Print deze nieuwsbrief
 
Treeportcafé 22 januari 2015

Beste ,

 

Op 22 januari 2015 werd een Treeportcafé georganiseerd voor leden en betrokkenen. Jolanda van Hasselt is inmiddels benoemd tot voorzitter van de ledenraad, die op 15 januari bijeen is geweest. De ledenraad vertegenwoordigen de leden en werken met zowel de werkgroepen als de leden. Tijdens deze avond, die na besluit van de eerste ledenraadbijeenkomst tenminste vijf keer in het jaar georganiseerd wordt, staat één onderwerp centraal, maar worden ook veel andere onderwerpen en opvolgingen besproken. Het hoofdonderwerp tijdens deze avond was het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). De bijeenkomst werd door 44 mensen bezocht. De avond opende met een woord van welkom en een nieuwjaarsrede door Gerard de Baaij.
 
Hoewel 2014 wederom een moeilijk jaar was voor de branche, zijn er ook veel resultaten geboekt. Zo is Treeport vanuit het Majeur Project overgegaan tot een coöperatieve vereniging met in totaal 79 leden en 14 vrienden. Op dit moment zijn 40 mensen actief binnen de vereniging, naar verwachting zal dit aantal oplopen tot 75% van de leden. Door middel van verschillende werkgroepen zetten deze leden zich in om tot een betere en grotere markt te komen, waarin innovatie en vernieuwing van belang zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding. Een bijkomend aspect hiervan is dat leden zich steeds beter bewust worden van de centrale positie die Treeport heeft in de branche en wat de organisatie - door middel van haar leden - kan bereiken.
 
Dit laatste krijgt heel duidelijk vorm in het BCT. Dit project is nu volop in ontwikkeling en naar verwachting zal in 2016 de eerste schop de grond in kunnen.
 
Volop samenwerkingen
Het succes van Treeport is gebaseerd op samenwerking. Samenwerking tussen leden, maar ook samenwerkingen met bijvoorbeeld GrootGroenPlus en een mogelijke samenwerking voor deelname aan IPM 2016. Daarnaast werd melding gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een Wereldidee bij Rabobank De Zuidelijke Baronie. Zij stimuleren maatschappelijke projecten in de dorpen in de regio met geld, kennis, ervaring en faciliteiten, om zo de wereld dichtbij beter te maken. Treeport roept haar leden op om hier over na te denken. Meer informatie is te vinden op de website.
 
Andere actualiteiten zijn, de uitwisseling van informatie met Greenport Nijmegen, de mogelijke aansluiting bij het Van Gogh-jaar, de betrokkenheid van ZLTO West-Brabant bij mogelijke verbeteringen van de kwaliteit van MBO-opleidingen op het gebied van Boomteelt (leden worden opgeroepen zich aan te melden voor overleg) en een actie van Mencia Sanrode om eerstejaars studenten kennis te laten maken met boomteelt.  Boomkwekerij Bömer, meldde zich hiervoor aan. Tot slot werkt Treeport intensief samen met de gemeente en schuift zij aan bij alle bijeenkomsten met betrekking tot het economische beleid en de structuurvisie. Treeport behartigt hierin de belangen van de boomteeltbranche.
 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
Arie de Jong van Van Oers Agro en John Bal van het ZLTO presenteerde tijdens het Treeportcafé een presentatie over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Het gaat hierbij om het beleid van 2015 tot en met 2019. Het is van belang hiervan op de hoogte te zijn, omdat het ook invloed heeft op bepaalde subsidies. Zo zal uiteindelijk vanaf 2019 elke hectare evenveel premie toegekend krijgen, maar is vergroening hierbij wel een eis. De boomteelt heeft hierin weer een vrijstelling: zij hebben - na registratie - recht op vergroeningspremie zonder inspanningsverplichting. Die premie zit op de grond en bij huur kan ervoor gekozen worden die rechten mee te nemen, zoals dit ook geldt voor deelteelt. Officieel gezien is het een verplichte opgave. De oppervlakte staat aangegeven en jaarlijks worden nieuwe luchtfoto’s gemaakt. Het is wel belangrijk een juiste opgave te doen, waak daarbij over randen. Foute opgave kan leiden tot korting en boete. Op blijvende graslanden zit geen premie. Bij opgave zijn de codes van belang en moeten eventuele aanpassingen bij de Kamer van Koophandel en RVO doorgegeven worden. Met een areaal aan volle grond van 2.418 hectare, kan de premie in 2019 oplopen tot 900.000 euro, mits iedereen in 2015 inzet op het aanvragen van de rechten. De volledige presentatie is te vinden op de website van Treeport. Meer informatie hierover kan verkregen worden via:
 

