Print deze nieuwsbrief
 
Samenvatting Treeportcafé 19-01-2016

Beste ,

 

Op 19 januari 2016 vond het Treeportcafé Duurzaamheid in bodem & gewas plaats in het CCZ te Zundert. De avond begon om 19:30 uur met koffie/thee en werd bijgewoond door 32 mensen. Jolanda van Hasselt opende de bijeenkomst om 20:00 uur en riep de leden op zich thuis te voelen in een veilige omgeving en alles bespreekbaar te maken. Zeg wat je doet en laat dat zien door te doen wat je zegt.
 
GEZONDE BODEM
René Jochems van Groeibalans gaf de aanwezigen uitleg over een gezonde bodem. Hij wees er daarbij op dat het niet alleen een kwestie is van opbouwen, maar ook van bijhouden. Klik hier voor de PP-presentatie van René. René's stelling dat een gezonde bodem kan leiden tot kostprijsverlaging lijkt tegenstrijdig te zijn, maar klopt wel. Een gezonde bodem staat los van techniek en raakt op meerdere vlakken de kostprijs. Bovendien kunnen de kosten over meerdere jaren afgeschreven worden. De grond werkt door en dat is iets dat vaak vergeten wordt. Bodemscans zijn een hulpmiddel om tot een gezonde bodem te komen. Daarop zie je de activiteit, je ziet niet wat, maar ook dat kan verder uitgezocht worden zodat het biologische component in beeld komt. Een levende bodem dient altijd bedekt te worden. Dit kan door een afzonderlijke bedekking bijvoorbeeld met mulch (denk aan voldoende voorraad) of door een begroeiing. Het is echter wel noodzakelijk en iets dat men vaak vergeet. Er bestaan vier soorten wormen. Wormen in de grond zijn een goed teken, zolang niet één soort overheerst. Meer informatie kan altijd bij Groeibalans verkregen worden.
 
GEZONDE GEWASSEN
Na René was het de beurt aan Piet Rombouts van de Brabantse Milieu Federatie (klik hier voor de PP-presentatie van Piet) om een toelichting te geven op gezonde gewassen en marktmechanismen. De presentatie begon met de verwijzing naar een krantenartikel waarin goede bacteriën de bodyguards van de grond worden genoemd. Klik hier voor het desbetreffende krantenartikel. De zaal is het erover eens dat biologische planten goed zijn, maar dat ze haast niet te slijten zijn. Een concept zoals van biosla zou de verkoop helpen, maar dat is voor boomkwekers niet zo eenvoudig. Er bestaat ook een wirwar aan certificaten. Volgens Piet is het zo dat ook de markt verschillende certificaten vraagt, maar is het een goed idee dat bestaande keurmerken elkaar ook erkennen. Een samenvoeging van biologisch en regionaal kan eveneens meer kracht geven. Zuinig zijn op de bodem is belangrijk. Als de regio daarvoor en voor de bijbehorende kwaliteit garant staat (soort eigen keurmerk), dan zal dat ook bijdragen aan de opbrengst. Piet deed aan Treeport de oproep om meer bekendheid te geven aan hun initiatieven. Het was niet bekend wat Treeport doet, maar na deze avond weet Piet meer van het lopende project biodiversiteit en biedt aan om daar namens de BMF aandacht aan te besteden en zo mogelijk de pers te bereiken. Een vervolgcafé over biodiversiteit behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.
 
FABB (FUNCTIONELE AGROBIODIVERSTITEIT IN DE BOOMTEELT)
Vanuit de werkgroep Biodiversiteit werden de eerste voortgangsberichten op het gebied van het onderzoek naar functionele biodiversiteit met de aanwezigen gedeeld. Er zijn een aantal enquêtes ingevuld en inmiddels acht interviews gehouden. Allen hebben een positieve grondhouding t.a.v. van FABB. Ze zijn gedreven door strategie om los te komen van gewasbeschermingsmiddelen en staan positief ten opzichte van het invoeren van FABB in de bedrijfsvoering. Eerste algemene tips uit het onderzoek zijn; versterk de plant, verbeter de bodem, spuit natuurlijke vijanden niet dood, werk met schadedrempels voor akkerkruiden en werk aan biotoopverbetering voor FABB. Daarnaast is het aan te bevelen om een studiegroep te starten, proeven te gaan doen, van elkaar te leren en een lobby met gemeente en buren te starten. Werk vooral aan kennisvergroting omtrent de herkenning van natuurlijke vijanden en ontwikkel een FABB-ondersteunend bloemenmengsel, specifiek voor de boomteelt. De onderzoekers zullen nog een bijeenkomst organiseren voor de geïnterviewden en komen nog met een rapport voor algemene toelichting aan Treeport.
 
BANCAIRE SECTOR
Vervolgens was namens de Rabobank René Dekkers aanwezig om de veranderingen in de bancaire sector samen te vatten en toe te lichten. De wetgeving, dienstverlening, ervaringen en verbeteringen kwamen aan de orde. Klik hier voor de PP-presentatie en film van de Rabobank. De boomkwekerijsector is een winstgevend onderdeel bij de bank. Besparingen en vertrek van personeel zullen vooral plaatsvinden op HRM-gebied en bij ondersteunende functies. De bank was doorgeslagen in regels, controles en procedures, dat is nu teruggebracht. Food & Agri-kennis en feeling met de klant en markt zullen door de wijzigingen niet verloren gaan. De bank stelt hun vertegenwoordigers geen verkooptargets. Het is niet de bedoeling diensten of producten te slijten die de klant niet nodig heeft. De Rabobank zal één grote organisatie worden maar dezelfde gezichten blijven zichtbaar in de markt. Klanten zijn verschoven onder de accountmanagers en er zal wel meer digitaal gaan plaatsvinden, zoals bepaalde aanvragen. Een aantal kantoren zullen worden afgestoten en de blijvende kantoren zullen optimaal worden benut. De lokale ledenraden blijven bestaan. Financiering is nog gelijk aan vijf jaar geleden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van financiering, waardoor regels niet altijd duidelijk zijn. De markt ontwikkelt zich dus, maar de Rabobank ziet dit niet als bedreiging.
 
SAMEN INVESTEREN
Na de gastpresentaties was het tijd om over te schakelen naar de zaken die intern bij Treeport spelen. In navolging op de ALV met het thema: “Samen investeren” werd de actuele stand van aansluitingen gegeven. Momenteel zijn er 90 aansluitingen waarvan 60% groen. Allen worden weergegeven op de website. Het is een daling van 10%. Hoewel ledenverloop normaal is, is toch bij iedereen navraag gedaan. Alle leden zijn even belangrijk en het is wenselijk dat Treeport als warm nest ervaren wordt. Uiteraard geldt dit ook voor niet-leden en vertrekkende leden; de deur blijft altijd open. Leden werden opgeroepen om mee te werken aan de kracht van Treeport en deze verder mee uit te bouwen. Opvallend is dat er nog maar weinig containertelers lid zijn. Misschien is het een idee een raadslid aan te stellen uit die sector of speciale activiteiten te starten die op hen gericht zijn. Het verzoek is om contact met elkaar en de regio te houden. Treeport mag niet te bescheiden meer zijn, moet naar buiten treden, PR mag ingezet worden en de regiopromotie mag vergroot worden. Leden zijn de beste ambassadeurs voor de vereniging. Als hulpmiddel komt er een wervingsboekje van 40 bladzijden dat als handvat kan dienen. Gasten mogen mee naar bijeenkomsten en overleg, zeker als het helpt om te overtuigen, een positief visitekaartje af te geven of aansluiting te krijgen.
 
Treeport is een actieve groep met veel ambitie. Het is soms misschien te veel maar het is belangrijk om feeling te houden met leden en niet-leden. Er is veel kennis, ook bij de leden die niet groen zijn. Wellicht gaan de thema-avonden bijdragen aan een bredere uitdraging. De grootste kans om leden en niet-leden te bereiken is door te werken aan de afzet. Uiteindelijk gaat het om de centen. De leden worden verzocht hier over na te denken.
 
TREEPORTAL
Gert Koster van TSD gaf een korte toelichting op de plannen rondom het inschakelen van de Treeportal. Het idee dat voort is gekomen uit de werkgroep Communicatie Kweker-Handelaar. De leden kunnen inloggen en zien het aanbod, dit als onderdeel van TreeCommerce. Alle producten kunnen zo in de etalage gezet worden en de afzet kan worden gestimuleerd. Hierdoor zal de bodem van de vereniging zelf worden geactiveerd. In een volgend Treeportcafé zullen de meer praktische zaken zoals de werking, uitgebreid worden toegelicht. Ook zal er hulp worden geboden bij het uploaden van de gegevens van de kwekers. Vermelding van plantenpaspoort en cliënt-export zijn eveneens mogelijk.
 
Alvorens Jolanda de avond met een woord van dank om 23:00 uur afsloot, kwamen nog een aantal algemene onderwerpen aan bod. Anthos werkt inmiddels samen met de Raad van de Boomkwekerij aan een dashboard om inzicht te krijgen in de markt. Op korte termijn zal ook Treeport een verzoek ontvangen om mee te werken aan de invulling daarvan. David Bömer heeft namens de Van Goghloop verzocht of een nieuwe loop van 21 km over de kwekerijen in Zundert mag lopen. Dit is zeker mogelijk en Gerard zal namens Treeport in gesprek gaan hierover.
 
Tijdens de afsluiting werden de jaarkalenders van Treeport uitgedeeld. Voor hen die ze gemist hebben; ook bij een volgend Treeportcafé kunnen ze worden meegenomen.
 

Bekijk deze nieuwsbrief online    -    Afmelden