Print deze nieuwsbrief
 
Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren heeft per 1 januari 2014 de Afdrachtvermindering Onderwijs vervangen en heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Subsidievoorwaarden

 • Erkenning leerbedrijf (vmbo/mbo) of door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio’s);
 • Op basis van geldige (praktijkleer) overeenkomst;
 • Diplomagerichte beroepsopleidingen die opgenomen zijn in het Crebo- of CROHO- register;
 • Voor mbo: 200 begeleide onderwijsuren (uren-norm) en tenminste 610 klokuren praktijkvorming. Voor vmbo: praktijkgedeelte 3e en 4e leerjaar bedraagt min. 640, max. 1280 klokuren.
Doelgroepen
 • Vmbo: leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo. Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
 • Mbo: deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat (incl. bvp-periode).
 • Hbo: studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen. Hierbij vallen de codes van de opleiding in de CROHO-onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
 1. Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
 2. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is gesloten tussen die organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt.
 3. Als technologisch ontwerpers in opleiding (toio) bij het 2e deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.
Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het aantal weken dat een leerling, deelnemer of student begeleiding krijgt. De opleidingsperiode kan daarmee verschillen van het aantal weken begeleiding (bijvoorbeeld bij ziekte, vorstverlet of andere afwezigheid van student). De subsidie wordt slechts verstrekt voor de nominale duur van de opleiding.
Het maximum bedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt €2.700 (40 weken vmbo, mbo en 42 weken hbo). Het subsidiebedrag voor een werkgever (of opleidingsbedrijf) per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie.

Administratieve vereisten

Per deelnemer beschikt de werkgever over de volgende stukken in de administratie:
 • een getekende (praktijkleer)overeenkomst. De overeenkomst dient getekend te zijn voor aanvang van het praktijkvormingstraject, zodat alle partijen weten wat tijdens de praktijkvorming van elkaar verwacht mag worden. Onderwijsinstellingen dienen een nieuwe overeenkomst te verstrekken wanneer bijvoorbeeld de Crebo of CROHO code gewijzigd is of wanneer de periode van praktijkbegeleiding wijzigt;
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
 • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-) werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks-, beoordeling,- en evaluatieverslagen.
De werkgever heeft een bewaarplicht van de relevante documenten tot 5 jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Aanvragen

De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf ingediend.
 • VMBO en MBO: 1 september 2015 – 31 juli 2016
 • HBO: 1 september 2015 – 31 augustus 2016
 • Promovendi / toio’s: 1 september 2015 – 31 augustus 2016

Het tijdvak voor indiening is van 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016. Uiterlijk 15 december 2016 wordt er uitbetaald aan de werkgever. Indiening vindt digitaal plaats via e-loket (eHerkenningmiddel betrouwbaarheidsniveau 1). Intermediairs kunnen aanvragen via een machtiging.

Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden.

U kunt bij vragen altijd contact opnemen met uw eigen adviseur!

 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden