Print deze nieuwsbrief
 
Samenvatting ALV 23 juni 2016

Bijeenkomst: Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Treeport
Datum: 23 juni 2016
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Locatie: Cultuurcentrum Zundert
Aanwezig: 30 personen (aanwezigheid geregistreerd)
 
Agendapunten:

 1. Welkom en opening
 2. Verslag ALV vergadering 17 december 2015
 3. Mededelingen van de Ledenraad
 4. Mededelingen van de werkgroepen
 5. Financieel verslag 2015
 6. Begroting 2016
 7. Ledenraad verkiezingen
 8. Voortgang Business Centre Treeport
 9. Mededelingen
 10. Sluiting van de vergadering
2. Verslag ALV 17 december 2015
Verslag van ALV van 17 december is meegestuurd met de agenda en uitnodiging. Er worden verder geen vragen over gesteld. De ALV accordeert het verslag.

3. Mededelingen van de Ledenraad
Het volgende hebben we met elkaar gedaan de afgelopen periode tijdens de diverse Treeportcafés:
 • Assortiment: waarbij een architect, een hovenier en iemand vanuit bosbouw heeft gesproken.
 • Biodiversiteit; belang van gezonde bodem en de Rabobank heeft de leden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.
 • Brabantse Milieu Federatie heeft gesproken tijdens een TP-café, alsook René Jochems over het project Vicoe.
 • Treeportal: voor communicatie tussen kweker en handelaar, een online database die is ontwikkeld door TSD. Ook is weer het belang van Pest Free Areas besproken.
 • Speeddaten: wordt zeker herhaald i.v.m. succes van deze keer. Tijdens dit TP-café heeft ook René Rijken gesproken over het Schoon Water Project, met als conclusie: we doen het goed! En we moeten ons blijven inzetten om het nog beter te doen.
 • Excursie PCS België: zeer gastvrij ontvangen, veel gezien. Hier ligt toekomst om gemeenschappelijk op te trekken.
Achter de schermen wordt er ook gewerkt aan en met de politiek:
 • VVD Europarlementariër Jan Huitinga is bij Treeport en op het bedrijf van Frank Roelands op bezoek geweest.
 • PvdA 2e kamerlid Henk Leenders is op bezoek geweest bij boomkwekerij Hergo.
 • Gemeente Zundert heeft een thema-avond georganiseerd genaamd ondernemen in Zundert. Jolanda van Hasselt en Jan de Vries hebben de coöperatie vertegenwoordigd.
 • De Commissaris van de Koning is op het bedrijf van Marc Lodders geweest. Daar stond ook de maquette van het BCT. Er is ruim de tijd genomen om hem te informeren over het BCT en de plannen.
De Ledenraad vestigt de aandacht op het feit dat de leden de beste ambassadeurs zijn voor het werven van nieuwe leden. Op dit moment heeft Treeport 90 leden, waarvan 20 vrienden en 70 leden; 52 daarvan komen uit de boomteelt en 38 uit overige sectoren.
 
Als we het hebben over de toekomst van Treeport dan praten we zeker ook over scholing, je bedrijf openstellen voor studenten, praktijklessen. Ook dat heeft afgelopen jaar plaatsgevonden.
 
Om elkaar zo goed mogelijk te blijven informeren vindt er voorafgaand aan de Treeportcafés overleg plaats met de voorzitters van de werkgroepen en twee keer per jaar is er een combinatievergadering Ledenraad en Bestuur. Verder is de Ledenraad ook aan de slag met een strategisch plan; essentieel voor de vereniging: waar gaan we met elkaar naar toe? Het vervolg en het verder ontwikkelen van dit strategische plan zal met de herziene Ledenraad opgepakt worden.
 
Er is actieve werving gedaan door de Ledenraad en ook door het Bestuur. Verwachting en doel is dat eind dit jaar Treeport weer 100 leden heeft. Hoe meer leden, des te meer draagvlak, des te meer we samen voor elkaar kunnen krijgen.
 
4. Mededelingen van de werkgroepen
 1. WG Samenwerking kweker – handelaar: als werkgroep hebben zij nu 3 onderwerpen waar aan gewerkt wordt:
  1. Serious Game: door met elkaar van rol te wisselen, krijg je verbinding met elkaar en inzicht in elkaars functies. Over een paar weken zal een uitnodiging voor het nogmaals spelen van het rollenspel verstuurd worden.
  2. Treeportal: er wordt gewerkt aan meer functionaliteit, zo is bv. een zoekfilter toegevoegd aan de webpagina. En er wordt een koppeling gemaakt tussen GrootGroenPlus en Treeportal.
  3. Assortiment: deze subgroep start nu op; zij gaan inventariseren, beoordelen en dan een selectie maken waar mee gewerkt gaat worden.
 2. Werkgroep Beurzen: momenteel 33 deelnemers aan GrootGroenPlan. Het collectief staat aan het begin van de blauwe route. De etalagestands zullen worden geplaatst en ingericht met de favorieten van de leden. Het Prinsentuin College zal de inrichting verzorgen. De wens is om ook een folder met het thema: 'My Favourite Plant!' uit te geven. Er zal geen Treeport Garden zijn maar wellicht een andere vorm van samenwerking in de aankleding.
 3. Bufferzones: brief is rondgestuurd met daarin de uitleg van het Treeport Collectief. Treeport neemt in feite de rol van de Raad van Boomkwekerij over binnen Bufferzone 14b. Voor het hele gebied bedragen de inspectiekosten € 35.000,-. Door een beroep te doen op de collectiviteit in de regio kunnen deze kosten gedeeld worden. De overeenkomsten die nu getekend worden kennen een stilzwijgende verlenging. Het idee wordt geopperd om een oproep te doen via bv. De Bode, maak in ieder geval gebruik van een ander communicatiemiddel. Treeportleden krijgen korting bij deelname, dit is het voordeel omdat je lid bent en ook omdat er meer administratie vereist is bij niet-leden van TP.
 4. Onderwijs: zowel bij Treeport als bij Prinsentuin College hebben er wisselingen plaatsgevonden qua bemensing. De samenwerking is inmiddels weer opgepakt, er heeft een gastles (Telermaat) plaatsgevonden en een tweetal praktijklessen (Jean- Pierre van der Peijl en Didier Hermans). Volgend jaar wordt er weer gezocht naar een variatie in bedrijven om deze praktijklessen te houden.
 5. Regiopromotie: er komen diverse vragen/verzoeken binnen vanuit de regio, zoals de vraag naar planten bij het corso en de vraag betreffende de aanleg van de rotondes.
 6. Agrobiodiversiteit: proberen om zo min mogelijk in de natuur in te grijpen met behulp van de natuur, dat is het streven. Vanuit BeeDeals is er een zaaimengsel geschonken welke natuurlijke vijanden stimuleert om te komen. Hier hebben zich 8 kwekers voor gemeld. De gemeente Zundert doet ook mee, diverse locaties binnen de gemeente worden ingezaaid. En de bij Meet & Green (7 juli) zullen we er ook aandacht aan besteden.
 7. Werkgroep Mechanische Onkruidbeheersing: vanuit PvdA 2e kamerlid Henk Leenders op bezoek geweest, samen met lokale PvdA man Ruud van Doornum bij Boomkwekerij Hergo. Diverse machines zijn gedemonstreerd onder veel interesse. De werkgroep is op excursie geweest naar een biologisch akkerbouwbedrijf, daar is nog veel van te leren. Tijdens Meet & Green zullen er ook diverse machines gedemonstreerd worden. Resultaten worden besproken van diverse technieken; branden, plastic leggen.
 
5. Financieel verslag 2015
Exploitatie 2015:
Opbrengsten € 108.000, komt uit contributies en subsidies.
Kosten € 109.000, bestaat uit huur kantoor, administratie, inhuur diensten en afschrijving.
Verlies van € 326.
 
De Coöperatieve Vereniging stop € 0 in BCT. BCT heeft wel bijgedragen in exploitatie van de Vereniging. Gelden om BCT tot ontwikkeling te brengen van investeerders zijn voornamelijk gebaseerd op het argument dat de sector zelf achter het BCT staat. Dat wordt beloond in een stukje financiering richting de Vereniging.
 
Bij de opbrengstenverdeling is er een uitsplitsing gemaakt; 58% wordt besteed aan leden.
 
De Coöperatieve Vereniging is verplicht om publicatiestukken te maken, welke gecontroleerd en vastgesteld zijn door het Bestuur. De jaarstukken komen met een verklaring van de accountant. De vaststelling daarvan is een taak van het Bestuur en niet van de ALV.Het bestuur heeft besloten om deze stukken niet op de website te plaatsen, ze zijn wel op te vragen.
 
Begroting 2016:
Inkomsten € 118.000, contributies, projecten, BCT, inkomsten derden.
Uitgaven € 116.000, huur kantoor goedkoper, uitgaven arbeid, uren BCT, leden en projecten.
Positief resultaat € 2.000, is het streven, wel constant in proces/beweging.
 • Gebaseerd op huidige ledenaantal.
 • Dit is de begroting van Coöperatieve Vereniging Treeport. BCT heeft eigen begroting.
 • Veel minder externe uren dan in 2015: in Majeure Project zijn er veel meer uren ingestopt in vergelijking met de begroting van nu.
7. Ledenraadverkiezingen
Iedereen die zich verkiesbaar stelt en aanwezig is, stelt zichzelf voor. Vervolgens mogen alle leden middels een stemformulier anoniem aangeven of ze iemand niet in de Ledenraad willen. De stemformulieren gaan naar het bestuur, zij zullen hun bevindingen melden aan de Ledenraad. Frank Roelands heeft besloten te stoppen als lid van de Ledenraad. Hij wordt door het Bestuur, de Ledenraad en leden bedankt voor al zijn inzet voor de Coöperatieve Vereniging.
 
8. Voortgang Business Centre Treeport
Het BCT bestaat uit 2 ontwikkelingen: gebiedsontwikkeling in Nederland en revitalisering in België. De ontwikkelaar van het BCT is de TP BCT Partners BV met als enig aandeelhouder de Coöperatieve Vereniging Treeport. De ontwikkeling in Nederland gaat in samenwerking met gemeente Zundert, in België met gemeente Hoogstraten. In Nederland zijn er 3 hoofdthema’s aan de orde: het bestemmingsplan, uitgifte van kavels en bedrijfsvestiging en de financiering. Qua vastgoedontwikkeling praten we over het E&E gebouw, Treehub (logistiek en handel), bedrijfsverzamelgebouwen en locatie 4 (4 ha in Nederland en 2 ha in België). We hebben 25 serieuze partijen die in afwachting zijn van de definitieve bestemming.
 
Nu is het een spannend moment i.v.m. de financiering, het bestemmingsplan is bijna klaar en de vestigers staan klaar. Het is belangrijk om de puzzel te leggen om te kunnen gaan realiseren. Publiek/private samenwerking om het tot ontwikkeling kunnen brengen van het BCT. Vragen vanuit de zaal:
 • Is er al duidelijkheid over wanneer er gestart wordt? Dit is afhankelijk van een aantal factoren, planologie, meerdere partijen zijn hiervoor nodig. Uitspraak kan niet gedaan worden.
 • Waar komt het E&E? Dit komt op Nederlands grondgebied op de punt waar NL en BE elkaar raken. Bij de geïnteresseerde partijen zit ook een handelsbedrijf.
 • Hoe zit het qua belastingwetgeving met vestiging in Nederland of België? Dan is er sprake van een duidelijke grens en verschil in vestigingsland.
 • BCT is grensoverschrijdend, uniek in Europa, komen we in aanmerking voor subsidies? Deze Europese subsidie (Interreg) wordt aangevraagd. Er zijn 2 thema’s binnen Interreg: kennisoverdracht en arbeid. De Commissaris van de Koning heeft tijdens zijn bezoek zelf aangegeven waar BCT kan kijken voor subsidiegelden.
Er volgt een artikel in de ondernemerskrant van De Bode.
 
9. Mededelingen
Treeportcafé zal een andere invulling gaan krijgen. We zullen deze zomer starten om bij elkaar op het bedrijf te gaan kijken, de zogenaamde ‘tuindagen’. In juli zullen er 2 avonden zijn, in augustus geen en in september 1 avond. Besproken wordt dat een maandag en dinsdagavond hiervoor niet de beste avonden zijn. Aangegeven wordt dat je hier heel veel van kunt leren.
 
Rondvraag
 • Melden bij John Dictus als je gaat uitproberen op gebied van zaaibedden.
 • Gemeld wordt dat bij een informatieavond van de Rabobank de schoffelgroep ook aan de orde is geweest.
 • Bestuur stelt aan de orde dat ook zij behoefte hebben aan vernieuwing en/of uitbreiding.

10.  Sluiting van de vergadering
Marc bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden