Werkgroep Scholing, Innovatie en MVO

Doelstelling van de werkgroep:

 

Het verbeteren van de instroom van arbeidskrachten in de sector. Daarnaast het bevorderen van praktisch onderzoek op het gebied van innovatie van duurzame en maatschappelijk verantwoorde productie en het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Activiteiten:

 • Het organiseren van opleidingen, cursussen en kennisbijeenkomsten om ondernemers en hun (toekomstige) medewerkers bij te scholen;
 • In samenwerking met het ROC, HAS Den Bosch, ZLTO en UWV het verder ontwikkelen van groene opleidingen, waardoor de instroom in de sector wordt bevorderd;
 • In samenwerking met het ROC en HAS Den Bosch het uitwisselen van kennis met Marokko;
 • Stimuleren en ondersteunen van innovatieve en duurzame projecten;
 • Het uitwerken van plannen om nieuwe afzetmarkten aan te boren;
 • Promoten en ondersteunen van maatschappelijk verantwoord ondernemen door samen met de provincie, het waterschap en Brabantse Milieu Federatie (BMF) een gezamenlijk actieplan te ontwikkelen en tot uitvoer brengen, met als speerpunt hierbij: schoon water.

Leden:

 • Eric Mulders, werkgroepvoorzitter (wv) (Mulders Rosa & Acers)
 • Vicky Clarijs (Treeport)
 • René Jochems (Groeibalans)
 • Dirand van Wijk (Cultus Agro Advies B.V.)
 • Marcel van Dongen (Rabobank de Zuidelijke Baronie)
 • Helma Hoff (ZLTO)
 • Corné Bastiaansen (BASRIJS B.V.)
 • Remco Beekers (Prinsentuin College)
 • Marcel van der Meulen (Boomkwekerij Richard de Bie B.V.)
 • Niels Dictus (Tenax Tree-Plugs & Seeds)
 • Peter Christianen (Boomkwekerij Gebr. Christianen)
 • Adrie Geerts (provincie Noord-Brabant)

Hieronder een overzicht van de projecten:

 
8 apr 2013
 
01-01-2012
 
31-12-2012
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald,vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Het doorvoeren van verbetering op het gebied van duurzaamheid op zoveel mogelijk boomkwekerijen.

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

Het ontwikkelen van een digitaal duurzaamheidsmodel (3P’s) onder de naam duurzaamheidsscan 'Groen is leven'. Deze scan is te benaderen via de website www.groenisleven.nl.

 

Er zijn 60 scans uitgevoerd. Hiervan zal een rapportage gemaakt worden waaruit algemene resultaten komen. Ook zullen er Tips & Trucs gecommuniceerd worden.

 

Opmerkingen:
 

Het streven is dat op 15 oktober 2012 er 60 scans zijn uitgevoerd.

8 apr 2013
 
01-07-2011
 
31-03-2012
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Informeren van boomkwekers in het werkgebied van Treeport over actuele duurzame (= MVO) en/of innovatieve ontwikkelingen binnen de sector. Informatie-overdracht d.m.v. het organiseren van een laagdrempelige beurs (geen entree; in Zundert).

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

Beurs ‘Duurzame Innovatiedag 2012’ is inmiddels georganiseerd op 7 maart jl. Circa 45 standhouders. Bezoekersaantal: circa 350.

 

Positieve persartikelen in o.a. De Boomkwekerij en de Zundertse Bode.

 

Opmerkingen:
 

Het project is afgerond. Vervolg in 2013.

8 apr 2013
 
01-06-2012
 
01-03-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Afvoeren van overbodige middelen of verboden gewasbeschermingsmiddelen bij boomtelers en voormalig boomtelers, zodat deze onbedoeld of bedoeld niet meer gebruikt kunnen worden.

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

In het voorjaar van 2013 gaat dit project van start.

 

Opmerkingen:
 

Wordt nader uitgewerkt samen met Waterschap Brabantse Delta.

8 apr 2013
 
01-10-2010
 
31-12-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 
 • Onderzoek naar de marktkansen in Marokko voor de afzet van boomkwekerijproducten uit de regio Zundert.
 • Kennisuitwisseling (in samenwerking met Prinsentuin-IPSM).
 • Tegengaan verwoestijning (in samenwerking met Groasis waterbox).
 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 
 • Netwerk aangeboord in Marokko.
 • Oriënterend werkbezoek gebracht met circa 20 kwekers en toeleveranciers in december 2010.
 • Delegaties uit Marokko ontvangen (kwekers, handelaren, ministerie, onderwijs) in de periode oktober 2010-heden.
 • Planten en materialen ter beschikking gesteld in november 2011 ten behoeve van proeven bij school IPSM in Mohammedia, Marokko.
 • Werkafspraken gemaakt met Prinsentuin College Breda over begeleiden proeven bij IPSM in Marokko.
 

Opmerkingen:
 

Onderzoeken mogelijkheden productie en handel in en naar Marokko in 2012-2013.

8 apr 2013
 
19-06-2012
 
30-06-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Vermindering emissie van herbiciden naar het grond- en oppervlaktewater.

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

6 augustus heeft er een demonstratiebijeenkomst plaatsgevonden bij vaste planten kwekerij Jac de Roover te Strijbeek. Hier werd een schoffelmachine welke ondersteund wordt door lucht gedemonstreerd.

 

Na de demonstratie was er ruimte om te brainstormen over een machine die geschikt zou zijn voor de boomkwekerij. Er zijn een aantal vragen gesteld waar de werkgroep techniek zich over buigt.

 

Opmerkingen:
 
8 apr 2013
 
01-06-2012
 
01-07-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Verhoging van de weerbaarheid van de bodem waardoor minder chemische gewasbeschermingsmiddelen toegepast hoeven worden. Hierdoor wordt de emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderd.

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

In de winter wordt er een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp in combinatie met andere projecten.

 

Opmerkingen:
 

In de winter 2012 zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden.

8 apr 2013
 
01-01-2011
 
31-12-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Doel van het project is om werklozen, wajongers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van sociale activering, coaching, re-integratie en eventueel opleiding klaar te stomen voor een arbeidsplaats in de boomkwekerijsector.

 

Opzetten van een mobiliteitscentrum/arbeidspool met een verdiencapaciteit (= aanscherping oorspronkelijk projectplan re-integratie).

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

Verkennende gesprekken om te komen tot een mobiliteitscentrum/arbeidspool met een verdiencapaciteit (= aanscherping oorspronkelijke projectplan re-integratie).

 

Opmerkingen:
 

Voortgangsgesprek in augustus/september met Danny Veraart van Kernsupport.

8 apr 2013
 
01-01-2011
 
31-12-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Voldoende leerlingen opleiden in aantal en niveau (bevorderen aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt).

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 
 

Opmerkingen:
 
8 apr 2013
 
01-11-2011
 
31-12-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 
 • Bevorderen van biodiversiteit door onderzoek, bewustwording, voorlichting en inzet van materialen (o.a. nestkasten voor natuurlijke vijanden).
 • Beter imago van de boomkwekerijsector.
 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 
 • Constructieve samenwerking Treeport met Vogelrevalidatiecentrum Zundert en gemeente Zundert.
 • Uitreiken (200) nestkasten Treeport met plaatje ‘natuursupporter’ t.b.v. ALV Vereniging Treeport juni 2012.
 • Nestkasten te koop aanbieden via VVV Zundert.
 • Presentatie nestkasten VRC in stand Treeport tijdens Duurzame Innovatiedag 7 maart 2012.
 • Inventarisatie natuurlijke vijanden.
 • Artikel in duurzaamheidskrant van de Gemeente Zundert.
 • Tijdens GrootGroenPlus 2012 gezamelijke stand met het Vogelrevalidatiecentrum en de Gemeente Zundert.
 • Het boekje Natuur in en om de Kwekerij is inmiddels aan alle leden uitgereikt.
 • Het nestkastenproject is gestart. Hierover kunt u meer lezen bij 'te downloaden documenten'.
 

Opmerkingen:
 

Het nestkastenproject is inmiddels gestart. Meer informatie hierover kunt u vinden bij 'te downloaden documenten'.


Te downloaden bestanden:
Boerenzwaluw Huiszwaluw Kerkuil Steenkuil Torenvalk Presentatie 25 oktober 2012 bij het VRC
8 apr 2013
 
01-10-2011
 
29-02-2012
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Het verkoopproces wint aan belang door toenemende concurrentie, hogere eisen van afnemers en het verdwijnen van vanzelfsprekende relaties. Treeport wil haar leden de mogelijkheid bieden om o.b.v. een kortlopende training de belangrijkste facetten van het verkoopproces onder de knie te krijgen.

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

De training bestaande uit 4 dagdelen is gegeven in januari – februari 2012 aan een tiental kwekers.

 

Opmerkingen:
 

Project is afgerond in februari 2012. Wellicht herhaling in 2012/2013.

8 apr 2013
 
01-03-2010
 
30-04-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

VMBO On Stage is een netwerkbijeenkomst voor professionals en VMBO leerlingen: de jongeren krijgen er toegang tot een nieuw netwerk waar duurzame (persoonlijke) contacten gelegd kunnen worden tussen leerlingen, docenten en het bedrijfsleven.

 • De beursvloer in maart: dit is de persoonlijke ontmoeting van circa 1000 leerlingen en 250 beroepsbeoefenaren waarbij zij met elkaar in gesprek gaan over het beroep en de werkdag.
 • De DoeDag: de DoeDag is enkele weken later. Dan gaan er leerlingen op werkbezoek bij de beroepsbeoefenaren.
 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

In 2010, 2011 en 2012 heeft Treeport meegedaan aan VMBO On Stage. Elk jaar hebben er circa 8 leerlingen de DoeDag ingevuld op een bedrijf van leden van Treeport.

 

Opmerkingen:
 

Waarschijnlijk volgt in 2013 opnieuw een deelname aan VMBO On Stage.

8 apr 2013
 
19-06-2012
 
31-12-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Vermindering van de puntemissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater.  

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

Inventarisatie is afgehandeld. Er zijn zes geïnteresseerden. 20 september is er een informatiebijeenkomst geweest. Er wordt gekeken naar wetgeving en inpassing op het bedrijf.

 

Opmerkingen:
 
8 apr 2013
 
01-10-2011
 
31-12-2013
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

Doel van de werkgroep is om innovatieve, duurzame technische oplossingen te bedenken voor boomkwekerij vraagstukken.

 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit vier personen met een technische achtergrond. Om de samenwerking optimaal te benutten en een breed draagvlak te creëren is er bewust voor gekozen om ondernemers bij elkaar te brengen uit het werkgebied van Treeport (Corné Bastiaansen en Wil Huijbregts), Greenport Midden-Brabant (Stefan Baijens) en Midden-Nederland (Floor van Schaik).

 • De werkgroep komt maandelijks bij elkaar.
 • Aankondiging Gouden TIP tijdens duurzame Innovatiedag maart 2012.
 • Voorbereidingen worden getroffen voor het uitreiken van de Gouden TIP (Treeport Innovatie Prijs). Aankondiging tijdens ALV van juni 2012.

26 september is de werkgroep bijeen geweest met als belangrijkste agendapunt mechanische onkruidbestrijding.

 

Opmerkingen:
 
8 apr 2013
 
01-02-2012
 
30-09-2012
 
Eric Mulders (wv) en Ronald van der Stroom (pl)
 
ronald.vander.stroom@treeporteurope.com
 

Doel:
 

De eerste fase van het onderzoek eindigt september 2012.

 

 • Duurzame energie voor iedereen in de regio.
 • Verhogen biodiversiteit.
 • Verbeteren bodemvruchtbaarheid.
 • Minder uitstoot CO2.
 • Tegengaan onhandig mestgebruik.
 • Vermindering chemische input.
 

Stand van zaken / reeds behaalde resultaten:
 

Tot en met juli 2012 worden er data verzameld via gemeente, ZLTO, Treeport e.d.

 

Opmerkingen:
 

Er heeft een artikel over dit onderwerp gestaan in de duurzaamheidskrant van de gemeente Zundert van mei/juni 2012.