Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.

Telefoon: 076-5995000      E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

U kunt ook direct contact opnemen met de werkgroepenledenraad en het bestuur

 

Laatste Nieuws

Naar aanleiding van enkele vragen over de afdracht die wij vanuit Treeport doen aan de nieuw opgerichte stichting CEMP, heeft het bestuur gezocht naar een tevredenstellende oplossing voor alle leden.

In de begroting van 2019 is opgenomen dat we per boomteelt-lid de afdracht van €50,-- zullen doen. Bijkomende bepaling was daarin dat het enkel gold voor leden die niet lid zijn van ZLTO, omdat zij al via hen een faktuur hierover ontvangen. Omdat we dat een tekortkoming richting deze leden vinden, hebben we besloten om binnen de begroting ruimte vrij te maken voor afdracht voor alle groene leden. Op deze wijze kan iedereen van hetzelfde voordeel uit zijn lidmaatschap van Treeport Zundert genieten.

Onderstaande afbeelding is afkomstig van de site van De Nederlandse Bank.

Het bomenbakkenproject Molenstraat nadert zijn voltooiing. Daarbij wordt ons nu gevraagd te adviseren welke onderbeplanting er aangebracht kan worden. Gelet op de korte reactietermijn willen we daarom iedereen die interesse heeft om hierover mee na te denken (en mogelijk zelf planten aan kan bieden), uitnodigen om dinsdag 12 maart deel te nemen aan het overleg hierover. We willen de tijdsdruk in deze drukke periode zoveel mogelijk wegnemen door het moment van overleg te koppelen aan een avondmaaltijd die wij u aanbieden.

Datum: dinsdag 12 maart
Tijd:      17:00-19:00 uur
Plaats:   Kantoor Treeport, Bredaseweg 7, Zundert

Opgeven a.u.b. door hier te klikken voor e-mail
Nog altijd is de stand van het grondwater in onze regio verontrustend laag. We zullen dus daar waar mogelijk onze bijdrage moeten leveren om zoveel mogelijk water op te vangen.
 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, heeft het waterschap een actie waarin ondernemers in het buitengebied een Drempel tegen Droogte kunnen plaatsen in sloten rondom hun percelen. (Klik hier voor meer informatie van het waterschap)

Omdat we gemerkt hebben dat veel kwekers het op dit moment te druk hebben om dit zelf te gaan doen, willen we aanbieden dat we vanuit Treeport hierin de noodzakelijke actie voor u uit kunnen voeren.

Kortgezegd: als wij van u horen op welke plaatsen u een plank in de sloot wil laten plaatsen, dan zorgen wij ervoor dat deze ook daadwerkelijk geplaatst wordt. (Maximaal vijf stuks per bedrijf)

Klik hier om met ons in contact te komen, of bel naar 076-5995000 om het verder af te stemmen.

Op de foto: een drempel tegen droogte in de Vagevuurstraat 
 
________________________________________
Het op donderdagavond 21 februari gehouden Treeportcafé was geheel gericht op het thema Personeel. Een goede keuze, bleek al gauw. Na het woord van welkom, was de zaal een en al aandacht voor de kennis die Kim Verhoeven-Heinen (Manager Loonadvies, Van Oers Loonadvies) kwam overdragen. Haar verhaal bevatte onder andere bruikbare informatie over wijzigingen in de cao, regelingen omtrent tijdelijke en piekarbeid, toepassing van de cafetariaregeling en arbowetgeving.

Na de door Kim gegeven presentatie werd op het scherm een video-interview met Ralph Bink (Directeur Bink Installatie Groep en mede-oprichter van samenwerkingsinitiatief Tech Talents) getoond. Hij gaf ons een inkijk op het ontstaan en het succes van TechTalents, een samenwerking waarin vier concullegas een eigen pool van talentvolle flexibele medewerkers hebben.

Ton Laseroms (Human Resource Sr. Manager, Amgen Europe BV) nam ons vanuit zijn ervaring in het personeelswerk onder de loep. Gerichte vragen over waarom wij bepaalde zaken doen zoals we ze doen, deed bij menigeen de ogen openen dat bijvoorbeeld werving van personeel ook op andere wijze kan. En misschien wel moet...... Zijn waarschuwing was dat we onszelf ook bewust mogen zijn van het bestaan van de NVP Sollicitatiecode. Een overtreding ervan kan in de (nabije) toekomst een geldboete opleveren. U kunt de code hier vinden.

Vakblad De Boomkwekerij had daags na de bijeenkomst dit nieuwsbericht op hun site. (klik hier)


Graag nodigen we u hierbij uit voor het Treeportcafé donderdag 21 februari 2019

Inloop vanaf 19:30 uur
Aanvang 20:00 uur

Locatie:  Café van T, Wernhoutseweg 116, Wernhout

Thema van de avond: Personeel

Een veel gehoorde kreet in de boomkwekerij is tegenwoordig “Personeel, dat gaat nog een probleem worden, daar gaan we op vastlopen.” Tijd voor actie dus.

  • Actuele zaken op het gebied van Personeel. (Kim Verhoeven-Heinen, Manager Loonadvies bij Van Oers Loonadvies)
  • Werving, iedere sector zijn eigen manier? (Ton Laseroms, Human Resources Senior Manager bij  Amgen Europe BV.)
  • Een goede tijdelijke kracht. En weg is hij! (Ralph Bink, Directeur Bink Installatie Groep en tevens mede-oprichter van samenwerkingsinitiatief Tech Talents)
  • Annuleren van de decanendag, want “ze” snappen ons niet. (René van Gastel en David Bömer geven de voorzet voor een gesprek met u (de Treeportleden) om gezamenlijk te bekijken wat we hier mee kunnen.)
  • Bomenbakkenproject Molenstraat: de planten staan erin! Een overzicht van het gebruikte sortiment.
  • Actualiteiten van ledenraad, bestuur en organisatie.
  • Heeft u vragen of iets leuks te vertellen: ook daar is gelegenheid voor.

 
We zien u graag donderdag 21 februari!
 


Op de foto: de binnenbakken van het Bomenbakkenproject zijn gevuld. De twee locaties waar ze de komende periode al te zien zijn: Boot & Dart en Boomkwekerij Richard de Bie.

Dinsdagavond 26 februari is er een voorlichtingsavond over het werken met taakkaarten. Onze werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing zal deze mee organiseren.

Binnen enkele dagen komt hierover nog een extra nieuwsbericht, maar geïnteresseerden mogen zich alvast melden bij John Dictus: info@dictushereijgers.nl

De avond zal dus op dinsdag 26 februari worden gehouden bij Café 'De Valk' in Wernhout.

Meer informatie volgt z.s.m.
De afgelopen weken is weer goed overleg gevoerd over de pilot Vitaal Buitengebied. Onze inbreng beperkt zich niet het aankaarten van problemen, maar juist ook in het meesturen naar gewenste oplossingen.

In overleg met gemeente, provincie en dorpsraden, hebben we samen met ZLTO en FruitPort een voorzet gegeven over hoe wij denken dat een buitengebied ingericht moet worden.

Kortgezegd: daar waar de bedrijven gevestigd zijn, daar verdienen zij hun geld. De inrichting van de bedrijven (inclusief gebouwen) hoort afgestemd te zijn op de ontwikkelingen en perspectieven in de diverse sectoren. Voor de boomteeltbedrijven betekent dat een passende bedrijfsgrootte met daar waar nodig Teelt Ondersteunende Voorzieningen. Het voeren van dialoog met omwonenden en overheden over wat mogelijk en wenselijk is, is daarbij essentieel.

Om onze filosofie te illustreren hebben we als coalitie een korte film opgenomen bij Trayplant in Bavel (verkozen tot Agrarisch Ondernemer 2018), waarbij Peter van der Avoird ons zijn visie heeft voorgelegd. Wij herkennen in zijn verhaal veel van hoe wij denken dat we op de juiste weg komen om invulling te geven aan een Vitaal Buitengebied. We zijn van mening dat we met een goed voorbeeld van buiten onze regio, de gesprekken binnen de regio zoveel mogelijk vrij kunnen houden van allerlei onderliggende emoties die een goede inhoudelijke discussie zouden kunnen belemmeren.

De gedraaide film zal worden getoond tijdens de 4 bijeenkomsten Vitaal Buitengebied die de gemeente Zundert organiseert. Het is voor ons allen van groot belang dat ook wij die avonden goed vertegenwoordigd zijn. Getracht zal worden om op iedere avond met minstens 2 personen vanuit Ledenraad en Bestuur aanwezig te zijn. Uiteraard is het zeer welkom als ook individuele leden aanwezig zijn! 

De geplande avonden zijn:
 
25 februari 19.00 -22.00 uur Klein Zundert Café-Zaal Schutterhof
11 maart 19.00 -22.00 uur Rijsbergen Eetcafé De Tijd
13 maart 19.00 -22.00 uur Wernhout Gemeenschapshuis Wierenbos
14 maart 19.00 -22.00 uur Achtmaal MFA 't Gouwe Hart
ALV Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert in positieve harmonie
 
Maandagavond 28 januari 2018 hield Treeport Zundert de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze vond dit jaar plaats bij twee van de eigen leden. De bedrijfskantine van NED Personeel bood ruimte aan de ruim zestig aanwezigen. Samen met hun overburen van Bergamo & Havando Print & Sign verzorgden zij een rondleiding binnen hun bedrijven en zorgden zij voor een groot deel van de organisatie van de avond.
 
Op het programma stonden o.a. de terugblik op 2018, vooruitblik naar 2019, de herverkiezing van Jolanda van Hasselt in de Ledenraad, de rondleiding over de gastbedrijven en de benoeming tot Lid voor het Leven van twee prominente leden.
 
Bij de ontvangst was er een traktatie namens Ria Laurijssen en John Frijters. Wegens overdracht van hun bedrijf hadden zij aangegeven dat deze bijeenkomst hun laatste als lid van Treeport zou zijn. Dat was buiten het besluit van de ALV gerekend, want zij werden onder luid applaus benoemd tot Lid voor het Leven.

 
Ook was er applaus voor Jean-Pierre van der Peijl en Marco Braspenning. Zij verlieten de ledenraad en werden door voorzitter van de ledenraad Jolanda van Hasselt bedankt voor hun inzet. Daarbij hoorde uiteraard ook nog een fraaie bos bloemen.
 
Dat was gelijk de laatste daad van haar als voorzitter, want naar haar eigen inzicht is het gewenst dat de door haar beklede functie van dit belangrijke orgaan van de vereniging, geregeld van persoon wisselt. De stemming over herverkiezing als lid van de ledenraad was een unaniem "Ja". Bestuurslid Eric Mulders bedankte en feliciteerde Jolanda, waarbij de mooie woorden werden onderstreept met een bos bloemen.
 
In de terugblik over 2018 vielen enkele zaken op. Zo is er afgelopen jaar, onder het mom van “never waste a good crisis", van de nood een deugd gemaakt en verbonden de leden zich om mede vorm te geven aan een goede waterhuishouding in de regio. Het project Bomenbakken Molenstraat is naar een afronding toegebracht en is het ledental verder gestegen. Op dit moment zijn 111 bedrijven aangesloten. Ook de instandhouding van Bufferzone 7 is een belangrijk resultaat voor de regio, waarvan ook niet-aangesloten kwekers volop voordeel hebben.
 
De doelstellingen van 2019 zijn het invullen van de Duurzaamheidsboom, de opzet van een jongerenafdeling (met vertakkingen in de vereniging) en verdere groei in ledental. Daarnaast bevat de jaarplanning Treeportcafé’s, Tuinavonden, een excursie naar het buitenland en vele andere bijeenkomsten en vergadering. De leden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.


De eerste groep leden neemt de inhoud van de agenda door, terwijl de tweede groep rondleiding over de gastbedrijven krijgt. Later werd gewisseld.
 
Maandag 28 januari, vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom bij onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden bij ons lid Ned-Personeel, Hofdreef 4 in Zundert. Een gedeelte van het programma brengt ons bij nog een lid van de vereniging, namelijk Bergamo & Havando.

We worden ontvangen bij Ned-Personeel in hun nieuwe kantine/restaurant. Een zeer fraaie locatie waarbij ons de gelegenheid geboden wordt om u middels een videopresentatie voor te lichten over de stand van de vereniging, de gehouden activeiten en geboekte resultaten van 2018 en de doelstellingen van 2019. Ook hebben we nog een verkiezing op het programma staan, gaan we starten met invulling van de Duurzaamheidsboom en ook willen we de nodige aandacht schenken aan iets bijzonders. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om uw mening te geven en/of vragen te stellen bij het gevoerde en te voeren beleid van de vereniging.


Behalve onze eigen vergadering, krijgen we ook een rondleiding met toelichting over de bedrijven Ned-Personeel en Bergamo & Havando.

De bijbehorende vergaderstukken worden onze leden op maandag 21 januari per mail toegezonden.

 
Het programma is samengesteld na de in december gehouden ledenraad en zal nog verder ingevuld worden om zo nauw mogelijk bij de actualiteit te kunnen blijven.

Dit jaar gaan we zeker drie Treeportcafés en twee Tuinavonden organiseren. Anders dan in 2017 en 2018 zijn ze exclusief toegankelijk voor Treeportleden en hun personeel. Samen met ZLTO zal nog een Tuinavond worden gehouden. ZLTO zal hiervoor nog met een voorstel komen.

Treeportcafé 1: donderdag 21 februari, hoofdthema zal zijn Personeel. Steeds vaker klinkt het geluid dat het grote probleem niet langer "de handjes", maar zeker ook de kwaliteit van de medewerkers een punt van zorg. Ook invulling van de Duurzaamheidsboom, een bespreking door een lid van "Mijn Favoriete Plant", de werkwijze van de CEMP en verdere actuele zaken zullen op het programma staan.

Treeportcafé 2: dinsdag 21 mei, met hoofdthema Digitalisering. Automatisering, robotisering en voorraadautomatisering zijn de onderwerpen waarvoor we een geschikte spreker (of meerdere) zullen gaan zoeken. Daarnaast is er aandacht voor de CEMP, Mijn Favoriete Plant. Ook willen we die avond nog een keer kijken naar het nieuwe plantenpaspoort en de verpakkingswet in Duitsland. Dit met de achterliggende gedachte dat de zomerperiode een goede gelegenheid biedt om ook op deze onderwerpen tijdig uw maatregelen te kunnen nemen.

Treeportcafé 3: donderdag 19 september, thema-avond Water. De lessen die we in het verleden hebben geleerd, hebben geleid tot een structurele inruiming voor dit belangrijke productiemiddel. Daarnaast ook aandacht voor CEMP en Mijn Favoriete Plant. Actuele onderwerpen zullen nog worden ingevoegd. 

Tuinavond 1: donderdag 20 juni, bedrijven die worden bezocht hebben nog niet definitief toegezegd. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tuinavond 2: donderdag 15 augustus, bezoek aan Boomkwekerij C.A.M. Poppelaars in Prinsenbeek. Bij deze avond zal ook Peter van 't Westeinde aanwezig zijn. Hij zal zijn rol als CEMP persoonlijk komen toelichten. Voor deze avond zal ook een uitnodiging worden gezonden aan de leden van de Boomtelersfederatie Noord-België.

Verdere bijeenkomsten zullen u tijdig worden bekendgemaakt.