  • de heer John Bal, adviseur Bedrijven Plant ZLTO: 06 212 32 601
  • de heer Arie de Jong, teamleider Van Oers Agro, 076 597 88 00

 
Meer over de Werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding
John Dictus voerde het woord namens de Werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding. Een aantal leden zijn al gevraagd voor deze werkgroep, anderen kunnen zich aanmelden. De groep verdiept zich in mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding, zoals stomen en onkruidbranden. Ze willen dit breder in gaan zetten en zoeken hiervoor leden die dat ook willen. Daarnaast zijn andere ideeën ook welkom. Ook voor schoffelen is een mechanisatie ontwikkelt en deze al worden doorontwikkelt. Wil Huybregts is hier mee bezig en bij interesse kunnen leden zich bij hem melden. Hetzelfde geldt voor compressoren met schoffels en ook het eggen met drie bedden. Er is nog een kennisvoucher te besteden en op korte termijn zal worden uitgezocht hoe deze kan worden ingezet. Telermaat is bezig met onkruidbeheersing middels papier. Deze ontwikkelingen worden opgevolgd. Bij een peiling bleken 7 leden uit de zaal interesse te hebben in proeven met onkruidbeheersing middels stomer of brander. De Werkgroep Mechanische Onkruidbestrijding zal worden omgedoopt tot de Werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing. Leden kunnen inmiddels online een vragenformulier invullen.
 
Punten van aandacht
Een belangrijk voordeel van het Treeportcafé is dat het een gemakkelijke manier is om kennis en informatie uit te wisselen. Zo wees René Dekkers, Food & Agri-team Midden West-Brabant van Rabobank De Zuidelijke Baronie op de sanctiewetgeving waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen als zij zich bezig houden met het verkeer van artikelen en/of gelden in sanctielanden.
 
John Bal informeerde de aanwezigen over het feit dat het T-certificaat wordt vervangen door een tractorrijbewijs voor 16 t/m 18-jarigen. Iedereen met een B-rijbewijs krijgt bij verlenging bovendien automatisch een tractorrijbewijs. Dit geldt in heel Europa en voor iedereen die voor 1 juli 2015 een B-rijbewijs haalt.  Dènis Christianen heeft aangegeven aangesloten te zijn bij brancheclub Cumela voor de loonwerkers. Zij hebben afgelopen week al wat meer uitleg gehad over het trekkerrijbewijs. Een en ander zal worden nagezocht en toegezonden zodat ook de leden van Treeport juist geïnformeerd kunnen worden
 
Tot slot is er extra aandacht voor dak- en gevelgroen. Met name de techniek hierachter is beproefd en er zijn veel innovaties op doorgevoerd. De boomteeltsector is hierbij echter tot nu toe slechts beperkt betrokken geweest. Treeport brengt daar graag verandering in en roept leden op om hierover mee te brainstormen en zich aan te melden.
 
Mededelingen
Voor 3.000 euro kan het premium lidmaatschap van NL Greenlabel behouden worden. De aanwezigen hebben verzocht om deze beslissing door het bestuur te laten nemen.
 
Treeport heeft inmiddels 3/4 van de aandelen van de BV Planty Pot in bezit. De kosten en baten zijn nihil en het is niet de bedoeling om potten te gaan maken of vermarkten. Wel is de kennis nu bewaard gebleven. Voor maart zal een voorstel worden uitgewerkt met daarin een visie en een doel voor deze BV.
 
De werkgroep Masterclass is vanwege een gebrek aan animo niet van de grond gekomen. Nu is besloten om te kijken naar een platform voor jonge ondernemers binnen Treeport, om van daaruit de behoeften te bepalen aan bijvoorbeeld cursussen.
 
Volgende Treeportcafé
Het volgende Treeportcafé wordt georganiseerd op 19 februari 2015. Deze avond zal in het teken staan van de Nederlands-Belgische kennismaking en samenwerking van boomteeltbedrijven en wordt gehouden in Hoogstraten. Voorafgaand aan deze avond vindt een besloten overleg plaats met de participatiehouders, die hiervoor nog apart worden uitgenodigd.
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden