Print deze nieuwsbrief
 
Samenvatting Treeportcafé 25 juni 2015

Beste ,

 

Op 25 juni werd er in het Cultureel Centrum Zundert een Treeport-avond gehouden. Hoofdonderwerpen waren de Pest Free Area en de voortgang van het Business Centre Treeport. Ledenraadvoorzitter Jolanda van Hasselt opende de avond. Het is belangrijk informatie te delen en om iedereen, lid of geen lid van Treeport, van de ideeën op de hoogte te houden.
 
Er werd gestart met een korte samenvatting van de voortgang vanuit de diverse werkgroepen:  

 • Treeport heeft het initiatief genomen voor het project Functionele Agrobiodiversiteit in de Boomteelt (FABB), waarbij ook de WUR en Groeibalans zijn betrokken. Dit project, dat loopt van 2015 tot 2018, wordt mede gefinancierd uit de PT-projectgelden. De werkgroep roept iedereen op om de bij het project behorende enquête met 19 vragen in te vullen. Klik hier voor de enquête.
 • Op donderdag 2 juli zal Treeport samen met de gemeente Zundert, het Waterschap en de Imkervereniging een handtekening zetten onder de Big Bee Deals-intentieverklaring. Een actie die helpt bij de biodiversiteit, het maatschappelijk verantwoord ondernemen en daardoor ook de handel. Geprobeerd zal worden ook dit project onder agrobiodiversiteit te laten vallen.
 • De werkgroep Regiopromotie heeft een oproep gedaan voor de levering van taxus ter aanplant van de nieuwe rotondes. Bij de nieuw aan te leggen rotondes is een uiting van leveranciers mogelijk. U kunt aan Treeport doorgeven of u taxussen beschikbaar wilt stellen.
 • Tijdens het Bloemencorso zal Treeport wederom de derde publieksprijs schenken. Daarnaast was er een oproep om ‘de plant van de week’ in te sturen. Dit item ter promotie bestaat sinds kort op de nieuwe website www.businesscentretreeport.eu.
 • De werkgroep Internet, onder leiding van Jan de Vries, heeft inmiddels aansluiting gezocht bij ZLTO en de gemeente Zundert en zal aansluiting zoeken bij de bedrijvenkring Zundert en de Rijsbergse Ondernemersvereniging. Samen proberen ze te komen tot realisatie van breedband internet in het buitengebied waarvoor via de BOM inmiddels gelden beschikbaar zijn gesteld.
 • De werkgroep GrootGroenPlus heeft een oproep gedaan voor de levering van planten. Klik hier om de oproep te lezen. Aanmelden kan nog steeds. Na een inventarisatie zal een beplantingsplan worden samengesteld.
 • Op donderdag 10 september organiseert Treeport in samenwerking met de Boomtelers Federatie Noord-België een gemeenschappelijk bedrijfsbezoek aan het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen (B). Deelnemen aan deze bijzondere excursie? Opgeven kan via info@treeport.eu.
 
Na deze korte update vanuit de werkgroepen werd één van de hoofdonderwerpen opgepakt, namelijk de Pest Free Area, een onderwerp dat al langer op de agenda staat en waarover al meerdere bijeenkomsten zijn geweest. Op 25 juni waren 55 toehoorders aanwezig, voornamelijk boomkwekers. Voorafgaand aan de bijeenkomst had elke boomkweker binnen Bufferzone 14b een brief toegezonden gekregen inclusief een te ondertekenen intentieverklaring. Klik hier voor de inhoud van dit schrijven.
 
Van de 275 verzonden brieven zijn tot op heden ruim 40 intentieverklaringen ondertekend retour gezonden. Aanleiding voor deze oproep was dat het aantal deelnames aan Bufferzone 14b lager was dan voorgaande jaren en daaruit blijkt dat de betrokkenheid en onderlinge collegialiteit terugloopt. Er zijn 132 kwekers met waardplanten in het gebied. In 2014 hebben zich 74 kwekers aangemeld bij NAK-tuinbouw, in 2015 zijn dit er nog maar 54 (met 65% van de waardplanten binnen de zone). 100% wordt gecontroleerd maar slechts 65% doet mee met ZPb2 plantenpaspoort. Dit is een zorgelijke situatie, zo niet onverteerbaar, zeker gezien de doorontwikkelingen naar een Pest Free Area die voor de deur staan om het gebied Europees gezien te vrijwaren van quarantaine- en kwaliteitsziektes. De NAK-Tuinbouw doet veel, maar de regio zal zelf ook iets moeten doen.
 
Het belang voor de handel en export van het behouden van Bufferzone 14b wordt zeer onderschat. Een uitbraak heeft gevolgen voor het gehele gebied en dus voor iedere kweker met of zonder bacterievuur waardplanten. Als er nu al te weinig commitment is, hoe moet het dan als we door dienen te ontwikkelen naar een Pest Free Area, waar het niet alleen gaat om quarantaineziekten als bacterievuur, maar ook kwaliteitsziekten als de Eikenprocessierups? Werkgroepvoorzitter Marc Lodders vroeg zich af hoe het verder moet met het gebied indien er geen collectiviteit is. Als alle kwekers van bacterievuur gevoelige planten deelnemen gaat dat slechts een paar honderd euro per (gemiddeld) bedrijf kosten.  Echter om de financiële reden is het eigenlijk niet te doen. Het betreft gewoonweg de collectieve zorg die we vanuit de regio zouden moeten dragen om samen met elkaar te voorkomen dat de handel risico’s loopt. Samenwerking biedt een zeer waardevol voordeel waarbij je als gebied aangeeft je voor te bereiden en voorbereid te willen zijn op handels- en kweekbeperkingen. Door de toename en steeds verdergaande vormen van track en trace en productaansprakelijkheid is het van belang om nu als regio samen te werken.
 
Al vroeg op de avond bleek uit reacties vanuit de zaal dat de oproep middels de brief niet geheel duidelijk was en dat ook het doel van de bijgevoegde intentieverklaring niet juist was begrepen. Na een toelichting, een aantal voorbeelden vanuit de zaal betreffende andere regio’s, de risico’s van import en voorbeelden van wat er verwacht mag worden bij diverse soorten uitbraken van ziekten in of buiten de regio, werd het duidelijk en stemden alle aanwezigen voor het verkrijgen van collectiviteit.
 
Frans van Wanrooij was uitgenodigd om de discussie te leiden over hoe niet de aanwezigen overtuigd kunnen worden, maar juist degenen die deze avond niet bijwonen, die niet aangesloten zijn bij Bufferzone 14b en wel waardplanten kweken en die nog niet de intentieverklaringen terug hebben gezonden middels de gratis antwoordenvelop.
 
Hij ging zijn betoog van start met een oproep voor vrijwilligers om zijn neef in Liberia te gaan helpen bij het bestrijden van een nieuwe Ebola-uitbraak aldaar. In de zaal werd het stil zodat Frans direct de link kon leggen naar het probleem rondom het uitbreken van bijvoorbeeld bacterievuur maar eigenlijk rondom alle ziekten. De planten zouden het gebied niet meer uitgaan, de handel zou stilliggen en het zou elke boomkweker in de regio raken. Hoe kan het een vraag zijn of kwekers van waardplanten deel willen nemen aan het in stand houden van de Bufferzone 14b? Hoe kan het zijn dat steeds minder kwekers de Bufferzone 14b in stand moeten houden? Om over doorontwikkelen naar een Pest Free Area nog maar niet te spreken. Het zou geen vraag maar een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Vandaar de uitgifte van de intentieverklaringen. Het is nodig om de collectiviteit al vast te leggen alvorens het opgelegd zal worden. Inmiddels is vanuit Brussel duidelijk gesteld dat de deelname aan een bufferzone nog vrijwillig is maar dat dat bij een Pest Free Area waarschijnlijk niet meer het geval zal zijn. De regio kan daarom beter voorlopen en voorbereid zijn, misschien zelfs wel gaan dienen als Europese pilot gezien het gebied grenst aan België en de zone niet bij de grens stopt. Dit zou gezien moeten worden als een kans en ook zo worden opgepakt. De Nak-Tuinbouw heeft aangegeven met een track & trace te willen komen op de ZPb2-certificaten. Ze willen meer gaan controleren en daarmee ook de geloofwaardigheid van het systeem verhogen. In de veel, door boomkwekers en handelaren, gebruikte systemen van TSD kan zichtbaar worden gemaakt wie ZPb2-certificaten heeft. De handel zou daar naar moeten kijken maar eigenlijk zou iedere betrokkene dat moeten doen. De handel en het transport van deze handel reikt steeds verder de grenzen over. Dat wil zeggen dat ook de risico’s met de dag groter worden.
 
Zijdelings werd gemeld dat Pest Free Area eigenlijk niet het juiste woord is. Geen enkele regio zal volledig vrij zijn van ziekten. Het gaat om de beheersing, preventie, opsporing en controle. Er zal wellicht een andere naam gebruikt gaan worden maar gemakshalve spreken we tot het zo ver is nog over een Pest Free Area (PFA). De richtlijnen voor een PFA zijn er ook nog niet maar we kunnen alvast wel de intentie met elkaar uitspreken en daaruit volgend onderzoek gaan doen naar de mogelijkheid van doorontwikkeling.
 
