Print deze nieuwsbrief
 
HERINNERING: inschrijven Bufferzone; voor wie dit nog niet heeft gedaan
logo-treeportCoöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o. U.A.
Bredaseweg 7
4881 DC Zundert
Tel: 076-5995000
e-mail: info@treeport.eu
 

Zundert, 23 mei 2016.
Betreft:  Uitvoering regeling Bufferzones Bacterievuur 2016 in zone 14b, Zundert.
 
 
Beste collega boomkweker in Bufferzone 14b,
 
Begin 2016 hebben vertegenwoordigers van de Raad voor de Boomkwekerij en vertegenwoordigers van een drietal zones (Boskoop (8), Opheusden (10) en Zundert (14b))  en de Naktuinbouw uitvoerig gesproken en afspraken gemaakt over de regeling Bufferzones Bacterievuur 2016 en de uitvoering daarvan. Alle partijen hebben afgesproken om voor 2016 per zone als collectief deel te nemen aan de regeling. Bedrijven kunnen deelnemen via het collectief.
 
De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. vertegenwoordigd de boomteeltbedrijven in bufferzone 14 b en zal uitvoering geven aan de collectieve deelname en draagt zorg voor de betaling van de algemene en inspectiekosten in de zone aan Naktuinbouw.
 
Namens het bestuur en de ledenraad van Treeport ontvangt u deze brief met het uitdrukkelijke verzoek deel te nemen in het collectief en bijgevoegd opgaveformulier in te vullen en te ondertekenen. Mocht u geen waardplanten hebben, dan verzoeken wij u toch om deel te nemen aan de regeling om de lasten gemeenschappelijk te dragen en te delen. Het is immers in ieders belang dat de zone ziektevrij blijft, waardoor alle teelten en handel zonder beperkingen voortgezet kunnen worden en dus iedereen vrij kan handelen met alle producten.
 
Treeport zal na uw bevestiging van deelname zorg dragen voor de administratieve afhandeling en melding bij Naktuinbouw. Inspectiekosten op de percelen met bacterievuurwaardplanten van de bedrijven en de kosten voor latente bemonstering komen, zoals altijd al het geval is, voor rekening van de individuele bedrijven waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Naktuinbouw zal hier zorg voor dragen.
 
Wij verzoeken u het ingevulde formulier voor 1 juni 2016 op te sturen naar de
Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.
tav administratie Bufferzones
Bredaseweg 7
4881 DC Zundert.
 
            Mailen van het ingevulde en ondertekende formulier (scan) kan ook:
            info@treeport.eu
 
 Mochten wij per 15 juni uw opgave nog niet ontvangen hebben dan zal de heer John Frijters u namens Treeport een persoonlijk bezoek brengen om het ingevulde formulier op te halen. Wij hopen en verwachten dat dit niet nodig zal zijn en dat u uw deelname aan de regeling Bufferzones Bacterievuur 2016 per post zult bevestigen.
 
De kosten van uw deelname zijn als volgt opgebouwd:

  • Vaste kosten per deelnemer (al dan geen waardplanten): € 245,00
  • Werkelijk gemaakte inspectiekosten in de groene ruimte (buiten de kwekerijen) worden per deelnemer over de opgegeven oppervlakte waardplanten naar rato verdeeld (plm. € 2,50/are, afhankelijk van de totaalopgave)
  • Leden van Treeport ontvangen een korting van € 45,00 per deelnemer.

Treeport zal op basis van de opgegeven oppervlakte waardplanten de inspectiekosten verdeling berekenen. Daarmee kunnen we de facturen per bedrijf opstellen.
U ontvangt na 15 juli 2016 een gespecificeerde factuur van Treeport die voor 1 september 2016 betaald dient te zijn.
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat (info@treeport.eu of 076 5995000) of met een van onze betrokken bestuurders en/of ledenraad leden (Marc Lodders, Eric Mulders, Jolanda van Hasselt, Jan de Vries, Fons van Wezel, Frank Roelands. De contactgegevens zijn vermeld op onze website www.treeport.eu)
 
 
 
Namens
Bestuur en ledenraad van Treeport,

Gerard de Baaij 
Manager Coöperatieve Vereniging Treeport U.A.
gerard@treeport.eu
06 53 39 16 51

Nog even dit.
 
In 2015 heeft Treeport veel aandacht besteed aan de Bufferzones en het beroep op elkaar om gemeenschappelijk met alle boomkwekers in de bufferzone 14b de verantwoordelijkheid te nemen. Dat heeft geleid tot een bijna 100 % dekking van alle boomkwekers die lid zijn van Treeport en een lijst van circa 40 bedrijven (geen Treeport lid) die een intentieverklaring hebben ondertekend om deze verantwoordelijkheid te nemen.
In 2015 waren er derhalve ruim 90 bedrijven in zone 14b die hebben deelgenomen aan de regeling. Ook veel bedrijven die geen waardplanten telen hebben vanuit het gemeenschappelijke belang en vanuit de collegialiteit deelgenomen. Daar zijn wij als Treeport blij mee en danken de bedrijven die zich in 2015 hebben ingezet om deel te nemen aan de regeling Bufferzones Bacterievuur. Door de bufferzone blijft de infectiedruk in het hele gebied laag en daarmee blijft het imago van de regio Zundert voor gezond en vitaal uitgangsmateriaal sterk.
 
 
We zullen in 2016 wederom ons gemeenschappelijk moeten inzetten. Er zijn nog (te) veel bedrijven in zone 14b die niet participeren. Wij hopen en verwachten dat de (nog) niet deelnemers zich dit jaar willen aanmelden en zullen deelnemen aan de collectieve regeling. De verantwoordelijkheden kunnen we delen met elkaar. Per saldo worden de kosten verdeeld en per bedrijf niet te groot. Ieder bedrijf (met of zonder waardplanten) draagt daarmee bij aan het kunnen blijven telen en handelen van onze producten. Dus doe mee!
 


Overeenkomst:
Deelname Regeling Bufferzones Bacterievuur
Zone 14b, Zundert
Collectief Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.
 
 
 
 
Hiermee verklaart:
 
Bedrijfsnaam              : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam:                         : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postadres                    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email adres                 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon nummer      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
deel te nemen aan de Regeling Bufferzones Bacterievuur Zone 14b, Zundert
 
De oppervlakte waardplanten in 2016 (bacterievuur) bedraagt: . . . . . . . . . . . . . . . . .  are
 
 
Deze overeenkomst geldt voor het jaar 2016 en zal ieder jaar stilzwijgend verlengd worden. Jaarlijks zullen de bedragen voor deelname worden aangepast naar de actuele situatie. De deelnamekosten worden jaarlijks voor 1 september in rekening worden gebracht.
 
 
Voor akkoord:
 
 
Handtekening :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Plaats:                          : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Datum:            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 

Gelieve in te vullen en te retourneren. Zie adres hierboven. Mailen kan uiteraard ook!
 

 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden