Print deze nieuwsbrief
 
Treeportcafé 11 december 2014

Beste ,

 

Hieronder een samenvatting van het Treeportcafé van 11 december 2014
 
Het onlangs gehouden Treeportcafé werd door 45 mensen bezocht, de uitnodiging was openbaar en aangekondigd in de Zundertse Bode. Er waren zowel leden als niet-leden van Treeport aanwezig. Hoofdonderwerp was Pest Free Areas. Gestart werd met een moment van stilte vanwege het overlijden van en uit respect voor Magda Elst-Bevers.
 
Coöperatie
Daarna werden de aanwezigen bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het afsluiten van het Majeur Project en het opstarten van de activiteiten van de nieuwe coöperatieve vereniging. Bestaande en nieuwe alliantiepartners zullen de komende tijd benaderd worden om hun betrokkenheid te (her)bevestigen.
 
Op 27 november jl. vond een eerste bestuursvergadering van de coöperatie plaats, waarbij Petra Nouws aangaf voor het laatst als bestuurslid aanwezig te zullen zijn. Tijdens het Treeportcafé is Petra daarom op gepaste wijze door Eric Mulders en namens alle leden bedankt voor haar bijdrage in de afgelopen jaren. Uiteraard blijft Petra bij Treeport en de werkgroepen waaronder ‘Internationale Beurzen’ betrokken. Op 22 december a.s. zal de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvinden waarin onder andere een voorstel betreffende de participatiehouders zal worden besproken. De uitslag hiervan zal in januari aan de participatiehouders worden teruggekoppeld, waarna ze bijeen zullen worden geroepen. De eerste vergadering van de ledenraad van de coöperatie zal op 15 januari a.s. plaatsvinden.
 
Werkgroepen
Na de bestuursonderdelen was het tijd om de aanwezigen bij te praten op het gebied van het nieuws en de ontwikkelingen vanuit de werkgroepen t.w.:

  • VICOE: De doelen zijn om de organische reststromen in kaart te brengen, deze terug in de kringloop te brengen en ze geschikt te maken voor de bodem. Fase 1, de inventarisatie, is reeds verwezenlijkt, fase 2, het bedrijfsmodel, is in ontwikkeling om vervolgens door fase 3, de realisatie, te worden opgevolgd. Naast tal van indirecte voordelen zijn de directe belangen voor de boomteeltsector: de benutting van nutriënten in de directe omgeving, een vitaler gewas, een vitale bodem en kostenreductie. Aanmelden voor deelname kan bij René Jochems.
  • Beurzen: Deze werkgroep heeft besloten zich in 2015 te richten op een goede presentatie op de 25e editie van GrootGroenPlus, middels een intensieve samenwerking met alle partijen. Daarnaast gaan ze zich voorbereiden op een collectieve deelname aan IPM in 2016. Het verzoek aan alle leden is om ongeacht aan welke beurs ze deelnemen altijd flyers van Treeport mee te nemen. Deze zijn verkrijgbaar op het kantoor van Treeport. Besproken werd ook het algemene belang van deelname aan buitenlandse beurzen en het bedenken van een collectief beursconcept. Een concept in de vorm van een zogenaamd Treeport Export Marketingprogramma. Achterliggende informatie is als bijlage uitgedeeld onder de aanwezigen en opvraagbaar. Conclusie is dat het belang van de export groot is en door samenwerking met specialisten die ook lid of vriend zijn van Treeport samen kan worden opgepakt om het collectief te dienen. Door dit voor het eerst toe te passen op IPM 2016, zou het concept daarna naar meer buitenlandse beurzen kunnen worden gekopieerd. De leden besloten om de werkgroep de vrijheid te geven om dit concept verder op te pakken en te ontwikkelen. Leden kunnen zich bij Petra Nouws aanmelden. Naast het onderzoeken van de mogelijkheden op IPM 2016 zal de mogelijkheid tot een aansluiting bij BIZZ worden onderzocht. Ook zal gekeken worden naar mogelijke subsidies voor deelname aan buitenlandse beurzen. Alle aanwezigen waren het er over eens dat bij een beursdeelname ook de promotie van het gebied Zundert van groot belang is.
  • Jong geleerd…: Dit project is een initiatief van de gemeente Zundert en betreft een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Het is gericht op groep 8 van de basisschool en de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De aanwezige leden gaven aan hun bedrijfsdeuren open te willen zetten voor dit project.
  • Praktijkleren: Het programma is inmiddels op 10 en 11 december gestart. Er nemen ongeveer 50 boomteeltleerlingen van 3 tot 4 scholen uit Zuid-Nederland aan deel. Diverse leden hebben zich aangemeld en dit traject loopt inmiddels. Leden kunnen zich overigens nog steeds aanmelden om deel te nemen aan dit project.
  • PT-Projecten: Deze aanvragen lopen en zullen automatisch worden opgevolgd. Het project ‘Groen en Welbevinden’ van Anthos, iVerde en de VHG loopt ook. Er is in het totaal 1,5 miljoen beschikbaar. Treeport zal contact zoeken met Leon Smet voor de meest actuele stand van zaken.
  • Boomfeestdag: Hiervoor bestaat nog geen werkgroep. Er is echter vanuit de gemeente de vraag gekomen of er projecten vanuit Treeport zijn die hierop aansluiten. Treeport zal vanuit de leden de gemeente verzoeken om alle plantsoenen weer aan te planten en bijvoorbeeld in ruil voor de heraanplant van 100 plantsoenen, voor 10 plantsoenen materiaal te schenken. Andere genoemde mogelijkheden zijn het leveren van materialen voor het aankleden van een straat of schoolplein. Deze activiteiten kunnen allen, buiten de aankleding van de rondweg, aansluiten op de Boomfeestdagactiviteiten.
  • BCT: Remco van Dessel gaf vanuit deze werkgroep een toelichting op de afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zundert, de intentieverklaringen en de oprichting van de bestuurlijke synergiegroep waarin ook de gemeente Hoogstraten zitting neemt. Dat de diverse partijen meedenken en vooruit kijken blijkt o.a. uit het voorstel om het BCT reeds op de nieuwe bebording langs de snelweg op te nemen. De investeerders en bedrijven die zich zullen vestigen werden kort besproken, net als de lopende subsidieaanvragen. Procedureel heeft Hoogstraten een voorsprong en zal de verdere ontwikkeling van het BCT binnen de gemeente Zundert wel in procedure moeten. Vanuit de provincie is al groen licht gegeven. Begin januari 2015 zal het voorontwerp bestemmingsplan gereed zijn en naar verwachting kan het BCT dan in januari 2016 bestemd zijn. Ook de aanvraag betreffende de Interreg 5 subsidie kan begin januari ingelegd worden. Naar verwachting zal daarvoor in mei 2015 groen licht worden gegeven. Het gevolg daarvan is wel dat het BCT er binnen 3 jaar moet staan. De kansen op toekenning zijn groot. Vanuit het BCT werd tijdens het Treeportcafé een oproep gedaan voor overleg over de aankleding van de openbare ruimte. Hieruit werd gelijk een nieuwe werkgroep geboren waarvoor leden zich kunnen aanmelden bij Jan de Vries. De aankleding/indeling van de etalage met een afmeting van 12 hectare die het BCT zal gaan bieden, kan zo vooraf goed opgepakt worden.