Op verzoek van Frans werden in een open discussie de volgende opties opgesomd ter vergroting van de aansluitingen, betrokkenheid en deelname:
 • Vanuit LTO werd aangeboden de oproep te willen ondersteunen door een vervolgbijeenkomst voor iedereen te organiseren.
 • De doelstelling zou een 100% controle en aansluiting moeten zijn. Handelaren spelen daar ook een rol in en kunnen een sturende werking hebben. Het is zaak deze handel eveneens op te roepen een intentieverklaring te ondertekenen.
 • Persoonlijke benadering is vaak het beste middel. Het is de moeite waard je buren en collega’s aan te spreken. Een Excel-overzicht van de bedrijven die zich nog niet aansloten voor Bufferzone 14b zal worden toegezonden. Per aanwezige zullen 2 tot 3 adressen worden toegewezen van kwekers die benaderd kunnen worden om ervan overtuigd te worden hun verantwoordelijkheden op te pakken. Het is daarbij van belang niet alleen naar bacterievuur maar vooral ook verder te kijken. Het gaat om de toekomst en het openhouden van de grenzen.
 • Het opstellen van een zwarte lijst is niet toegestaan, wel is het mogelijk een lijst van ‘nuttige adressen’ samen te stellen.
 • De reden voor niet meedoen is vaak onwetendheid. Het is van belang om de betrokkenen de juiste handvatten te geven om informatie te verspreiden en het belang te kunnen uitdragen en benadrukken. Wellicht kan dit visueel gemaakt worden middels een film.
 • Accountants en banken zouden geïnformeerd moeten worden over de rol die zij kunnen spelen en zouden moeten oppakken bij het bewust maken van hun cliënten van het belang.
 • De bijeenkomsten dienen uitgemeten te worden in de pers.

 
Kort samengevat is het nabellen en overtuigen van anderen actie 1 en het overtuigen van de handel, accountants en de banken van hun taak actie 2, een vervolgbijeenkomst is actie 3.
 
Gemeld werd dat partijen die zich alsnog voor 2015 voor Bufferzone 14b willen opgeven zich niet meer kunnen melden bij NAK-Tuinbouw maar wel bij Treeport. Collectief kan het open gaan van deuren bereikt worden. Een woord van dank was er voor de bestuursleden van GGP die onbezoldigd zijn maar een bij aanstelling bedongen bestuursvergoeding voor 1 persoon, mits de begroting het toelaat, deels beschikbaar stellen aan Treeport om deze collectiviteit op het gebied van Pest Free Area’s te ondersteunen.
 
Aansluitend deed Jan de Vries een oproep om het inzicht van het belang van een Bufferzone te vergroten. Hij sprak vanuit zijn ervaringen bij Boot & Co en de vragen die hij dagelijks tegenkomt bij aanbestedingen en grote projecten. Het is noodzakelijk ons teeltgebied te beschermen. Natuurlijk is dat zonder Bufferzone 14b en zonder Pest Free Area makkelijker. Als wij echter op de lange termijn onze afzetmogelijkheden niet willen verliezen, zullen wij onze afnemers moeten kunnen garanderen dat wij onze planten kweken en leveren vanuit een gebied waar we er alles aan doen om besmettingsgevaar van ziekten te minimaliseren.
Als kwekers niet collectief hierop inzetten zullen grote handelsbedrijven als Boot & Co deze garantie alsnog gaan eisen van hun leveranciers.
 
Na een korte pauze is vanaf half 10 het tweede onderwerp van de avond behandeld, namelijk de voortgang van het BCT. De procedures, vestigers, tijdslijnen, bedrijfsstructuren en de positie van Treeport in dit alles werden kort toegelicht. Vooral werd gekeken naar de mogelijkheden die het voor de business met zich meebrengt. Een oproep werd gedaan om ambassadeur van het BCT proberen te zijn! Klik hier voor een samenvatting van de voortgang van het BCT en de rol en positie van Treeport in dit geheel. Door in te lezen is het gemakkelijker het verhaal uit te dragen.
 
Om half 11 sloot Jolanda het officiële gedeelte van de avond af. Ze bedankte iedereen uit de grond van haar hart voor hun aanwezigheid en vooral voor het feit dat duidelijk is geworden dat de aanwezigen hebben laten zien er collectief voor te willen gaan. Dat geeft eenieder kracht om ideeën uit te voeren en uit te blijven voeren. Degenen die de intentieverklaring nog niet hadden ingeleverd werden opgeroepen dat alsnog te doen en ook anderen daarvan te overtuigen. De beloofde bellijst zal op korte termijn worden toegezonden.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden