundert
Inloop:     vanaf 19:30 uur (let op: tijdens de inloop is er toelichting bij de proefopstelling van Vezalux!)
Aanvang: 20:00 uur


Voorafgaand aan de genodigde sprekers zal tijdens de inloop extra toelichting gegeven worden bij de proefopstelling die Vezalux op ons verzoek neer zal zetten. Vezalux is o.a. betrokken bij diverse proeven bij het Proefcentrum Hoogstraten, waar op grote schaal geëxperimenteerd wordt met belichting in aardbeien.   
In het programma dat om 20:00 uur begint willen we aandacht schenken aan het belang van digitalisering. Het blijkt steeds vaker dat inkopende partijen behoefte hebben aan goede data die ook gedeeld kan worden en gestandaardiseerd is. Voor de kwekers is het dus zaak om op deze tendens in te haken. Omdat dit deels een best omvangrijke klus kan zijn, is samenwerking in deze een grote kans om bij te blijven met de eisen die de markt op gaat leggen. We legden dit voor aan VARB en TSD en zij kwamen terug met de volgende tekst:

TSD en Varb nemen je mee in de ontwikkeling van het sneller en efficiënter handelen. Ook als boomkweker kun je voordeel doen met technologische ontwikkelingen zoals app’s en api’s. In een presentatie worden (nieuwe) functionaliteiten van Wintree en Varb getoond. Vernieuwd is de koppeling tussen beide pakketten die het overzetten en importeren van aanbod gegevens inclusief foto’s makkelijk maakt. Wil je weten wat TSD en Varb voor u kunt betekenen? Kom dan naar het Treeport Café!‚Äč.

Daarnaast zal vanuit TSD ook nog aandacht worden gegeven over het nieuwe plantenpaspoort. Een belangrijk thema waarover bij een deel van onze leden nog steeds vragen bestaan.


     
We krijgen deze avond ook een tweetal filmpjes te zien met de verrassende favoriete planten van staatssecretaris Raymond Knops en europarlementariër Tom Berendsen.Een tijd geleden (op 14 juni) heeft ons lid NED-Personeel als eerste bedrijf in Zundert het keurmerk Sociale Onderneming mogen ontvangen. Een van de voordelen die het hen biedt is een korting bij het aangaan van leningen bij Rabobank. In overleg met gemeente Zundert en Rabobank zijn we aan het kijken of dit keurmerk interessant is voor meerdere leden. Het heeft er namelijk alle schijn van dat veel leden vrij eenvoudig aan de criteria kunnen voldoen. Vanuit NED Personeel zal een toelichting worden gegeven over het behalen, waarna er ook nog gelegenheid is om met overige partijen zoals gemeente Zundert en Rabobank verder te praten over mogelijke voordelen voor onze leden.


Tot slot zal in het kort nog toelichting worden gegeven op enkele activiteiten in en om Treeport. Daarna is nog gelegenheid om hetgeen deze avond de revue gepasseerd is nog onderling verder te bespreken.

Het CDA Brabant trapt het nieuwe politieke seizoen, dat volgende week begint, af in Zundert. Op vrijdag 23 augustus brengen provinciale én landelijke CDA-vertegenwoordigers een werkbezoek aan de gemeente, het eerste van dit jaar.

In de ochtend maken de politici kennis met de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, die zich inzet voor versterking van de boomkwekerijsector in West-Brabant. Onderdeel van deze kennismaking is, naast een uitleg over de activiteiten van het platform, een bedrijfsbezoek aan Boot & Dart Boomkwekerijen, een van de ruim honderd ondernemingen en organisaties die bij Treeport zijn aangesloten.

‘s Middags staat allereerst een bezoek aan de Nederlandse vestiging van het familiebedrijf Ardo (met de hoofdzetel in Ardooie, België) op het programma. Ardo is een belangrijke speler in de productie van een volledig aanbod vriesverse groenten, kruiden en fruit voor de retail, foodservice en industrie. Hierna neemt de CDA-delegatie een kijkje bij de voorbereidingen voor het Corso, dat op 1 en 2 september a.s. in Zundert plaatsvindt. Het Zundertse bloemencorso is het grootste van de wereld en bestaat sinds 1936. De CDA’ers bezoeken o.a. het ‘Corsohome’ aan de Industrieweg en de bouwtent van buurtschap Tiggelaar, dat met negentien andere buurtschappen strijdt om het bouwen van de mooiste wagen.

Aan het werkbezoek namen verschillende Statenleden van het CDA deel, provinciale volksvertegenwoordigers die bij de verkiezingen eerder dit jaar in het Brabantse parlement zijn gekozen. Onder hen de West-Brabantse Ankie de Hoon uit Etten-Leur, die als fractievoorzitter de achthoofdige fractie aanvoert. Daarnaast wonen ook de Brabantse Tweede Kamerleden Erik Ronnes en René Peters (een deel van) het programma bij evenals diverse plaatselijke CDA’ers.

De Hoon: “Geen betere plaats om het politieke jaar te beginnen dan in het prachtige Zundert, met een werkbezoek waarin o.a. economie, ondernemerschap, innovatie en cultuur samenkomen. Kortom, veel van waar Brabant goed in is én trots op mag zijn. En we hadden ook geen beter moment kunnen uitkiezen, want over iets meer dan een week kan heel de wereld tijdens het Corso genieten van al het moois dat Zundert te bieden heeft. Een uniek evenement, immaterieel cultureel erfgoed, waaraan duizenden vrijwilligers meewerken en dat wat het CDA betreft beslist een plek verdient op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. We zijn vereerd om alvast een voorproefje te krijgen en kijken ernaar uit om Zundert, in al zijn facetten, beter te leren kennen.”

Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2019 zal in Ellerhoop (Duitsland) de boomkwekerijtechniekbeurs plaatsvinden. Bij deze beurs is o.a. ook de nieuwe amerikaanse "uitzetrobot" te zien. Een film met deze robot is te zien via deze link. Speciaal voor onze leden hebben we een interessant 3-daags reisprogramma opgesteld.

Om de grote tijdsdruk van de reis af te halen, gaan we uit van een driedaagse reis, met twee overnachtingen in een goed hotel. We zullen ons de reis ondernemen met personenbusjes danwel touringcar, afhankelijk van het aantal deelnemers.

De kosten worden ingeschat op €400,-- p.p.. Inbegrepen zijn alle kosten van vervoer, twee overnachtingen inclusief ontbij, drie diners, drie lunches, één maal toegangskaart Baumschultechnik, vier bedrijfsbezoeken en alle presentjes aan te bezoeken bedrijven.
 

U kunt zich per mail opgeven (klik hier).


Woensdag 28 augustus


Donderdag 29 augustus
 • 08:00 uur ontbijt
 • 09:00 uur Bezoek aan Baumschultechnik
 • 17:00 uur Terugkeer naar hotel
 • 18:00 uur diner
 • Verrassing

Vrijdag 30 augustus
 • 07:30 uur ontbijt
 • 08:30 uur bezoek aan Baumschule Stefan und Thomas Paulsen GbR
 • 11:00 uur bezoek aan Baumschule Heydorn & Söhne
 • 13:00 uur lunch
 • 13:30 uur aanvang terugreis, met stop voor diner. Al naar gelang de wens van de groep kan gekozen worden voor een extra bezoekadres, waarmee ook een drukke avondspits kan worden vermeden.
 • 20:00 uur aankomst in Zundert (22:00 uur bij extra bezoekadres)