Pest Free Areas
Hoofdonderwerp van de avond was de doorontwikkeling van bufferzones naar Pest Free Areas. Na een korte inleiding door voorzitter Marc Lodders startte de presentatie van NAKtuinbouw omtrent de instandhouding van de bufferzone bacterievuur. Aanwezig namens NAKtuinbouw waren Gerben Mellema, Ron Bleijswijk en Marc de Groof. Zundert valt onder bufferzone 14b. Momenteel zijn er 12 bufferzones in heel Nederland en zullen er na doorontwikkeling tot Europese Pest Free Areas zo’n 5 tot 6 overblijven. Binnenkort kan er gestart worden met een eerste pilot voor een Pest Free Area, momenteel zijn de regels nog in ontwikkeling. De hoofdconclusie van het verhaal, de voorschriften en de regelingen omtrent van de instandhouding van de bufferzone 14b is dat dit collectief opgepakt dient te worden. In het gebied van bufferzone 14b zijn 232 bedrijven gevestigd waarvan er 132 samen 200 hectare aan waardplanten hebben. Op de website van Treeport zal de lijst van NAKtuinbouw worden geplaatst. Hiermee is na te zoeken welke bedrijven in de bufferzone vallen. Financieel bijdragen aan de instandhouding van een bufferzone is voor de betrokken bedrijven niet wettelijk verplicht. Doordat de kosten nu gedragen worden door slechts een deel van de bedrijven en bovendien op bedrijfsniveau worden berekend, kan het voorkomen dat een bedrijf 5k bijdraagt en slechts voor 6k aan waardplanten afzet. Als alle betrokken bedrijven mee zou dragen in de kosten gaat het om slechts een paar honderd euro per bedrijf. Besloten is om voor een artikel/oproep te zorgen dat zowel door Treeport als NAKtuinbouw verspreid kan gaan worden om de bedrijven binnen de bufferzone te wijzen op het belang van collectief instappen en het gezamenlijk dragen van de kosten. Zeker met het oog op de doorontwikkeling naar een Pest Free Area. Afspraak is dat NAKtuinbouw voor 1 februari bericht van Treeport zal ontvangen over de stand van zaken. De aanwezigen waren het erover eens dat de vraag of elk bedrijf met waardplanten mee wil betalen aan de kosten van de instandhouding van bufferzone 14b eigenlijk niet aan de orde zou moeten zijn. De aanwezigen, zowel leden als niet-leden zien het bijdragen in de kosten als een vanzelfsprekendheid om het gebied en de exportpositie en daarmee de toekomst te borgen. Aanvulling per 22-12: Treeport stelt €5.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behoud van de bufferzone. Dit bedrag wordt verdeeld over de leden van Treeport die bijdragen aan het behoud van deze bufferzone
 
Aandachtspunten
De aanwezige niet-leden werden er op gewezen dat het mogelijk was om zich aan te sluiten bij Treeport. Inschrijfformulieren konden worden meegenomen. De aanwezige leden werden er op gewezen dat alle facturen zijn verzonden en werden verzocht om de contributie zo spoedig mogelijk te voldoen. Uiteraard voor zover zij deze nog niet reeds hadden voldaan. De website www.treeport.eu is aangepast op de coöperatieve structuur en nieuwste ontwikkelingen. Er zijn bovendien nog maar drie mailadressen actief. Alle andere adressen en domeinen zijn opgezegd. Treeport zou goed bereikbaar moeten zijn en als leden problemen ondervinden met de bereikbaarheid of aanvullingen hebben, dan worden zij vriendelijk verzocht om dit te melden.
 
Afsluiting
Na de rondvraag is het officiële deel van de bijeenkomst om 22:30 uur afgesloten. Iedereen werd bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en uitgenodigd voor de op de bijeenkomst aansluitende oudejaarsborrel.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden